E-ISSN: 2822-6771
pdf
Volume : 16 Issue : 2 Year : 2024
Quick SearchSubcutaneous Venous Access Device (Port) Placement and Methods of Dealing with Complications that Develop During the Procedure []
. 2024; 16(2): 84-88 | DOI: 10.14744/cm.2024.87587

Subcutaneous Venous Access Device (Port) Placement and Methods of Dealing with Complications that Develop During the Procedure

Muhammet Hamza Halil Toprak, Ibrahim Cansaran Tanıdır
Department of Pediatric Cardiology, University of Health Sciences, Başakşehir Çam and Sakura City Hospital, İstanbul, Türkiye

INTRODUCTION: Subcutaneous Venous Access Devices (SVADs), commonly known as port catheters, play a crucial role in the monitoring of pediatric patients with chronic diseases requiring long-term treatment. They have become indispensable for children with conditions such as malnutrition, renal insufficiency, and chronic intestinal problems, in addition to oncology patients undergoing chemotherapy. The aim of this study is to present the port catheter procedures performed by the radiological method in our Pediatric Cardiology Department and the methods of dealing with complications.
METHODS: The data of 254 pediatric patients who underwent port placement procedures between October 2020 and October 2022 were analyzed retrospectively. The complications and the management strategies were explained.
RESULTS: Our clinic conducted the port placement procedure for 254 patients, and the port was successfully placed in 253 patients, resulting in a procedural success rate of 99.6%. The median procedure duration was 30 minutes (IQR 20-40 minutes). The fluoroscopy time was 30 seconds (IQR 18-45 seconds). 15 complications (5.9%) were observed. Except for one complication, none required the removal of the port.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Port catheters are indispensable in pediatric patients with chronic diseases requiring long-term treatment. Performing port insertion procedures with the support of ultrasound (USG) and fluoroscopy in angiography suites may provide the opportunity to achieve high success rates and low complication rates.

Keywords: Pediatric cardiology, pediatrics, port catheters, radiological method

Subkütanöz Venöz Erişim Cihazı (Port) Yerleştirilmesi ve İşlem Sırasında Gelişen Komplikasyonlar ile Başa Çıkma Yöntemleri

Muhammet Hamza Halil Toprak, Ibrahim Cansaran Tanıdır
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Çocuk Kardiyolojisi Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Subkütanöz venöz erişim cihazları(SVEC), daha yaygın kullanılan adıyla port kateterleri uzun süreli tedavi gerektiren kronik hastalığı olan pediatrik hastaların takibinde önemli bir yere sahiptirler. Kemoterapi alan onkoloji hastalarının yanı sıra malnütrisyon,böbrek yetersizliği ve kronik intestinal problemleri olan çocuklarda da uzun süreli venöz erişim sağlamada vazgeçilmez bir konuma gelmişlerdir. Bu çalışmada hastanemiz çocuk kardiyoloji bölümünde yapılan port kateter takılması işlemlerinin ve işleme bağlı komplikasyonlarla başa çıkma yöntemlerinin sunulması amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ekim 2020- Ekim 2022 tarihleri arasında hastanemiz Çocuk Kardiyoloji bölümünde Port kateteri takılması işlemi yapılan hastaların verileri retrospektif olarak incelendi. Komplikasyonlar ve başa çıkma yöntemleri açıklandı.
BULGULAR: Kliniğimizde 254 hasta port takılması için işleme alındı ve 253 hastaya port başarıyla takıldı. İşlem başarı oranı % 99,6 idi. İşlem süresi median 30 (IQR 20-40 dk) dakika idi. Floroskopi süresi median 30 (IQR 18-45) saniye idi.. İşlemler sırasında 15 (%5,9) komplikasyon görüldü. Komplikasyonların biri hariç hiçbiri port çıkarılmasını gerektirmedi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Port kateterlerinin kullanımı kronik hastalığı olan ve uzun süreli tedavi gerektiren çocuk hastalarda vazgeçilmezdir. Port takılması işlemlerinin USG ve floroskopi desteğiyle anjiyografi salonlarında yapılması yüksek başarı ve düşük komplikasyon oranlarının yakalanmasına olanak sağlayabilir.

Anahtar Kelimeler: Pediatrik kardiyoloji, pediatri, port kateterleri, radyolojik yöntem

Muhammet Hamza Halil Toprak, Ibrahim Cansaran Tanıdır. Subcutaneous Venous Access Device (Port) Placement and Methods of Dealing with Complications that Develop During the Procedure. . 2024; 16(2): 84-88

Corresponding Author: Muhammet Hamza Halil Toprak, Türkiye
Manuscript Language: English