E-ISSN: 2822-6771
pdf
Volume : 16 Issue : 2 Year : 2024
Quick SearchPain During Mammography: A Prospective Cohort Study []
. 2023; 15(4): 320-325 | DOI: 10.14744/cm.2023.70299

Pain During Mammography: A Prospective Cohort Study

Muhammet Ahmet Karakaya1, Kamil Darçın2
1Department of Anesthesiology and Reanimation, Acıbadem Ataşehir Hospital, İstanbul, Türkiye; Department of Anesthesiology and Reanimation, Medipol University Hospital, İstanbul, Türkiye
2Department of Anesthesiology and Reanimation, Medipol University Hospital, İstanbul, Türkiye; Department of Anesthesiology and Reanimation, Koç University Hospital, İstanbul, Türkiye

INTRODUCTION: Breast cancer is the most common malignancy in women. Mammography screening is crucial for early detection. However, breast compression can cause pain and may impact patients’ participation. In this study, we aimed to determine the pain level perceived by patients during mammography examination with the visual analog scale (VAS).
METHODS: The study included a total of 140 consecutive patients (all female, mean age of 51±9, between 35 and 89) who applied to the Radiology Department of a tertiary hospital and underwent mammography for screening or diagnostic purposes. Cases undergoing mammography-guided interventional procedures were not included. Immediately, after mammography, patients were asked to rate their pain levels under the compression effect of mammography on the VAS in a face-to-face interview with an anesthesiologist. A statistical analysis was performed to determine the association between the breast pattern, applied pressure, the results of the mammogram, and the VAS score.
RESULTS: About 66% of the patients stated that they felt 4 or more pain during mammography compression. The median VAS was 5 (interquantile range: 4). Breast patterns affected the VAS score. The VAS score of 57% of the patients with fatty breasts and 77% of the patients with dense breasts reported pain with a VAS of 4 and above (Pearson Chi-square, p=0.01). Applied pressure (p=0.07) or the mammography results (p=0.31) did not affect the VAS score.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Mammography is a moderately painful procedure. It is necessary to use pain-relieving strategies to stop women from avoiding mammography. All appropriate medical interventions, including algology, should be used in this situation.

Keywords: Breast cancer, breast pattern, mammography, pain, visual analogue scale

Mamografi Ağrısı: Prospektif Bir Kohort Çalışması

Muhammet Ahmet Karakaya1, Kamil Darçın2
1Acıbadem Ataşehir Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul; Medipol Üniversitesi Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul
2Medipol Üniversitesi Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul; Koç Üniversitesi Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Meme kanseri kadınlarda en sık görülen malignitedir. Mamografi ile meme taraması erken teşhis için hayati önem taşır. Ancak bu taramalar sırasında meme sıkıştırılması ağrıya neden olabilir ve hastaların tetkike katılımını etkileyebilir. Bu çalışmada, hastaların mamografi muayenesi sırasında algıladıkları ağrı düzeyini vizüel analog skala (VAS) ile belirlemeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya, üçüncü basamak bir hastanenin Radyoloji bölümüne başvuran ve tarama ya da tanı amaçlı mamografi çekilen ardışık 140 hasta (hepsi kadın, ortalama yaş 51 ± 9, 35-89) dahil edildi. Mamografi eşliğinde girişimsel işlem uygulanan olgular dahil edilmedi. Mamografiden hemen sonra, hastalardan mamografinin kompresyon etkisi altındaki ağrı düzeylerini bir anestezi uzmanı ile yüz yüze görüşerek VAS üzerinde derecelendirmeleri istendi. Meme paterni, memeye uygulanan basınç, mamografi sonuçları ve VAS skoru arasındaki ilişkiyi belirlemek için istatistiksel analiz yapıldı.
BULGULAR: Hastaların %66'sı mamografi basısı sırasında 4 veya daha fazla ağrı hissettiklerini belirtmişlerdir. Medyan VAS 5 idi (IQR 4). Meme paterni VAS skorunu etkiledi. Memeleri yağlı olan hastaların %57’si, dens memeleri olan hastaların ise %77'sinin VAS skoru 4 ve üzerinde idi (Ki-Kare, p=0,01). Uygulanan basınç (p=0,07) veya mamografi sonuçları (p=0,31) VAS skorunu etkilemedi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Mamografi orta derecede ağrılı bir işlemdir. Kadınların mamografiden kaçınmasını önlemek için ağrıyı azaltıcı tedbirleri kullanmak gereklidir. Bu durumda algoloji dahil tüm uygun tıbbi müdahaleler kullanılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Meme kanseri, meme paterni, mamografi, ağrı, vizüel analog skala

Muhammet Ahmet Karakaya, Kamil Darçın. Pain During Mammography: A Prospective Cohort Study. . 2023; 15(4): 320-325

Corresponding Author: Muhammet Ahmet Karakaya, Türkiye
Manuscript Language: English