E-ISSN: 2822-6771
pdf
Volume : 16 Issue : 1 Year : 2024
Quick SearchThe Relationship Between OR-PNI Score and Disease Course in Coronavirus-19 Infection []
. 2024; 16(1): 24-31 | DOI: 10.14744/cm.2023.30974

The Relationship Between OR-PNI Score and Disease Course in Coronavirus-19 Infection

Mitat Türker1, Iskender Ekinci2, Yılmaz Önal1, Hanişe Özkan3, Betül Türker4, Ahmet Çınar5, Irem Kıraç Utku6, Gülden Anataca3, Ömür Tabak3, Murat Akarsu3
1Department of Internal Medicine, Tarsus State Hospital, Mersin, Türkiye
2Department of Internal Medicine, Bezmialem Vakıf University Faculty of Medicine, İstanbul, Türkiye
3Department of Internal Medicine, University of Health Sciences, Kanuni Sultan Süleyman Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye
4Tarsus Directorate of District Health, Mersin, Türkiye
5Department of Internal Medicine, Arnavutköy State Hospital, İstanbul, Türkiye
6Department of Internal Medicine, University of Health Sciences, Sancaktepe Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye

INTRODUCTION: Prognostic nutritional index (PNI), fibrinogen/albumin ratio index (FARI), and OR-PNI scores (obtained by using the PNI score, oxygen saturation, and computed tomography findings) were examined.
METHODS: This study was conducted with 486 patients.
RESULTS: A FARI score of >18.08 predicted mortality with a sensitivity of 71.8% and a specificity of 71.1%. In the receiver operating characteristic analysis for PNI and OR-PNI scores, p-values were <0.001, but the area under the curve values were found to be 0.151 and 0.072, respectively.
DISCUSSION AND CONCLUSION: FARI score is a parameter that predicts mortality; PNI and OR-PNI failed to predict mortality. In addition, PNI and OR-PNI values were found to be closely related to the course of the disease.

Keywords: Coronavirus-19, fibrinogen-albumin index, mortality, OR-PNI, prognostic nutritional index

Koronavirüs-19 İnfeksiyonunda OR-PNI Skoru ve Hastalık Seyri Arasındaki İlişki

Mitat Türker1, Iskender Ekinci2, Yılmaz Önal1, Hanişe Özkan3, Betül Türker4, Ahmet Çınar5, Irem Kıraç Utku6, Gülden Anataca3, Ömür Tabak3, Murat Akarsu3
1Tarsus Devlet Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Mersin
2Bezmialem Vakıf Üniversitesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul
4Tarsus İlçe Sağlık Müdürlüğü, Mersin
5Arnavutköy Devlet Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul
6Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Prognostik Nutrisyonel İndex (PNI), fibrinojen/albumin oranı (FARI) ve OR-PNI skorları (ONI skoru, oksijen satürasyonu ve tomografi bulguları ile elde edilen) incelenmiştir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu retrospektif gözlemsel çalışmaya 486 hasta dahil edilmiştir.
BULGULAR: FARI skorunun >18.08 olması %71.8 sensitivite ve %71.1 spesifite ile mortaliteyi öngördürmüştür.
PNI ve OR-PNI skorları için yapılan ROC analizinde p değerleri <0.001 olmakla birlikte AUC değerleri sırasıyla 0.151 ve 0.072 olarak saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: FARI skoru mortaliteyi öngördüren bir parametre olup; PNI ve OR-PNI mortaliteyi öngördürmede başarısız olmuştur. Bunun yanında PNI ve OR-PNI değerlerinin hastalık seyri ile yakın bir ilişki içinde olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Koronavirüs-19, fibrinojen-albumin oranı, mortalite, OR-PNI skoru, prognostik nutrisyonel indeks

Mitat Türker, Iskender Ekinci, Yılmaz Önal, Hanişe Özkan, Betül Türker, Ahmet Çınar, Irem Kıraç Utku, Gülden Anataca, Ömür Tabak, Murat Akarsu. The Relationship Between OR-PNI Score and Disease Course in Coronavirus-19 Infection. . 2024; 16(1): 24-31

Corresponding Author: Mitat Türker, Türkiye
Manuscript Language: English