E-ISSN: 2822-6771
pdf
Volume : 16 Issue : 2 Year : 2024
Quick SearchA Cross-Sectional Analysis, Evaluating Women's Breast Cancer Awareness in İstanbul []
. 2024; 16(2): 95-100 | DOI: 10.14744/cm.2024.21939

A Cross-Sectional Analysis, Evaluating Women's Breast Cancer Awareness in İstanbul

Burak Kankaya1, Süleyman Büyükaşık1, Yusuf Emre Altundal1, Paria Rahmanbakhsh1, Arta Armani2, Halil Alış1, Selin Kapan1
1Department of General Surgery, İstanbul Aydın University Faculty of Medicine, İstanbul, Türkiye
2Department of Medical Biology, Istanbul Aydın University Faculty of Medicine, İstanbul, Türkiye

INTRODUCTION: The aim of this study is to evaluate the awareness and comprehension of breast cancer, the screening program, and mammography among female academic staff members who work in an academic study center, as well as female patients who applied to the general surgery outpatient clinic with complaints unrelated to breast.
METHODS: A breast cancer awareness survey consisting of 13 questions was administered to a total of 209 respondents, of which 100 were outpatient clinic group (OG) and 109 were academic group (AG). The SPSS 27.0 program was utilized in the statistical analyses.
RESULTS: There was no statistically significant difference between the groups other than the level of education. Regarding the breast cancer awareness rates both groups have a similar rate of awareness above average, however, annual breast examination rates and mammography and/or ultrasonography screening rates were similarly around or below average.
DISCUSSION AND CONCLUSION: "Lack of information", "neglect", "do not have problem" and "not believing it is necessary" were the main reasons for women who do not participate in breast cancer screening programs. Therefore more efforts should be made to increase breast cancer awareness and importance of early diagnosis to prevent breast cancer-related deaths.

Keywords: Breast cancer, breast cancer awareness, mammography screening

İstanbul’da Kadınların Meme Kanseri Farkındalığı Hakkında Kesitsel Bir Çalışma

Burak Kankaya1, Süleyman Büyükaşık1, Yusuf Emre Altundal1, Paria Rahmanbakhsh1, Arta Armani2, Halil Alış1, Selin Kapan1
1İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada akademik bir merkezde çalışan kadın öğretim elemanları ile genel cerrahi polikliniğine meme dışında herhangi bir şikayetle başvuran kadın hastaların meme kanseri, tarama programı ve mamografi konusundaki farkındalık ve bilinç düzeyi değerlendirilmesi amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 100'ü poliklinik grubu (OG) ve 109'u akademik grup (AG) olmak üzere toplam 209 katılımcıya 13 sorudan oluşan meme kanseri farkındalık anketi uygulandı. İstatistiksel analizlerde SPSS 27.0 programı kullanıldı.
BULGULAR: Gruplar arasında eğitim düzeyi dışında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu. Meme kanseri farkındalık oranlarına bakıldığında her iki grupta da ortalamanın üzerinde benzer farkındalık oranları bulunuyor ancak yıllık meme muayenesi ve mamografi ve/veya ultrasonografi tarama oranları benzer şekilde ortalama civarında veya altında seyrediyor.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Kadınların meme kanseri tarama programlarına katılmama nedenleri arasında "bilgi eksikliği", "ihmal", "sorunun olmaması" ve "gerekli olduğuna inanmama" yer alıyor. Bu nedenle meme kanseri farkındalığının arttırılması ve meme kanserine bağlı ölümlerin önlenmesi için erken tanının önemi konusunda daha fazla çaba sarf edilmesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Meme kanseri, meme kanseri farkındalık, mamografi taraması

Burak Kankaya, Süleyman Büyükaşık, Yusuf Emre Altundal, Paria Rahmanbakhsh, Arta Armani, Halil Alış, Selin Kapan. A Cross-Sectional Analysis, Evaluating Women's Breast Cancer Awareness in İstanbul. . 2024; 16(2): 95-100

Corresponding Author: Burak Kankaya, Türkiye
Manuscript Language: English