E-ISSN: 2822-6771
pdf
Volume : 16 Issue : 2 Year : 2024
Quick SearchPandemic Medical Early Warning Score Value to Predict Patient Triage and Mortality During the COVID-19 Pandemic Period []
. 2023; 15(1): 20-26 | DOI: 10.14744/cm.2022.94103

Pandemic Medical Early Warning Score Value to Predict Patient Triage and Mortality During the COVID-19 Pandemic Period

Dilay Satılmış, Egemen Yıldız, Erdem Çevik
Department of Emergency Medicine, University of Health Sciences, Sultan 2. Abdulhamid Han Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye

INTRODUCTION: Pandemics and epidemics have significantly affected public health over the years and have shown us the importance of evaluating the prognosis at the early stage. In the coronavirus disease-19 (COVID-19) pandemic, the necessity of clinical scoring in the triage of patients with similar clinical characteristics in the primary care was highlighted. This study aims to investigate the effectiveness of the Pandemic Medical Early Warning Score (PMEWS), which is a clinical score, in the primary care triage of patients and in distinguishing the risk of 30-day mortality in the COVID-19 pandemic.
METHODS: Data from confirmed COVID-19 patients in the emergency department (ED) were analyzed retrospectively between March 2020, and
July 2020. The area under the curve (AUC) was used to evaluate the discriminatory power of the PMEWS in predicting all-cause 30-day mortality.
RESULTS: Four hundred and fifty-eight patients were included in this study. The median age of the patients was 54.5 years (IQR 32.25 years). There was at least one coexisting disease in 227 (49.6%) of the patients, and it was significantly higher in non-survivor patients compared to survivors (p<0.05). ROC analysis of the PMEWS showed the optimal cutoffs for the 30-day mortality to be 4 (sensitivity 93.33, specificity 82.62). The AUC of the PMEWS for predicting all-cause 30-day mortality was 0.931.
DISCUSSION AND CONCLUSION: PMEWS is a non-disease-specific and physiological-social score at times of high ED admissions in a pandemic and can be a potentially useful triage tool for pre-examination patient triage and for estimating mortality during pandemic periods. More detailed studies are needed to determine the effectiveness of scorings in pandemics.

Keywords: Mortality, pandemic management, pandemic medical early warning score, triage

COVID-19 Pandemisinde Hasta Triyajını ve Mortaliteyi Öngörmede Pandemik Medikal Early Warning Skorunun (PMEWS) Etkinliği

Dilay Satılmış, Egemen Yıldız, Erdem Çevik
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Pandemi ve epidemiler yıllar boyunca toplum sağlığını önemli ölçüde etkiledi ve bize günümüzde prognozu erken dönemde değerlendirmenin önemini ortaya koydu. COVID-19 pandemisinde de birincil bakıda benzer klinik özellikteki hasta triyajında klinik skorlamaların gerekliliği öne çıkarmıştır.Bizim de bu çalışmada amacımız COVID-19 pandemisinde, klinik bir skorlama olan Pandemic Medical Early Warning Skorunun (PMEWS) hastaların birincil bakıda triajında ve 30 günlük mortalite riskini ayırt etmede etkinliğini araştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Mart.2020 ile Temmuz 2020 tarihleri arasında acil servisimizde onaylanmış COVID-19 hastalarının verileri geriye dönük olarak incelendi. ROC eğrisi altındaki alan (AUC) analizi, PMEWS skorunun 30 günlük mortaliteyi tahmin etmedeki ayrım gücünü değerlendirmek için kullanıldı.
BULGULAR: Çalışmaya 458 hasta dahil edildi. Hastaların yaş ortancası 54.5 yaş (ÇAA 32.25 yaş) idi. Hastaların 227'sinde (%49.6) en az bir komorbid hastalık mevcuttu ve komorbid hastalığı olanlarda ölüm oranı, sağlıkla taburcu olanlara göre daha yüksek idi (p<0.05). ROC analizine göre, 30 günlük mortaliteyi öngörmede PMEWS skorunun cutt-of değeri 4 idi (duyarlılık 93.33, özgüllük 82.62). PMEWS'in 30 günlük mortalite tahmininde AUC'si 0.931 idi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Pandemide, acil servise başvuruların arttığı dönemlerde hastalığa özgü olmayan, fizyolojik-sosyal bir puanlama sistemi olan PMEWS, muayene öncesi hasta triyajında ve mortaliteyi tahmin etmede potansiyel faydalı bir triyaj aracı olarak kullanılabilir ve pandemide hasta triyajında skorlamaların etkinliğini belirlemek üzere daha ayrıntılı çalışmalara da ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Mortalite, pandemi yönetimi, pandemic medical early warning score, triyaj

Dilay Satılmış, Egemen Yıldız, Erdem Çevik. Pandemic Medical Early Warning Score Value to Predict Patient Triage and Mortality During the COVID-19 Pandemic Period. . 2023; 15(1): 20-26

Corresponding Author: Dilay Satılmış, Türkiye
Manuscript Language: English