E-ISSN: 2822-6771
pdf
Volume : 16 Issue : 2 Year : 2024
Quick SearchThe Role of Anatomical Features and Variations of the Pancreaticobiliary Junction in the Etiology of Acute Biliary Pancreatitis []
. 2024; 16(2): 89-94 | DOI: 10.14744/cm.2024.79664

The Role of Anatomical Features and Variations of the Pancreaticobiliary Junction in the Etiology of Acute Biliary Pancreatitis

Cenk Özkan1, Serhan Yılmaz1, Mehmet Abdussamet Bozkurt2, Emre Bozdağ1, Hakan Bölükbaşı3, Süleyman Sönmez4, Erkan Somuncu1, Ali Kocataş1
1Department of General Surgery, University of Health Sciences, Kanuni Sultan Süleyman Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye
2Department of General Surgery, İstinye University, Bahçeşehir Liv Hospital, İstanbul, Türkiye
3Department of General Surgery, Medicana Bahçelievler Hospital, İstanbul, Türkiye
4Department of Radiology, University of Health Sciences, Kanuni Sultan Süleyman Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye

INTRODUCTION: Gallstone disease is among the most common known causes of acute pancreatitis. In our study, we examined the role of the length-diameter of the choledochus, the Wirsung diameter and the angle of the choledochal-Wirsung junction, which may cause obstruction in the etiology of acute pancreatitis. We aimed to recommend prophylactic cholecystectomy for asymptomatic patients whose anatomical features may affect acute attacks and to prevent attacks.
METHODS: Patients who were diagnosed with uncomplicated cholelithiasis and patients who were diagnosed with acute biliary pancreatitis and admitted to our clinic between January 2019 and August 2022 were retrospectively examined. Conservative follow-up of patients with uncomplicated cholelithiasis continued. Patients with acute biliary pancreatitis were treated with treatments recommended by current guidelines. In the MRCP imaging performed in our hospital, the length-diameter, Wirsung diameter and junction angle with the common bile duct were measured and compared by a single radiologist.
RESULTS: A total of 149 patients were included in the study. Among the groups, the age of the control group was found to be significantly lower (p<0.001). There was no significant difference between the groups in terms of common bile duct diameter or Wirsung diameter. Although the common bile duct length parameter was found to be high in patients with acute pancreatitis (p=0.013), the common bile duct-Wirsung junction angle was significantly lower (p=0.036).
DISCUSSION AND CONCLUSION: In our study, a high Choledoc length increased the risk of acute biliary pancreatitis, and a low angle between the Choledoc and Wirsung increased the risk of acute biliary pancreatitis.

Keywords: Acute pancreatitis, Choledoc diameter, Choledoc length, Choledoc-Wirsung junction angle, pancreaticobiliary junction, Wirsung diameter

Pankreatikobiliyer Bileşkenin Anatomik Özellikleri ve Varyasyonlarının Akut Biliyer Pankreatit Etiyolojisindeki Rolü

Cenk Özkan1, Serhan Yılmaz1, Mehmet Abdussamet Bozkurt2, Emre Bozdağ1, Hakan Bölükbaşı3, Süleyman Sönmez4, Erkan Somuncu1, Ali Kocataş1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul
2İstinye Üniversitesi, Bahçeşehir Liv Hospital, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul
3Medicana Bahçelievler Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul
4Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Akut pankreatitin bilinen en yaygın nedenler arasında safra taşı hastalığı yer almaktadır. Çalışmamızda akut pankreatit etiyolojisinde obstrüksiyona sebep olabilecek Koledok'un uzunluk-çapı, Wirsung çapı ve Koledok-Wirsung birleşme açısının rolünü inceledik. Anatomik özellikleri itibariyle, akut atağı etkileyebilecek asemptomatik hastalara profilaktik kolesistektomi önermeyi ve atakları önlemeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 2019-Ağustos 2022 tarihleri arasında kliniğimize başvuran komplikasyonsuz kolelitiazis tanısı alan hastalar ve akut biliyer pankreatit tanısı alan hastalar retrospektif olarak incelendi. Komplike olmayan kolelitiazisli hastaların konservatif takibine devam edildi. Akut biliyer pankreatitli hastalara güncel kılavuzların önerdiği tedaviler uygulandı. Hastanemizde yapılan MRCP görüntülemesinde, tek radyolog tarafından Koledok uzunluk-çap, Wirsung çapı ve Koledok ile birleşim açısı ölçülerek karşılaştırıldı.
BULGULAR: Çalışmaya 149 hasta dahil edildi. Gruplar arasında kontrol grubunun yaş değeri anlamlı olarak düşük bulundu (p<0,001). Gruplar arasında Koledok çapı ve Wirsung çapı değerleri açısından anlamlı fark yoktu. Akut pankreatitli hastalarda koledok uzunluğu parametresi yüksek bulunmasının yanında p=0,013), Koledok-Wirsung bileşke açısının ölçüm değeri anlamlı oranda düşüktü (p=0,036).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızda yüksek Koledok uzunluğu değerlerinin akut biliyer pankreatit riskini arttırdığı, Koledok ile Wirsung arasındaki açının düşük olması ise akut biliyer pankreatit riskini arttırdığını ortaya koydu.

Anahtar Kelimeler: Akut pankreatit, Koledok çapı, Koledok uzunluğu, Koledok-Wirsung bileşke açısı, pankreatikobiliyer bileşke, Wirsung çapı

Cenk Özkan, Serhan Yılmaz, Mehmet Abdussamet Bozkurt, Emre Bozdağ, Hakan Bölükbaşı, Süleyman Sönmez, Erkan Somuncu, Ali Kocataş. The Role of Anatomical Features and Variations of the Pancreaticobiliary Junction in the Etiology of Acute Biliary Pancreatitis. . 2024; 16(2): 89-94

Corresponding Author: Cenk Özkan, Türkiye
Manuscript Language: English