E-ISSN: 2822-6771
pdf
Volume : 16 Issue : 2 Year : 2024
Quick SearchAnalysis of Urostomy Bag Care Training Videos on Youtube []
. 2023; 15(4): 335-338 | DOI: 10.14744/cm.2023.57279

Analysis of Urostomy Bag Care Training Videos on Youtube

Bahadır Ermeç1, Ahmet Semih Güleser2, Burçin Tunç3, Mehet Gökhan Çulha1, Fatih Altunrende2
1Department of Urology, University of Health Sciences, Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu City Hospital, İstanbul, Türkiye
2Department of Urology, Yeni Yüzyıl University, Gaziosmanpaşa Hospital, İstanbul, Türkiye
3Department of Urology, Yedikule Surp Pırgiç Armenian Hospital, İstanbul, Türkiye

INTRODUCTION: Our study aims to evaluate the content, reliability, and quality of the videos on urostomy bag care training on YouTube.
METHODS: This study was conducted in descriptive English language to evaluate the content, reliability, and quality of the Internet videos about urostomy education. A video search was performed on YouTube with the terms “urostomy, bladder ca, and ileal loop”. The contents of the selected videos were analyzed by 2 independent experts in the field. The DISCERN questionnaire was used to analyze the reliability of the video, and the global quality score (GQS) was used for the quality of the video.
RESULTS: As a result of the search with keywords, 41 videos were examined. Of these, 28 (68.3%) were useful and 13 (31.7%) were misleading videos. When the videos were examined, the mean score of intelligibility of useful videos was 7.61±1.36, the mean DISCERN score was 4.18±0.78, and the mean GQS was 4.23±1.12. The mean comprehensiveness scores, average DISCERN scores, and average GQS of the helpful videos were found to be statistically significantly lower than the useful urostomy videos.
DISCUSSION AND CONCLUSION: It has been seen that many YouTube videos for urostomy education are useful videos and are created by urostomy companies.

Keywords: Bladder cancer, comprehensiveness, urostomy, YouTube

YouTube'daki Ürostomi Torbası Bakımı Eğitim Videolarının Analizi

Bahadır Ermeç1, Ahmet Semih Güleser2, Burçin Tunç3, Mehet Gökhan Çulha1, Fatih Altunrende2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul
2Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Gaziosmanpaşa Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul
3Yedikule Surp Pirgiç Ermeni Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmamız Youtube’daki ürostomi torba bakım eğitimi ile ilgili videoların içeriğini, güvenilirliğini ve kalitesini değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışma, ürostomi eğitimi ile ilgili internet videolarının içeriğini, güvenilirliğini ve kalitesini değerlendirmek için tanımlayıcı tipte İngilizce dilinde yapılmıştır. YouTube'da “ürostomi” ve “mesane ca”, “ileal loop” terimleri kullanılarak arama yapılmıştır. Seçilen videoların içerikleri alanında uzman 2 bağımsız uzman tarafından analiz edilmiştir. Videonun güvenilirliğini analiz etmek için DISCERN anketi kullanıldı ve videonun kalitesi için küresel kalite puanı (GQS) kullanıldı.
BULGULAR: Anahtar kelimelerle yapılan arama sonucunda 41 video incelendi. Bunlardan 28’i useful (%68,3), 13’ü (%31,7) misleading videodan oluşmaktaydı. Videolar incelendiğinde faydalı videoların anlaşılırlık ortalama puanı 7.61±1.36, DISCERN ortalama puanı 4.18±0.78ve ortalama GQS 4.23±1.12olarak bulundu. Yararlı videoların ortalama kapsamlılık puanları, ortalama DISCERN puanları ve ortalama GQS'leri yanıltıcı videolardan istatistiksel olarak anlamlı bir farkla daha yüksek bulundu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Ürostomi eğitimine yönelik YouTube videolarının büyük çoğunluğunun faydalı videolardan oluştuğu ve tıbbi reklam/kar amacı güden şirketler tarafından yayınlandığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Mesane kanseri, kapsamlılık, ürostomi, YouTube

Bahadır Ermeç, Ahmet Semih Güleser, Burçin Tunç, Mehet Gökhan Çulha, Fatih Altunrende. Analysis of Urostomy Bag Care Training Videos on Youtube. . 2023; 15(4): 335-338

Corresponding Author: Mehet Gökhan Çulha, Türkiye
Manuscript Language: English