E-ISSN: 2822-6771
pdf
Volume : 15 Issue : 4 Year : 2023
Quick SearchFactors Contributing to Changes in Chronic Migraine Patients with Bruxism: A Comparative Analysis []
. 2023; 15(4): 356-360 | DOI: 10.14744/cm.2023.74936

Factors Contributing to Changes in Chronic Migraine Patients with Bruxism: A Comparative Analysis

Nevra Öksüz, Aynur Özge
Department of Neurology, Mersin University Faculty of Medicine, Mersin, Türkiye

INTRODUCTION: Migraine and temporomandibular disorders (TMDs) are both common diseases and TMDs are reported as a risk factor in migraine progression. In our clinical practice, we see that especially bruxism and migraine often coexist, but there is a lack of research investigating the possible relationship between migraine and bruxism. In this study, we aimed to investigate the presence of bruxism in chronic migraine (CM) patients and to evaluate migraine characteristics in patients with and without bruxism.
METHODS: A retrospective analysis was conducted utilizing the Mersin University headache database, which encompassed a total of 270 patients meeting the diagnostic criteria for CM. Among the CM patients, 54 individuals were additionally diagnosed with bruxism. The patients (with/without bruxism) were compared in terms of migrainous features and comorbidities.
RESULTS: Out of the 270 patients, 54 individuals reported the coexistence of bruxism alongside CM. CM patients without bruxism exhibited a higher likelihood of experiencing migraine-associated symptoms, including nausea, photophobia, and phonophobia (p<0.001, p=0.020, and p<0.001, respectively). The characteristics of the headache, such as the throbbing pattern, were similar in both groups, showing no significant difference (p>0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The presence of bruxism did not demonstrate a significant association with a higher prevalence of common symptoms related to migraines. Although bruxism is thought to be a potential risk factor for worsening migraine, we did not find any significant results indicating this in our study. However, we think it is important to accept bruxism as a contributing factor to the holistic management of CM.

Keywords: Bruxism, chronification, depression, migraine, prevalence

Bruksizmi Olan Kronik Migren Hastalarında Değişikliklere Katkıda Bulunan Faktörler: Karşılaştırmalı Bir Analiz

Nevra Öksüz, Aynur Özge
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Ana Bilim Dalı, Mersin

GİRİŞ ve AMAÇ: Migren ve temporomandibular bozukluklar sık görülen hastalıklardır ve temporomandibular bozuklukların migren ilerlemesinde risk faktörü olduğu bildirilmektedir. Klinik pratiğimizde özellikle bruksizm ve migrenin sıklıkla bir arada bulunduğunu görmekteyiz ancak migren ile bruksizm arasındaki olası ilişkiyi araştıran yeterli çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışmada kronik migren hastalarında bruksizm varlığını araştırmayı ve bruksizm olan ve olmayan hastalarda migren özelliklerini değerlendirmeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Uluslararası Baş Ağrısı Bozuklukları Sınıflaması, 3. Baskı’ya göre tanı alan, toplam 270 kronik migren hastasını içeren Mersin Üniversitesi baş ağrısı veri tabanı kullanılarak retrospektif bir analiz yapıldı. Kronik migren hastalarından 54 kişiye ek olarak bruksizm tanısı konuldu. Bruksizm olan ve olmayan hastalar migren özellikleri ve eşlik eden bozukluklar açısından karşılaştırıldı.
BULGULAR: 270 hastadan 54'ünde kronik migren ile birlikte bruksizm mevcuttu, 216 hastada ise bruksizm yoktu. Analizin bulguları birçok dikkate değer gözlemi ortaya çıkardı. Bruksizm olmayan kronik migren hastalarında bulantı, fotofobi ve fonofobi gibi migrenle ilişkili semptomlar yüksekti (sırasıyla p<0,001, p=0,020, p<0,001). Zonklayıcı baş ağrısı gibi özellikler her iki grupta da benzerdi ve anlamlı bir fark yoktu. Uyku bozuklukları açısından da gruplar arasında fark yoktu (p=0,807).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bruksizm varlığı, migrenöz semptomlar ile anlamlı bir ilişki göstermedi. Özellikle bruksizme eşlik eden uyku bozukluklarında farklılık saptanmadı. Ancak bu hastalarda depresyon oranlarının daha yüksek olduğu görüldü. Bruksizmin migrenin kötüleşmesi açısından potansiyel bir risk faktörü olduğu düşünülse de çalışmamızda bunu gösteren anlamlı bir sonuca rastlanmadı. Ancak bruksizmin kronik migrenin bütünsel yönetiminde dikkate alınmasının önemli olduğunu düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: Bruksizm, kronikleşme, depresyon, migren, prevalans

Nevra Öksüz, Aynur Özge. Factors Contributing to Changes in Chronic Migraine Patients with Bruxism: A Comparative Analysis. . 2023; 15(4): 356-360

Corresponding Author: Nevra Öksüz, Türkiye
Manuscript Language: English