E-ISSN: 2822-6771
pdf
Volume : 16 Issue : 2 Year : 2024
Quick SearchThe Effects of Usage of Glass Ionomer Bone Cement for Hearing Ossiculer Chain Reconstruction on Hearing Results []
. 2023; 15(4): 291-294 | DOI: 10.14744/cm.2023.46503

The Effects of Usage of Glass Ionomer Bone Cement for Hearing Ossiculer Chain Reconstruction on Hearing Results

Hasan Mervan Değer1, Gökhan Yalçıner2, Ahmet Kutluhan3
1Department of Otorhinolaryngology, Kocaeli University Faculty of Medicine, Kocaeli, Türkiye
2Department of Otorhinolaryngology, University of Health Sciences, Ankara Bilkent City Hospital Faculty of Medicine, Ankara, Türkiye
3Department of Otorhinolaryngology, Pamukkale University Faculty of Medicine, Denizli, Türkiye

INTRODUCTION: The aim of this study is to evaluate the results of the applications of glass ionomer bone cementin (GIBC), which is used to ensure ossicular chain continuity in otologic surgery between incus-stapes and malleus-stapes.
METHODS: In the study, the medical records of 28 patients who were operated on for chronic otitis media or conductive hearing loss with intact membranes in the Ear, Nose, and Throat Clinic of a training and research hospital between January 2006 and June 2009, GIBC was used for hearing reconstruc-tion in the operation, and the necessary file information was obtained were evaluated retrospectively. Pure tone averages (PTA) and air bone gaps (ABG) were measured in the pre-operative and post-operative pure tone audiogram evaluations of the patients, and the results were compared statistically.
RESULTS: While the pre-operative mean PTA of the patients was 51.3±12.8, this figure was found to be 26.6±13.7 in the post-operative audiological evaluation. Again, while the pre-operative ABG average was 36.9±9.2, this value was measured as 10.8±5.2 postoperatively. The difference between pre-operative and post-operative averages was statistically significant (p<0.001).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The use of GIBC to bridge the malleus and stapes in ossicular chain reconstruction, especially in cases where incudostapedial joint defects and incus are not suitable for use, is suitable for hearing results, ease of use, cost advantage, and biocompatibility.

Keywords: Chronic otitis media, glass ionomer bone cement, pure tone audiogram

Kemikçik Zincir Rekonstrüksiyonunda Glass İyonomer Kemik Çimento Kullanımının İşitme Sonuçları Üzerine Etkisi

Hasan Mervan Değer1, Gökhan Yalçıner2, Ahmet Kutluhan3
1Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Kocaeli
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Ankara
3Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Denizli

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, otolojik cerrahide kemikçik zincir devamlılığının sağlanmasında kullanılan glass iyonomer bone-sementin (GİBS) inkus-stapes (IS) ve malleusstapes (MS) arası uygulamalarının sonuçlarını değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmada, bir eğitim araştırma hastanesinin Kulak Burun Boğaz kliniğinde Ocak 2006-Haziran 2009 tarihleri arasında kronik otitis media veya intakt membranlı iletim tipi işitme kaybı nedeniyle opere edilmiş, operasyonda işitme rekonstrüksiyonu amacıyla GİBS kullanılmış ve gerekli dosya bilgilerine ulaşılmış olan 28 hastanın tıbbi kayıtları retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Hastaların preoperatif ve postoperatif Pure Tone Odyogram değerlendirmelerinde Saf ses ortalamaları (SSO) ve Hava Kemik aralıkları (ABG) ölçülmüş ve sonuçlar istatistiksel olarak karşılaştırılmıştır.
BULGULAR: Hastaların preoperatif SSO ortalaması 51,3±12,8 iken postoperatif odyolojik değerlendirmede bu rakam 26,6±13,7 olarak bulunmuştur. Yine preoperatif ABG ortalaması 36,9±9,2 iken bu değer postoperatif 10,8±5,2 olarak ölçülmüştür. Preoperatif ve postoperatif ortalamalar arasında fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0,001).
TARTIŞMA ve SONUÇ: GİBS’in ossiküler zincir rekonstrüksiyonunda özellikle inkudostapedial eklem defektleri ve inkusun kullanıma uygun olmadığı durumlarda malleus ile stapes arasında köprü oluşturmak amacıyla kullanımı, airbone gapin kapanmasında başarılı bulunmuştur. Bu nedenle ossiküler rekonstrüksiyonda bir seçenek olarak önerilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kronik otitis media, glass iyonomer kemik çimento, saf ses odyogram

Hasan Mervan Değer, Gökhan Yalçıner, Ahmet Kutluhan. The Effects of Usage of Glass Ionomer Bone Cement for Hearing Ossiculer Chain Reconstruction on Hearing Results. . 2023; 15(4): 291-294

Corresponding Author: Hasan Mervan Değer, Türkiye
Manuscript Language: Turkish