E-ISSN: 2822-6771
pdf
Volume : 16 Issue : 1 Year : 2024
Quick SearchPediatric Surgeons' Approaches to Postoperative Analgesia in Türkiye []
. 2024; 16(1): 45-50 | DOI: 10.14744/cm.2023.19480

Pediatric Surgeons' Approaches to Postoperative Analgesia in Türkiye

Ela Erten1, Gökhan Berktuğ Bahadır2
1Department of Anaesthesiology and Reanimation, Gülhane Training and Research Hospital, Ankara, Türkiye
2Department of Pediatric Surgery, Gülhane Training and Research Hospital, Ankara, Türkiye

INTRODUCTION: This research aimed to evaluate the knowledge and experience of pediatric surgeons in Türkiye regarding multimodal analgesia approaches, and the use of regional anesthesia techniques in pediatric abdominal surgery. The research also aimed to investigate what can be done for better pain management in pediatric abdominal surgeries in Türkiye.
METHODS: The study sample included 825 active pediatric surgery specialists and 204 resident physicians in Türkiye. A questionnaire consisting of 27 questions was distributed to Turkish pediatric surgeons via email and WhatsApp. Based on the answers given to the questionnaire, we aimed to investigate the most commonly used postoperative analgesia methods in pediatric abdominal surgeries, whether multimodal analgesia methods are preferred for pain control, and the reasons affecting these preferences.
RESULTS: Feedback was received from 122 physicians. Among the participants, 54.09% had worked as pediatric surgeons for 15 years or more, while 8.19% were resident physicians. Anesthesiologists, with whom 55.4% of the participants worked, preferred only intravenous (IV) drugs as the postoperative analgesia method. It was found that 70.8% of the participants did not experience ultrasound-guided anterior abdominal wall blocks in pediatric cases at their institutions. Additionally, a significant proportion of the participants (82%) reported a lack of training on multimodal analgesia.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The data show a lack of awareness regarding the importance of using multimodal analgesia approach in pediatric cases, revealing the importance of the benefits of collaborative work and training programs.

Keywords: Anesthesiologists, multimodal treatment, pain management, pediatrics, questionnaires, surgeons

Türkiye'de Çocuk Cerrahlarının Ameliyat Sonrası Analjeziye Yaklaşımları

Ela Erten1, Gökhan Berktuğ Bahadır2
1Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Ankara
2Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmanın amacı, Türkiye'deki çocuk cerrahlarının multimodal analjezi yaklaşımları ve pediatrik abdominal cerrahide rejyonel anestezi tekniklerinin kullanımı ile ilgili bilgi ve deneyimlerini değerlendirmektir. Çalışmada ayrıca Türkiye'de pediatrik abdominal cerrahide daha iyi ağrı yönetimi için neler yapılabileceğinin araştırılması amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya Türkiye'de aktif olarak çalışan 825 çocuk cerrahisi uzmanı ve 204 asistan dahil edildi. Türk çocuk cerrahlarına e-posta ve WhatsApp aracılığıyla 27 sorudan oluşan bir anket dağıtıldı. Ankete verilen yanıtlara dayanarak, pediatrik abdominal cerrahilerde en sık kullanılan ameliyat sonrası analjezi yöntemlerini, ağrı kontrolü için multimodal analjezi yöntemlerinin tercih edilip edilmediğini ve bu tercihleri etkileyen nedenleri araştırmak istedik.
BULGULAR: Toplam 122 hekimden geri bildirim alındı. Katılımcıların %54,09'u 15 yıl veya daha uzun süredir çocuk cerrahisi uzmanı olarak çalışırken, %8,19'u asistan hekimdi. Katılımcıların %55,4'ünün birlikte çalıştığı anestezi uzmanları ameliyat sonrası analjezi yöntemi olarak sadece intravenöz (IV) ilaçları tercih ediyordu. Katılımcıların %70,8'inin kurumlarında pediatrik vakalarda ultrason eşliğinde karın ön duvarı bloğu deneyimlemediği tespit edilmiştir. Ayrıca, katılımcıların önemli bir kısmı (%82) multimodal analjezi konusunda eğitim eksikliği olduğunu bildirmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Veriler, pediatrik vakalarda multimodal analjezi yaklaşımının kullanılmasının önemine ilişkin farkındalık eksikliğini ortaya koymakta ve ortak çalışma ve eğitim programlarının potansiyel faydalarını vurgulamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Anestezistler, çok yönlü tedavi, ağrı yönetimi, pediatri, anketler, cerrahlar

Ela Erten, Gökhan Berktuğ Bahadır. Pediatric Surgeons' Approaches to Postoperative Analgesia in Türkiye. . 2024; 16(1): 45-50

Corresponding Author: Gökhan Berktuğ Bahadır, Türkiye
Manuscript Language: English