E-ISSN: 2822-6771
pdf
Volume : 16 Issue : 1 Year : 2024
Quick SearchEvaluation of the Relationship Between Lower Urinary Tract Symptoms Secondary to Benign Prostatic Hyperplasia, Depression and Quality of Life []
. 2024; 16(1): 1-7 | DOI: 10.14744/cm.2023.08370

Evaluation of the Relationship Between Lower Urinary Tract Symptoms Secondary to Benign Prostatic Hyperplasia, Depression and Quality of Life

Yaşar Pazır1, Hüseyin Koçan2, Taha Burak Bulut3, Emre Arı3, Semih Aktaş3, Mustafa Kadıhasanoğlu4
1Department of Urology, Haseki Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye
2Department of Urology, Kanuni Sultan Süleyman Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye
3Department of Urology, Istanbul Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye
4Department of Urology, Istanbul University-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Faculty of Medicine, İstanbul, Türkiye

INTRODUCTION: This study aimed to evaluate the relationship between lower urinary tract symptoms (LUTS) secondary to benign prostatic hyperplasia (BPH), depression, and quality of life (QoL).
METHODS: his cross-sectional study included 312 male patients over the age of 40 who were newly diagnosed with LUTS secondary to BPH between September 2019 and October 2023. LUTS, QoL, and depressive symptoms were assessed with the International Prostate Symptom Score (IPSS), short- form health survey (SF-36), and Beck Depression Inventory (BDI) questionnaires, respectively.
RESULTS: Depression was detected in 46 (15%) patients. While IPSS total score, storage and voiding subscores were found to be significantly higher in cases with depression than in those without depression, SF-36 QoL scores were significantly lower. Depressive symptoms were more severe in patients with moderate to severe LUTS (9.2±7.3 vs 6.7±6.3, p=0.011). IPSS total, voiding and storage subscores were positively correlated with BDI scores and mostly negatively correlated with QoL scores.
DISCUSSION AND CONCLUSION: This study showed that subjects with moderate to severe LUTS due to BPH had more severe depressive symptoms and a lower QoL than those who were mildly symptomatic. Increasing the severity of LUTS worsens depressive symptoms. Also, depression is associated with more severe LUTS.

Keywords: Benign prostatic hyperplasia, depression, lower urinary tract symptoms, quality of life

Benign Prostat Hiperplazisine İkincil Alt Üriner Sistem Semptomlarının Depresyon ve Yaşam Kalitesi ile İlişkisinin Değerlendirilmesi

Yaşar Pazır1, Hüseyin Koçan2, Taha Burak Bulut3, Emre Arı3, Semih Aktaş3, Mustafa Kadıhasanoğlu4
1Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul
2Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul
3İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul
4İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada, benign prostat hiperplazisine (BPH) ikincil alt üriner sistem semptomları (AÜSS) ile depresyon ve yaşam kalitesi arasındaki ilişkinin araştırılması amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu kesitsel çalışmaya, Eylül 2019 ile Ekim 2023 tarihleri arasında BPH'ye ikincil AÜSS tanısı alan 40 yaş üstü 312 erkek hasta dahil edildi. Uluslararası Prostat Semptom Skoru (IPSS), Beck Depresyon Envanteri (BDI), ve kısa form sağlık araştırması (SF-36) anketleri sırasıyla AÜSS, depresif belirtiler ve yaşam kalitesini değerlendirmek için kullanıldı.
BULGULAR: Hastaların 46'sında (%15) depresyon tespit edildi. Depresyonlu hastalarda IPSS toplam skoru, depolama ve işeme alt skorları depresyonu olmayanlara göre anlamlı olarak yüksek, SF-36 yaşam kalitesi skorları ise anlamlı olarak düşük bulundu. Orta ila şiddetli AÜSS'si olan hastalarda depresif belirtiler daha şiddetliydi (9,2±7,3'e karşı 6,7±6,3, p=0,011). IPSS toplam, depolama ve işeme alt skorları BDI skorları ile pozitif, yaşam kalitesi skorları ile çoğunlukla negatif korelasyon gösterdi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışma, BPH'ye ikincil orta ila şiddetli AÜSS'si olan erkeklerin, hafif semptomatik olanlara göre daha şiddetli depresif semptomlara ve daha düşük yaşam kalitesine sahip olduğunu gösterdi. AÜSS'nin şiddetinin artması depresif belirtileri kötüleştirmekteydi. Ayrıca depresyon daha şiddetli AÜSS ile ilişkiliydi.

Anahtar Kelimeler: Benign prostat hiperplazisi, depresyon, alt üriner sistem semptomları, yaşam kalitesi

Yaşar Pazır, Hüseyin Koçan, Taha Burak Bulut, Emre Arı, Semih Aktaş, Mustafa Kadıhasanoğlu. Evaluation of the Relationship Between Lower Urinary Tract Symptoms Secondary to Benign Prostatic Hyperplasia, Depression and Quality of Life. . 2024; 16(1): 1-7

Corresponding Author: Mustafa Kadıhasanoğlu, Türkiye
Manuscript Language: English