E-ISSN: 2822-6771
pdf
Volume : 15 Issue : 3 Year : 2023
Quick SearchAnalysis of the Knowledge Level of the Surgical Residents Regarding the Pre-Operative Assessment of the Adult Elective Non-Cardiac Surgery Patients with Specific Clinical Conditions []
. 2023; 15(2): 96-101 | DOI: 10.14744/cm.2023.49092

Analysis of the Knowledge Level of the Surgical Residents Regarding the Pre-Operative Assessment of the Adult Elective Non-Cardiac Surgery Patients with Specific Clinical Conditions

Gözde Altun1, Murat Aksun2, Ayça Sultan Şahin3
1Department of Anesthesiology and Reanimation, Şanlıurfa Training and Research Hospital, Şanlıurfa, Türkiye
2Department of Anesthesiology and Reanimation, İzmir Katip Celebi University Ataturk Training and Research Hospital, İzmir, Türkiye
3Department of Anesthesiology and Reanimation, University of Health Sciences, Kanuni Sultan Süleyman Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye

INTRODUCTION: We aimed to analyze the knowledge level of the surgical residents regarding pre-operative assessment and increase their collaboration with other teams in optimizing general medical status of the patients to reduce the duration of hospital stay and complication rates.
METHODS: Our study was conducted with the residents of eight surgical divisions in our institution. Eighty surgical residents enrolled in the study. The 2018 update of the European Society of Anesthesiology (ESA) was used during the preparation of the survey questions. The questions were catego- rized based on the specific clinical conditions and medications noted in the ESA guideline. Answer choices were “correct”, “wrong,” or “no idea.”
RESULTS: Sixty-five (81.2%) of the respondents were male and 15 (18.8%) were female. Analysis of distribution of the mean correct answer rates (%) revealed that the question regarding “herbal medications” led to the lowest correct answer (13.75%), while the category “bridging and anticoagulation” was associated with the highest (72.5%) correct answer. Total mean correct answer was calculated as 50.8%. There was no significant correlation between the residents’ seniority level (i.e., postgraduate year) and their correct answer rates in neurosurgery, general surgery, ear-nose-throat (ENT), and plastic surgery divisions. However, there were statistically significant differences in ophthalmology, urology, orthopedic surgery, and obstetrics and gynecology divisions.

DISCUSSION AND CONCLUSION: The general medical status of the patients should be optimized to reduce the risk of complications. To achieve this goal, surgical residents should collaborate with the other teams in each perioperative stage. In addition, we suggest that the curriculum be reviewed to increase the knowledge level of the surgical residents regarding pre-operative care.

Keywords: Elective non-cardiac surgery, knowledge level, pre-operative assessment, survey

Elektif Non Kardiyak Cerrahi Geçirecek Spesifik Klinik Durumlara Sahip Erişkin Hastalarda Cerrahi Asistanlarının Preoperatif Değerlendirme Hakkındaki Bilgi Düzeyinin Ölçülmesi

Gözde Altun1, Murat Aksun2, Ayça Sultan Şahin3
1Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği
2İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği

GİRİŞ ve AMAÇ: Cerrahi asistanlarının preoperatif değerlendirme hakkında bilgi düzeyinin ölçülmesi ile; hastaların medikal durumunu stabil hale getirerek, hastanede kalış süresinin ve komplikasyonların azaltılmasını ayrıca perioperatif işbirliğinin artırılmasını amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmamız, hastanemizde bulunan 8 cerrahi branşın asistanları ile yapıldı. Çalışmaya toplam 80 cerrahi branş asistanı dahil edildi. Anket soruları hazırlanırken ESA’nın (Avrupa Anestezistler Derneği) 2018 yılında güncellenen kılavuzu esas alındı. Ankette geçen sorular; ESA’nın klavuzunda yer alan klinik spesifik durumlara ve ilaçlara göre kategorize edildi. Anket sorularının cevapları ‘doğru’, ‘yanlış’ ve ‘fikrim yok’ şeklinde düzenlendi.
BULGULAR: Ankete katılanların 65’i (%81.2) erkek, 15’i (%18.8) kadındı. Doğru cevap oranlarının (%) ortalama dağılımı incelendiğinde: ‘Bitkisel ilaçlar’ ile ilgili soru, ortalama %13.75 oranla en düşük; ‘Köprüleme ve antikoagülasyon’ kategorisinin ise ortalama %72.50 oranla en yüksek bulundu. Toplam ortalama doğru oranı %50.8 bulundu. Beyin ve sinir cerrahisi, Genel cerrahi, KBB ve Plastik cerrahi asistanlarının kıdemleri ile verdikleri doğru cevap sayıları arasında istatistiksel olarak anlamlı korelasyon bulunmazken; Göz, Üroloji, Ortopedi ve Kadın hastalıkları doğum branşlarında bazı konularda istatiksel olarak anlamlı farklar bulundu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Olası komplikasyonların azaltılması amacıyla hastanın medikal durumu stabil hale getirilmelidir. Bunun için perioperatif her aşamada, bu konuda yeterli bilgi düzeyine sahip hekimler ile cerrahi asistanların işbirliği içerisinde olması gerekir. Cerrahi asistanların bilgi düzeyinin artırılması açısından preoperatif müfredatın gözden geçirilmesi gerektiğini düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Elektif non kardiyak cerrahi, bilgi düzeyi, preoperatif değerlendirme, anket

Gözde Altun, Murat Aksun, Ayça Sultan Şahin. Analysis of the Knowledge Level of the Surgical Residents Regarding the Pre-Operative Assessment of the Adult Elective Non-Cardiac Surgery Patients with Specific Clinical Conditions. . 2023; 15(2): 96-101

Corresponding Author: Gözde Altun, Türkiye
Manuscript Language: English