E-ISSN: 2822-6771
pdf
Volume : 16 Issue : 2 Year : 2024
Quick SearchIsolated Optic Neuritis and Definite Multiple Sclerosis Conversion Features []
. 2024; 16(2): 106-111 | DOI: 10.14744/cm.2024.63644

Isolated Optic Neuritis and Definite Multiple Sclerosis Conversion Features

Işıl Yazıcı Gençdal1, Gülten Özdemir2, Jale Ağaoğlu3, Cihat Örken4, Osman Tanık3
1Department of Neurology, Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Mental Health and Neurological Diseases Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye
2Department of Neurology, Beykent University Hospital, İstanbul, Türkiye
3Department of Neurology, Apex Medical Center, İstanbul, Türkiye
4Department of Neurology, Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu City Hospital, İstanbul, Türkiye

INTRODUCTION: Identifying the factors associated with the development of multiple sclerosis (MS) in isolated optic neuritis (ION) is vital for early treatment decisions.
METHODS: In this study, we investigated definite MS conversion properties in patients with ION based on neurological, laboratory, magnetic resonance imaging (MRI), visual evoked potential (VEP), cerebrospinal fluid (CSF) examinations according to McDonald criteria 2005 and 2017.
RESULTS: Twenty-six of 41 patients (63.4%) with ION developed definite MS according to McDonald criteria 2005, and 32 patients (78%) developed it according to McDonald criteria 2017. We found that the risk of MS development after ION increased in the first 2 years (34.1%) according to McDonald Criteria 2005. VEP examinations revealed that prolonged latency in the P100 response supported the MS diagnosis. In the cranial MRI, the presence and excessiveness of white mat- ter lesions were critical factors in predicting conversion from ON to MS. In addition, oligoclonal band (OCB) detection in the CSF helps predict MS conversion.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Identifying the prognostic factors to understand MS development in ION and other clinically isolated syndromes (CIS) is essential when selecting patients for early treatment and considering early treatment options. The 2017 McDonald criteria provide a more rapid diagnosis of MS, but atypical clinical manifestations and misleading MRI findings must be carefully considered.

Keywords: Multiple sclerosis, oligoclonal band, optic neuritis

Izole Optik Nörit ve Kesin Multipl Skleroz'a Dönüşüm Özellikleri

Işıl Yazıcı Gençdal1, Gülten Özdemir2, Jale Ağaoğlu3, Cihat Örken4, Osman Tanık3
1Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul
2Beykent Üniversitesi Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul
3Apex Tıp Merkezi, Nöroloji Kliniği, İstanbul
4Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: İzole optik nöritte (ON) erken tedavi kararında multipl skleroz (MS) gelişimini belirleyen faktörlerin belirlenmesi önemlidir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmada izole ON ile başvuran hastalarda nörolojik muayene, laboratuvar, manyetik rezonans görüntüleme (MRG), görsel uyarılmış potansiyel (VEP) ve beyin omurilik sıvısı (BOS) incelemelerine dayanarak 2005 ve 2017 Mc Donald kriterlerine göre kesin MS’e dönüşüm özelliklerini araştırdık.
BULGULAR: İzole ON ile başvuran 41 hastanın 26'sı (%63,4) McDonald 2005 kriterlerine, 32'si (%78) McDonald 2017 kriterlerine göre kesin MS'e dönüştü. İzole ON sonrası ilk iki yıl (%34,1) içinde McDonald 2005 kriterlerine göre MS gelişme riskinin arttığı izlendi. VEP incelemelerinde P100 latansında uzamanın saptanması MS tanısını desteklediği saptandı. Kranial MRG'de beyaz cevher lezyonlarının varlığı ve fazlalığı izole ON'dan MS'e dönüşümü öngörmede anahtar faktör olduğu ayrıca BOS'ta oligoklonal band (OKB) varlığının saptanması MS’e dönüşümü öngörmede yararlı bulundu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: İzole ON ve diğer klinik izole sendromlarda (KİS) MS gelişimine karar verecek prognostik faktörlerin belirlenmesi erken tedavi için hasta seçiminde ve erken tedavi seçeneklerinin değerlendirilmesinde önemlidir. 2017 McDonald kriterleri, MS'in daha hızlı teşhis edilmesini sağlar ancak atipik klinik belirti ve yanıltıcı MR bulguları dikkatle değerlendirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Multipl skleroz, oligoklonal bant, optik nörit

Işıl Yazıcı Gençdal, Gülten Özdemir, Jale Ağaoğlu, Cihat Örken, Osman Tanık. Isolated Optic Neuritis and Definite Multiple Sclerosis Conversion Features. . 2024; 16(2): 106-111

Corresponding Author: Işıl Yazıcı Gençdal, Türkiye
Manuscript Language: English