E-ISSN: 2822-6771
pdf
Volume : 15 Issue : 3 Year : 2023
Quick SearchEfficacy of Bipolar Radiofrequency Thermotherapy in Elderly Patients with Refractory Urinary Retention Due to Benign Prostate Hyperplasia: A Pilot Study []
. 2023; 15(1): 35-38 | DOI: 10.14744/cm.2022.01212

Efficacy of Bipolar Radiofrequency Thermotherapy in Elderly Patients with Refractory Urinary Retention Due to Benign Prostate Hyperplasia: A Pilot Study

Hüseyin Koçan, Mustafa Kadıhasanoglu
Department of Urology, University of Health Sciences, Kanuni Sultan Suleyman Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye

INTRODUCTION: The prevalence of benign prostatic hyperplasia (BPH) will increase after the age of 40 years, with an occurrence of 8–60% at age 90 years. The presence of comorbid illnesses became the main reason for the selection of minimally invasive surgical techniques for the treatment of BPH. The aim of this study was to investigate the efficacy of bipolar radiofrequency (BRF) thermotherapy of refractory urinary retention secondary to BPH in patients with comorbidities.
METHODS: Between May 2017 and September 2019, the BRF thermotherapy system was used in 13 patients with permanent urethral catheter
requiring surgical treatment for BPH, who either could not undergo surgery due to their comorbidities. The outcomes of patients were retrospectively analyzed. The mean age of patients was 79.92±6.38 years (67–90). The mean prostate volume and prostatic urethra length of patients was 62.92±11 ml (43–80) and 31.38±11.02 (23–40) mm, respectively. The mean follow-up was 10.69 months.
RESULTS: A total of 13 patients were evaluated for success of treatment in eliminating the need for a permanent urinary catheter. Only one patient no longer required urinary catheter (0.76%). Two patients with unsuccessful treatment had transurethral resection of the prostate. One patient required blood transfusion due to severe hematuria 6 months after surgery. The other patients with unsuccessful BRF thermotherapy were monitored with permanent urethral catheter for refractory urinary retention.
DISCUSSION AND CONCLUSION: BRF thermotherapy is an alternative treatment modality for the patients with a high anesthesia risk. However, the level of efficacy of this technique for patients with refractory urinary retention due to BPH should be evaluated with high number of cases.

Keywords: Benign prostate hyperplasia, bipolar radiofrequency thermotherapy, refractory urinary retention, urethral catheter

Benign Prostat Hiperplazisi Nedeniyle Refrakter İdrar Retansiyonu Olan Yaşlı Hastalarda Bipolar Radyo Frekans Termoterapisinin Etkinliği: Pilot Çalışma

Hüseyin Koçan, Mustafa Kadıhasanoglu
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: İnvaziv tedavisi yüksek riskli, benign prostat hiperplazisine bağlı kronik üriner retansiyonlu yaşlı hastalarda bipolar radyio frekans termoterapinin etkinliği araştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Kliniğimizde 2017-2019 yılları arasında BPH’ya bağlı kronik üriner retansyonu kalıcı üretral katater ile yönetilen ve invaziv tedavisi yüksek riskli olan ortalama yaşı 79,92 yıl, ortalama takip süresi 10,69 ay, ortlama prostat volumu 62,92cc, ortalama prostatik üretra uzunluğu 31,38 mm olan,13 erkek hasta çalışmaya alındı.
BULGULAR: Bir hasta hariç, hiçbir hastanın kronik üriner retansyon yönetimi kalıcı üretral katatersiz başarılamadı. Tedavisi başarısız olan 2 hasta Trans Üretral Prostat Rezeksiyonu(TUR P) ile tedavi edildi. 1 hasta 6 ay sonra transfüzyon gerektiren prostata bağlı ciddi hematürisi gelişti. 1 hasta 3 ay sonra kardiyak sorunlardan ex oldu. 1 hasta 1 ay sonra kalıcı üretral kataterden kurtulduğunu çok menün olduğunu ifade etti.Bipolar Radio Frekans Tedavisi başarısız olan diğer hastaların kronik üriner retansiyonu kalıcı üretral katater ile takip edildi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: İşlemin uygulanması güvenlidir fakat sınırlı hasta sayısıyla sunduğumuz Benign prostat hiperplazisine bağlı kronik üriner retansiyonlu, invaziv tedavisi yüksek riskli yaşlı erkek hastalarda bipolar radyio frekans termoterapinin kalıcı üretral katatersiz kronik üriner retansiyonu yönetmede etkinliği oldukça düşüktür.

Anahtar Kelimeler: Benign prostat hiperplazisi, bipolar radiofrekans termoterapi, kronik üriner retansiyon, üreteral katater

Hüseyin Koçan, Mustafa Kadıhasanoglu. Efficacy of Bipolar Radiofrequency Thermotherapy in Elderly Patients with Refractory Urinary Retention Due to Benign Prostate Hyperplasia: A Pilot Study. . 2023; 15(1): 35-38

Corresponding Author: Hüseyin Koçan, Türkiye
Manuscript Language: English