E-ISSN: 2822-6771
pdf
Volume : 16 Issue : 1 Year : 2024
Quick SearchAlterations in Biochemical Profiles of Patients with Severe COVID-19 Pneumonia: Analysis of Repeated Laboratory Tests []
. 2023; 15(1): 11-19 | DOI: 10.14744/cm.2022.78557

Alterations in Biochemical Profiles of Patients with Severe COVID-19 Pneumonia: Analysis of Repeated Laboratory Tests

Türker Demirtakan1, Fatih Çakmak2, Esra Meten2, Abdülbari Bener3, Serkan Doğan1
1Department of Emergency, University of Health Science, Kanuni Sultan Süleyman Research and Training Hospital, İstanbul, Türkiye
2Department of Emergency, Istanbul University-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Faculty of Medicine, İstanbul, Türkiye
3Department of Public Health, İstanbul Medipol University, Medipol International Faculty of Medicine, İstanbul, Türkiye

INTRODUCTION: This study was initiated to show the changes in the biochemical profile and identify the mortality risk factors of patients with severe coronavirus disease-19 (COVID-19) pneumonia.
METHODS: This study was designed as non-interventional and cohort research. Demographic and clinical data were retrospectively obtained
from paper-based documents and electronic health records. Complete blood counts, inflammatory markers, liver, and kidney function tests, and coagulation profiles were recorded 3 times. Two-way ANOVA for repeated measures was used to analyze for continuous dependent variables. Binary logistic regression analysis was performed to determine in-hospital mortality risk factors.
RESULTS: Two hundred and fifty-two adult patients with severe COVID-19 pneumonia enrolled in our study – 15.8% of patients died during hospitalization. The mortality rate was 57.5% for those over 65 years of age. 61.9% of patients had at least one coexisting disease. We revealed hemoglobin, leukocyte, lymphocyte, platelet, C-reactive protein, procalcitonin, d-dimer, aspartate aminotransferase, and alanine aminotransferase, lactate dehydrogenase, creatinine, and ferritin were significantly changing within the time and also between survivors and non-survivors.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The study showed that blood cell counts, coagulation profiles, liver and kidney function tests, and inflammatory markers deteriorated in non-survivor COVID-19 patients. Patients with shortness of breath, history of congestive heart failure, coronary artery disease, dementia, chronic renal disease, higher Charlson comorbidity index score, the need for invasive mechanic ventilation, presence of acute respiratory distress syndrome, and intensive care unit admission are more vulnerable to death.

Keywords: Biochemical profile, COVID-19, mortality, severe pneumonia

Ağır COVID-19 Pnömonisi Olan Hastaların Biyokimyasal Profillerindeki Değişim: Tekrarlayan Laboratuvar Testlerinin Analizi

Türker Demirtakan1, Fatih Çakmak2, Esra Meten2, Abdülbari Bener3, Serkan Doğan1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, İstanbul
3İstanbul Medipol Üniversitesi, Medipol Uluslararası Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışma, ağır koronavirüs hastalığı-19 (COVID-19) pnömonisi olan hastaların biyokimyasal profilindeki değişiklikleri göstermek ve mortalite risk faktörlerini belirlemek amacıyla başlatılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışma, gözlemsel ve retrospektif bir kohort araştırması olarak tasarlanmıştır. Demografik ve klinik veriler geriye dönük olarak hasta dosyalarından ve elektronik sağlık kayıtlarından elde edildi. İlk olarak hastaların ilk geliş anındaki tam kan sayımı, inflamatuar belirteçler, karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri ve pıhtılaşma profilleri kaydedildi. Daha sonra makrofaj aktivasyon sendromu (MAS) ortaya çıktığında veya yatış süresinin ortanca gününde ikinci kez laboratuvar ölçümleri kaydedildi. Üçüncü ve son değerler taburculuk veya exitus anında kaydedildi. Sürekli bağımlı değişkenleri analiz etmek için tekrarlanan ölçümler için iki yönlü ANOVA kullanıldı. Hastane içi mortalite risk faktörlerini belirlemek için ikili (binary) lojistik regresyon analizi yapıldı.
BULGULAR: Ağır COVID-19 pnömonisi olan 252 yetişkin hasta alındı. Hastaların %15,8'i hastanede yatışı sırasında ex oldu. Ölüm oranı 65 yaş üstü için %57,5 idi. Hastaların %61.9'unun en az bir eşlik eden hastalığı vardı. Çalışmamızda ölen ve sağ kalan hastalar arasında hemoglobin, lökosit, lenfosit, trombosit, C-reaktif protein, prokalsitonin, d-dimer, aspartat aminotransferaz, alanin aminotransferaz, laktat dehidrojenaz, kreatinin ve ferritinin hem gruplar arasında hem de zaman içinde önemli ölçüde değiştiğini ortaya koyduk.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamız, ölen COVID-19 hastalarında kan hücresi sayımları, pıhtılaşma profilleri, karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri ve inflamatuar belirteçlerin giderek kötüleştiğin gösterdi. Nefes darlığı, konjestif kalp yetmezliği, koroner arter hastalığı, demans, kronik böbrek hastalığı öyküsü olanlar, Charlson Komorbidite İndeks skoru yüksek olan hastalar, invaziv mekanik ventilatöre bağlı olan, akut solunumsal distres sendromu (ARDS) varlığı ve yoğun bakım ünitesi ihtiyacı olan hastalarda mortalite önemli düzeyde yüksek görüldü.

Anahtar Kelimeler: Biyokimya profili, COVID-19, mortalite, ağır pnömoni

Türker Demirtakan, Fatih Çakmak, Esra Meten, Abdülbari Bener, Serkan Doğan. Alterations in Biochemical Profiles of Patients with Severe COVID-19 Pneumonia: Analysis of Repeated Laboratory Tests. . 2023; 15(1): 11-19

Corresponding Author: Türker Demirtakan, Türkiye
Manuscript Language: English