E-ISSN: 2822-6771
pdf
Volume : 16 Issue : 2 Year : 2024
Quick SearchComparison of Laparoscopic and Open Myomectomy in a Tertiary Hospital: A Retrospective Cohort Study []
. 2024; 16(2): 112-117 | DOI: 10.14744/cm.2024.68442

Comparison of Laparoscopic and Open Myomectomy in a Tertiary Hospital: A Retrospective Cohort Study

Ali Buhur, Necdet Öncü
Department of Gynecology and Obstetrics, University of Health Sciences, Kanuni Sultan Süleyman Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye

INTRODUCTION: Uterine fibroids have two common symptoms: pelvic pain and irregular uterine bleeding. Surgical treatment should be applied in cases where medical treatment fails or cannot be applied. Myomectomy can be performed hysteroscopically, laparoscopically, robotically, or laparotomically. This retrospective study aims to compare the results of laparoscopic and laparotomic myomectomy cases performed in our clinic.
METHODS: A total of 168 patients who underwent 84 laparoscopic and 84 open myomectomies were included in the study. Demographic characteristics (mean age, parity, BMI), indications for myomectomy, duration of operation, complications, pain VAS score, estimated blood loss hospital stay, and the number and diameter of myomas were compared. Before surgery, each patient gave their signed informed consent. SPSS for Windows 24 (SPSS Inc. Chicago, IL) was utilized. The significance threshold of 0.05 was accepted.
RESULTS: The mean operative time in the LM group was significantly longer than in the OM group (p=0.002). The hemoglobin drop was significantly lower in the LM group than in the OM group (p=0.005). The length of hospital stay was significantly different in the laparoscopic myomectomy group (p=0.012). Postoperative VAS scores were significantly different in the LM group (p=0.00).
DISCUSSION AND CONCLUSION: In selected cases, compared to open myomectomy, laparoscopic myomectomy resulted in less loss of blood, a brief stay in the hospital, and less pelvic pain.

Keywords: Clinical results, laparoscopy, myomectomy, open surgery

Üçüncü Basamak Bir Hastanede Yapılan Laparsokopik ve Açık Myomektomilerin Karşılaştırılması: Retrospektif Kohort Çalışma

Ali Buhur, Necdet Öncü
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Uterus myomunun pelvik ağrı ve düzensiz rahim kanaması gibi iki yaygın belirtisi vardır. Medikal tedavinin başarısız olduğu veya uygulanamadığı durumlarda cerrahi tedavi uygulanmalıdır. Myomektomi histeroskopik, laparoskopik, robotik veya laparoskopik olarak yapılabilir. Bu retrospektif çalışma, kliniğimizde yapılan laparoskopik ve laparotomik myomektomi vakalarının sonuçlarını karşılaştırmayI amaçlamaktadır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya 2016-2022 yılları arasında İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 84 laparoskopik ve 84 açık myomektomi uygulanan toplam 168 hasta dahil edildi. Vaka sonuçları geriye dönük olarak karşılaştırıldı. Demografik özellikler (ortalama yaş, parite,vücut kitle indeksi (VKİ), myomektomi endikasyonları, ameliyat süresi, komplikasyonlar, ağrı vas skoru, tahmini kan kaybı, hastanede kalış süresi, myom sayısı ve çapı karşılaştırıldı. Hastalardan operasyon öncesi onam formu alındı. Bu çalışma, İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi etik kurulu tarafından onaylandı. İstatistiksel analiz için SPSS for Windows 24.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, ABD) kullanıldı. Bağımsız gruplar arasında sürekli verileri karşılaştırmak için Bağımsız t testi yapıldı. 0,05 anlamlılık eşiği kabul edildi.
BULGULAR: Laparoskopik myomektomi (LM) grubunda ortalama ameliyat süresi, açık myomektomi (OM) grubuna göre anlamlı derecede daha uzundu(p=0.002). Hemoglobin düşüşü LM grubunda OM grubuna göre anlamlı olarak daha düşüktü p=0,005) Hastanede kalış süresi laparoskopik myomektomi grubunda anlamlı olarak farklıydı(p=0.012). Ameliyat sonrası görsel analog skoru (VAS) LM grubunda anlamlı olarak farklıydı(p=0.00).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Seçilmiş vakalarda laparoskopik myomektomi açık myomektomiye göre daha az kan kaybı, hastanede kısa kalış süresi, daha az pelvik ağrı ve daha yüksek gebelik oranı ile sonuçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Klinik sonuçlar, laparoskopik myomektomi, açık myomektomi

Ali Buhur, Necdet Öncü. Comparison of Laparoscopic and Open Myomectomy in a Tertiary Hospital: A Retrospective Cohort Study. . 2024; 16(2): 112-117

Corresponding Author: Ali Buhur, Türkiye
Manuscript Language: English