E-ISSN: 2822-6771
pdf
Volume : 15 Issue : 4 Year : 2023
Quick SearchComparison of SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test Performance Using RT-qPCR for Diagnosis of COVID-19 []
. 2023; 15(4): 295-300 | DOI: 10.14744/cm.2023.14622

Comparison of SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test Performance Using RT-qPCR for Diagnosis of COVID-19

Sena Ölçer1, Kenan Tunç1, Selen Zeliha Mart Kömürcü2, Serkan Doğan3, Alican Bahadır Semerci1, Arzu Tanrıverdi2, Cemal Kazezoğlu4, Mete Burak Özdemir5
1Department of Biology, Sakarya University Faculty of Arts and Sciences, Sakarya, Türkiye
2Department of Microbiology and Clinical Microbiology, Kanuni Sultan Süleyman Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye
3Department of Emergency Medicine, Kanuni Sultan Süleyman Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye
4Department of Biochemistry, Kanuni Sultan Süleyman Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye
5Kanuni Sultan Süleyman Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye

INTRODUCTION: The purpose of this study is to appraise the performance of the rapid antigen detection test (RADT) which is an immunochromatographic test to detect severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) antigen, compared to a real-time reverse transcriptase-polymerase chain reaction (RT-qPCR).
METHODS: Nasopharyngeal samples were taken from 185 volunteers and SARS-CoV-2 RADT and RT-qPCR tests were performed simultaneously. The results were evaluated in the light of parameters such as age, gender, cycle threshold (Ct) values of RT-qPCR, and symptoms.
RESULTS: RT-qPCR and SARS-CoV-2 RADT results of 148 participants from our study group were compatible, inconsistency was observed in the results of 37 participants. In general, the sensitivity and specificity for RADT were 63% and 100%, respectively. In the heterogeneous study group, the accuracy of the antigen test was found to be 80% (Cohen’s K=0.690, 95%, p<0.001). When the Ct value was <20, the accuracy of the test was 85%>.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The results highlight that COVID-19 antigen detection with the RADT we used has the potential to present as an alternative diagnostic method in patients with high viral load, especially in the early and infective stages of disease.

Keywords: Rapid antigen detection test, RT-qPCR, SARS-CoV-2

Covid-19 Tanısı için SARS-CoV-2 Hızlı Antijen Test Performansının RT qPCR ile Karşılaştırılması

Sena Ölçer1, Kenan Tunç1, Selen Zeliha Mart Kömürcü2, Serkan Doğan3, Alican Bahadır Semerci1, Arzu Tanrıverdi2, Cemal Kazezoğlu4, Mete Burak Özdemir5
1Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Sakarya
2Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İstanbul
3Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İstanbul
4Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Biyokimya Kliniği, İstanbul
5Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmanın amacı, Şiddetli Akut Solunum Yolu Sendromu Coronavirüs 2 (SARS-CoV-2) antijeninin hızlı tespiti için bir immünokromatografik test olan SARS-CoV-2 Hızlı Antijen Tanımlama Test kitini Real-Time Reverse Transcriptase-Polymerase Zincir Reaksiyonu (RT-qPCR) sonuçlarıyla karşılaştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmada Acil servise başvuran 185 gönüllüden nazofaringeal sürüntü örneği alınmış, eş zamanlı olarak SARS-CoV-2 RAD ve RT-qPCR testleri çalışılmıştır. Sonuçlar yaş, cinsiyet, RT-qPCR siklus eşiği(ct) değerleri ve semptomlar gibi parametreler ışığında değerlendirilmiştir.
BULGULAR: 185 gönüllüden oluşan çalışma grubumuzda 148 kişinin SARS-CoV-2 RAD ve RT-qPCR test sonuçları uyumlu çıktı, 37 kişinin sonuçlarında tutarsızlık görüldü. Antijen testinde SARS-CoV-2 enfeksiyonunun saptanması için duyarlılık ve özgüllük sırasıyla 63% ve 100% bulunmuştur. Heterojen çalışma grubunda antijen testinin doğruluğu 80% olarak bulundu (Cohen's K=0.690, 95%, p<0.001). Ct değeri <20 olduğunda, testinin doğruluğu 85%> olarak bulunmuştur.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuçlar, SARS-CoV-2 RAD testi ile covid-19 tespitinin, viral yükü yüksek hastalarda, özellikle enfeksiyonun erken ve enfektif evrelerinde alternatif bir tanı yöntemi olarak hizmet etme potansiyeline sahip olduğunu vurgulamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Hızlı antijen testleri, RT-qPCR, SARS-CoV-2

Sena Ölçer, Kenan Tunç, Selen Zeliha Mart Kömürcü, Serkan Doğan, Alican Bahadır Semerci, Arzu Tanrıverdi, Cemal Kazezoğlu, Mete Burak Özdemir. Comparison of SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test Performance Using RT-qPCR for Diagnosis of COVID-19. . 2023; 15(4): 295-300

Corresponding Author: Selen Zeliha Mart Kömürcü, Türkiye
Manuscript Language: English