E-ISSN: 2822-6771
pdf
Volume : 16 Issue : 1 Year : 2024
Quick SearchRetrospective Evaluation of Covid-19 Patients Treated with Extracorporeal Membrane Oxygenation and Cannulation Types Applied []
. 2023; 15(1): 6-10 | DOI: 10.14744/cm.2022.85579

Retrospective Evaluation of Covid-19 Patients Treated with Extracorporeal Membrane Oxygenation and Cannulation Types Applied

Nurdan Yılmaz, Yahya Yıldız
Department of Anesthesiology, Medipol Mega University Hospital, İstanbul, Türkiye

INTRODUCTION: Pneumonia associated with the novel coronavirus disease 2019 (COVID-19) can lead to respiratory failure with deep hypoxemia requiring endotracheal intubation and mechanical ventilation. Patients who do not respond to optimal conventional mechanical ventilation may be candidates for administration by extracorporeal membrane oxygenation (ECMO) in institutions with appropriate resources (equipment and personnel). This study aimed to compare the effects of cannulation types on mortality.
METHODS: Patients followed up at the intensive care unit between April 2020 and May 2021 with the diagnosis of COVID-19 and who received
ECMO support were screened. Demographic data of the patients, initiation of ECMO, ECMO type, type of inserted cannula, duration of intubation, intensive care unit and hospital stays, P/F levels were collected from the Hospital Information Management System and retrospectively analyzed.
RESULTS: Among the patients with ARDS who underwent ECMO, 4 were females and 24 were males. When hemodynamic parameters were compared, no statistically significant difference was found between the groups. All patients needed high doses of inotropic agents. Of the 28 Covid-19 patients who underwent ECMO, 25 (89.3%) died. Eight patients left ECMO, but only 3 of the patients who left ECMO were discharged. No statistically significant difference was found in terms of the onset of ECMO after intubation (p=0.62). Mean ECMO time applied to the patients was determined as 10.6±9.6 days.
DISCUSSION AND CONCLUSION: ECMO is a rescue treatment requiring the participation of a multidisciplinary team of experienced medical professionals with training and expertise in initiating, maintaining and discontinuing ECMO in critical patients.

Keywords: ARDS, cannulation, COVID-19, ECMO, hypoxia, mortality, pandemic

Ekstrakorporeal Membran Oksijenasyonu İle Tedavi Edilen Covid-19 Hastalarının ve Uygulanan Kanülasyon Tiplerinin Retrospektif Değerlendirilmesi

Nurdan Yılmaz, Yahya Yıldız
Medipol Mega Üniversite Hastanesi, Anesteziyoloji Bölümü, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Yeni koronavirüs hastalığı 2019 (COVID-19) ile ilişkili pnömoni, endotrakeal entübasyon ve mekanik ventilasyon gerektiren derin hipoksemi ile solunum yetmezliğine yol açabilir. Optimal konvansiyonel mekanik ventilasyona yanıt vermeyen hastalar, uygun kaynaklara (ekipman ve personel) sahip kurumlarda ekstrakorporeal membran oksijenasyonu (ECMO) için aday olabilir. Çalışmamızda kanülasyon tiplerinin mortalite üzerine etkilerini karşılaştırmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Nisan 2020-Mayıs 2021 tarihleri arasında yoğun bakım ünitesinde COVID-19 tanısı ile takip edilen ve ECMO desteği alan hastalar tarandı. Hastaların demografik verileri, ECMO'ya başlama zamanı, ECMO tipi, takılan kanül tipi, entübasyon süresi, yoğun bakım ünitesi ve hastanede kalış süreleri, P/F seviyeleri Hastane Bilgi Yönetim Sistemi'nden toplandı ve retrospektif olarak analiz edildi.
BULGULAR: ECMO yapılan ARDS'li hastaların 4'ü kadın, 24'ü erkekti. Hemodinamik parametreler karşılaştırıldığında gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı. Tüm hastaların yüksek dozda inotropik ajanlara ihtiyacı vardı. ECMO yapılan 28 Covid-19 hastasından 25'i (%89,3) kaybedildi. Sekiz hasta ECMO'dan ayrıldı, ancak ECMO'dan ayrılan hastalardan sadece 3'ü taburcu edildi. Entübasyondan sonra ECMO başlangıcı açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı (p=0,62). Hastalara uygulanan ortalama ECMO süresi 10.6±9.6 gün olarak belirlendi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: ECMO bir kurtarma tedavisidir, kritik hastalarda ECMO'yu başlatma, sürdürme ve sonlandırma konusunda eğitim ve uzmanlığa sahip çok disiplinli deneyimli uzmanlardan oluşan bir ekibin katılımını gerektirir.

Anahtar Kelimeler: ARDS, kanülasyon, Covid-19, ECMO, hipoksi, mortalite, pandemi

Nurdan Yılmaz, Yahya Yıldız. Retrospective Evaluation of Covid-19 Patients Treated with Extracorporeal Membrane Oxygenation and Cannulation Types Applied. . 2023; 15(1): 6-10

Corresponding Author: Nurdan Yılmaz, Türkiye
Manuscript Language: English