E-ISSN: 2822-6771
pdf
Volume : 16 Issue : 2 Year : 2024
Quick SearchqSOFA Scores Versus SIRS Criteria and SOFA Scores for Sepsis in the Emergency Department; A Prospective, Observational, and Cohort Study []
. 2023; 15(2): 138-142 | DOI: 10.14744/cm.2023.68916

qSOFA Scores Versus SIRS Criteria and SOFA Scores for Sepsis in the Emergency Department; A Prospective, Observational, and Cohort Study

Hanife Bilgili1, Fatih Çakmak2, Afşın İpekci2, Yonca Senem Akdeniz2, Türker Demirtakan3, Ibrahim Ikizceli2
1Department of Emergency, Yunus Emre State Hospital, Eskişehir, Türkiye
2Department of Emergency, İstanbul University-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Faculty of Medicine, İstanbul, Türkiye
3Department of Emergency, University of Health Sciences, Kanuni Sultan Süleyman Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye

INTRODUCTION: Sepsis is a syndrome of physiologic, pathologic, and biochemical abnormalities that is induced by infection. Sepsis constitutes 5,2% of total hospital and 0,4% of emergency department admissions, and has high mortality rates (as high as 28%).

METHODS: In the application to the emergency department, patients’ comorbid disorders and demographic information indicated by patients and their relatives; blood pressure, pulsation, body temperature, respiratory rate, white blood cell count, platelet count, bilirubin level, creatinine level, urine output; and GCS score, SIRS criteria, SOFA and qSOFA scores and culture results were saved to the form prepared for the study.

RESULTS: 59% of the patients were male and 41% of them were female. Mean age of the patients was 62,25±16,48 years. According to diagnosis, SIRS criteria and SOFA scores had higher sensitivity rate than qSOFA scores. According to the mortality, SOFA score had highest sensitivity and NPV, qSOFA had highest specificity and PPV. SIRS criteria, SOFA and qSOFA scores and mortality rate were examined, there was a moderate positive relationship (r=0.44) only between SOFA scores and mortality rate.
DISCUSSION AND CONCLUSION: As a result it was concluded that usage of qSOFA scores is more optimal in emergency department for giving fast decision. However it was found that the qSOFA scores have low sensitivity for diagnosis and prediction of the mortality.

Keywords: Emergency department, qSOFA, sepsis, SIRS, SOFA

Acil Servise Başvuran Sepsis Hastalarında SIRS, SOFA ve qSOFA Kriterlerinin Karşılaştırılması; prospektif gözlemsel bir kohort çalışması

Hanife Bilgili1, Fatih Çakmak2, Afşın İpekci2, Yonca Senem Akdeniz2, Türker Demirtakan3, Ibrahim Ikizceli2
1Yunus Emre Devlet Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Eskişehir
2İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, İstanbul
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Sepsis, enfeksiyonun indüklediği fizyolojik, patolojik ve biyokimyasal anormallikleri içeren bir sendromdur. Yüksek insidans ve mortaliteye sahip olduğu, geniş yelpazede bir insan grubunu etkilediği için; organ fonksiyonunu korumak ve mortaliteyi azaltmak amacıyla sepsisi erken tanımak ve tedavi etmek önemlidir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışma, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Acil Tıp kliniğine 08.11.2016 ile 08.05.2017 tarihleri arasında başvuran, sepsis tanısı alan, 18 yaş üstü, travması olmayan hastalar ile prospektif olarak yapıldı. Hastaların demografik özellikleri, vital bulguları, tetkik sonuçları, mortalite durumları ve SIRS, SOFA, qSOFA puanları değerlendirildi.
BULGULAR: Hastaların %59’u erkek, %41’i kadınlardan oluşmaktadır. Yaş ortalaması 62,25±16,48 yıldır. En sık komorbid hastalık %52 ile malignitelerdir. Hastaların %39’ unda kültürde üreme olmuştur. SIRS, SOFA ve qSOFA kriterlerinin tanı koyma açısından sensitivitesi sırasıyla %93, %91 ve %56 olarak bulunmuştur. Mortalite oranı %48’dir. Mortalite açısından SIRS, SOFA ve qSOFA kriterlerinin sensitivitesi sırasıyla %91, %97, %62, spesifitesi %5,7, %15, %50 olarak sonuçlanmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızda, tanı açısından en sensitif SIRS kriterleri bulunmuştur. Mortaliteyi öngörebilme açısından en sensitif SOFA kriterleri iken, en spesifik qSOFA kriterleri bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Acil servis, qSOFA, sepsis, SIRS, SOFA

Hanife Bilgili, Fatih Çakmak, Afşın İpekci, Yonca Senem Akdeniz, Türker Demirtakan, Ibrahim Ikizceli. qSOFA Scores Versus SIRS Criteria and SOFA Scores for Sepsis in the Emergency Department; A Prospective, Observational, and Cohort Study. . 2023; 15(2): 138-142

Corresponding Author: Hanife Bilgili, Türkiye
Manuscript Language: English