E-ISSN: 2822-6771
Volume : 15 Issue : 2 Year : 2023
Quick SearchFormerly İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi Does Pre-operative TSH Level Affect Pathological Findings in Papillary Thyroid Carcinoma? []
. 2023; 15(2): 102-106 | DOI: 10.14744/cm.2023.78045

Does Pre-operative TSH Level Affect Pathological Findings in Papillary Thyroid Carcinoma?

Erkan Somuncu, Nezihe Berrin Dodur Önalan
Department of General Surgery, University of Health Sciences, Kanuni Sultan Süleyman Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye

INTRODUCTION: Although thyroid-stimulating hormone (TSH) is known to induce thyroid malignancies, the relationship between pre-operative TSH and patho- logical findings has not been thoroughly evaluated. This study aimed to assess the relationship between pre-operative TSH levels and pathological findings.
METHODS: The records of 156 patients (135 women and 21 men) operated for papillary thyroid cancer (PTC) between January 2017 and June 2020 were retrospectively reviewed and divided according to TSH level 2.5 mIU/L above (50 patients) and below (106 patients). The relationship between pre-oper- ative fine-needle aspiration biopsy (FNAB) result, pathological findings, tumor diameter, multicentricity, lymphovascular invasion, extrathyroidal extension, capsule invasion, and neck (central, lateral) metastasis were compared for pre-operative TSH levels.
RESULTS: There was no significant difference between pre-operative TSH level and lymphovascular invasion, extrathyroidal extension, central and lateral lymph node metastasis, primary tumor size, and multifocality. However, TSH levels were found to be significant above 2.5 mIU/L in patients with capsule invasion positivity (p=0.007). TSH levels were significantly lower in our patients with malignant or suspected FNAB (p=0.015).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Although pre-operative high TSH levels tend to be more common malignant in the literature, malignancy and suspected FNAB results are ob- tained in low TSH levels. TSH level should be considered as an independent factor in preoperative diagnosis, and thyroid malignancies should be suspected in cases with a TSH level below 2.5 mIU/L.

Keywords: Differentiated thyroid cancer, papillary thyroid carcinoma, TSH

Papiller Tiroid Karsinomunda Preoperatif Tsh Düzeyi Patolojik Bulguları Etkiler mi?

Erkan Somuncu, Nezihe Berrin Dodur Önalan
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Tiroid uyarıcı hormonun (TSH) tiroid malignitelerini indüklediği bilinmesine rağmen, preoperatif TSH ile patolojik bulgular arasındaki ilişki tam olarak değerlendirilmemiştir. Bu çalışmada ameliyat öncesi TSH düzeyleri ile patolojik bulgular arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 2017 ile Haziran 2020 arasında papiller tiroid kanseri (PTC) nedeniyle opere edilen 156 hastanın (135 kadın, 21 erkek) kayıtları geriye dönük olarak incelendi ve TSH düzeyi 2.5 mIU/L üzeri (50 hasta) ve altı olarak ayrıldı. (106 hasta). Preoperatif ince iğne aspirasyon biyopsisi (İİAB) sonucu, patolojik bulgular, tümör çapı, multisentriklik, lenfovasküler invazyon, ekstratiroidal yayılım, kapsül invazyonu ve boyun (merkezi, lateral) metastazı ile preoperatif TSH düzeyleri arasındaki ilişki karşılaştırıldı.
BULGULAR: Ameliyat öncesi TSH düzeyi ile lenfovasküler invazyon, ekstratiroidal yayılım, santral ve lateral lenf nodu metastazı, primer tümör boyutu ve multifokalite arasında anlamlı fark yoktu. Ancak kapsül invazyonu pozitif olan hastalarda TSH düzeyleri 2,5 mIU/L'nin üzerinde anlamlı bulundu (p=0,007). Malign veya şüpheli İİAB olan hastalarımızda TSH düzeyleri anlamlı olarak düşüktü (p = 0.015).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Literatürde preoperatif yüksek TSH seviyeleri daha sık malign olma eğiliminde olmasına rağmen, düşük TSH seviyelerinde malignite ve şüpheli İİAB sonuçları elde edilmektedir. Preoperatif tanıda TSH düzeyi bağımsız bir faktör olarak düşünülmeli ve TSH düzeyi 2,5 mIU/L'nin altında olan olgularda tiroid malignitelerinden şüphelenilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Diferansiye tiroid kanseri, Papiller tiroid karsinomu, TSH

Erkan Somuncu, Nezihe Berrin Dodur Önalan. Does Pre-operative TSH Level Affect Pathological Findings in Papillary Thyroid Carcinoma?. . 2023; 15(2): 102-106

Corresponding Author: Erkan Somuncu, Türkiye
Manuscript Language: English