E-ISSN: 2822-6771
pdf
Volume : 16 Issue : 2 Year : 2024
Quick SearchEvaluation of Pathological Responses and Breast MRI Images in Breast Cancer Patients Who Have Received Neoadjuvant Therapy: A Single Center Experience []
. 2023; 15(4): 361-367 | DOI: 10.14744/cm.2023.29591

Evaluation of Pathological Responses and Breast MRI Images in Breast Cancer Patients Who Have Received Neoadjuvant Therapy: A Single Center Experience

Sevinç Dağıstanlı1, Süleyman Sönmez2, Nermin Gündüz3, Nilüfer Bulut4
1Department of General Surgery, University of Health Sciences, Kanuni Sultan Süleyman Research and Training Hospital, İstanbul, Türkiye
2Department of Radiology, University of Health Sciences, Kanuni Sultan Süleyman Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye
3Department of Pathology, University of Health Sciences, Kanuni Sultan Süleyman Research and Training Hospital, İstanbul, Türkiye
4Department of Medical Oncology, Başakşehir Çam and Sakura City Hospital, İstanbul, Türkiye

INTRODUCTION: In the present study, pre-operative magnetic resonance imaging (MRI) responses following neoadjuvant chemotherapy (NAC) administration were compared with postoperative pathological response rates. The study design was retrospective cross sectional method.
METHODS: Breast MRI is helpful in determining treatment plans, responses, and prospective survival analyses in breast cancer patients receiving neoadjuvant chemotherapy. A total of 39 patients receiving NAC between January 2019 and June 2020 were analyzed in the hospital. Treatment responses after NAC in patients with locally advanced who had not received any treatment before were evaluated with MRI. The longest diameter was recorded as well as the transfers of the primary tumor and axillary lymph node. The correlation of response rates obtained with the MRI with pathological specimen results was also examined.
RESULTS: When the pathological clinical response (pCR) was compared with the radiological response of the tumor and lymph node, the sensitivity was found to be 52.6% and 70.5%, and the accuracy was 64.1% and 51.2%, respectively.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The preferred MRI techniques and sequence intervals, and the histopathological characteristics of the tumor increase the accuracy rates in reaching pathological complete response rates.

Keywords: Breast cancer, MRI, neoadjuvant chemotherapy

Neoadjuvan Tedavi Alan Meme Kanseri Hastalarında Patolojik Yanıtların ve Meme MR Görüntülerinin Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi

Sevinç Dağıstanlı1, Süleyman Sönmez2, Nermin Gündüz3, Nilüfer Bulut4
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, İstanbul
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, İstanbul
4Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Medikal Onkoloji Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada neoadjuvan kemoterapi (NAK) almış meme kanserli hastalarda preoperatif manyetik rezonans görüntüleme (MRG) cevaplarının postoperetif patoloji sonuçları ile karşılaştırması amaçlanmıştır. Meme MRG, neoadjuvan kemoterapi alan meme kanseri hastalarında tedavi planı, yanıt ve prospektiv sağkalım analizinin belirlenmesinde yardımcı olur.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma tasarımı retrospektif kesitsel yöntemdi. Ocak 2019-Haziran 2020 tarihleri arasında neoadjuvan kemoterapi almış 39 hasta dahil edilmiştir. Daha önce herhangi bir tedavi almamış lokal ileri evre hastalarda NAK sonrası tedavi yanıtları MRG ile değerlendirilmiştir. Primer tümör ve aksiller lenf nodunun en uzun ve transfers çapı kaydedilmiştir. MRG ile elde edilen yanıt oranlarının patolojik örnek sonuçları ile korelasyonu da incelenmiştir.
BULGULAR: Patolojik tam yanıt, tümör ve lenf nodunun radyolojik yanıtı ile karşılaştırıldığında, duyarlılık sırasıyla %52,6 ve %70,5 ve doğruluk %64,1 ve %51,2 bulundu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Tercih edilen MRG teknikleri ve sekans aralıkları ile tümörün histopatolojik özellikleri, patolojik tam yanıt oranlarına ulaşmada doğruluk oranlarını artırmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Meme kanseri, MRG, neoadjuvant kemoterapi

Sevinç Dağıstanlı, Süleyman Sönmez, Nermin Gündüz, Nilüfer Bulut. Evaluation of Pathological Responses and Breast MRI Images in Breast Cancer Patients Who Have Received Neoadjuvant Therapy: A Single Center Experience. . 2023; 15(4): 361-367

Corresponding Author: Süleyman Sönmez, Türkiye
Manuscript Language: English