E-ISSN: 2822-6771
Volume : Issue : Year : 2023
Quick SearchFormerly İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi The Effect of the Full Closure Process on the Patient Density in the Emergency Department []
. 2023; 15(2): 132-137 | DOI: 10.14744/cm.2023.02486

The Effect of the Full Closure Process on the Patient Density in the Emergency Department

Gökhan Yılmaz1, Ahmet Uyanık1, Ismail Aktaş1, Murat Akıncı1, Hasan Gazi Uyar2
1Department of Emergency Medicine, Konya Meram Public Hospital, Konya, Türkiye
2Department of Emergency Medicine, Konya Yunak Public Hospital, Konya, Türkiye

INTRODUCTION: Social isolation methods are one of the important steps in the prevention of viral pandemics. In this study, we aimed to determine the impression of the full closure process, which is one of the social isolation methods, on the emergency department patient density and the operation of the emergency department.
METHODS: Patients who admitted to Konya Meram Public Hospital between April 14, 2021, and June 01, 2021, with coronavirus disease 2019 symptoms and signs were included in the study. Three periods were established for the study: The pre-full closure period, the full closure period, and the post- full closure period. The number of daily admissions to the emergency department, the number of patients hospitalized from the emergency department to the pandemic service or the pandemic intensive care unit, and the total number of hospitalizations were recorded for these three periods.
RESULTS: The information data of 7891 patients who come into the emergency department between the specified dates were included in the study. The differ- ence between all patient groups was found to be statistically significant as a result of the statistical analyzes made with the number of daily admissions to the emergency department, the number of patients hospitalized from the emergency department to the pandemic service or the pandemic intensive care unit, and the total number of hospitalizations (p=0.001).
DISCUSSION AND CONCLUSION: We concluded that the full closure process contributes to the reduction of emergency department patient density in viral pandemics. We think that social isolation should be considered in order not to disrupt the functioning of the hospital, especially in the emergency departments, in viral pandemics that may be seen in the future.

Keywords: COVID-19, emergency department, full closure, patient density

Tam Kapanma Sürecinin Acil Servisteki Hasta Yoğunluğuna Etkisi

Gökhan Yılmaz1, Ahmet Uyanık1, Ismail Aktaş1, Murat Akıncı1, Hasan Gazi Uyar2
1Konya Meram Devlet Hastanesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Konya
2Konya Yunak Devlet Hastanesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Konya

GİRİŞ ve AMAÇ: Viral pandemilerin önlenmesinde sosyal izolasyon yöntemleri önemli basamaklardan biridir. Çalışmanın amacı, sosyal izolasyon yöntemlerinden biri olan tam kapanma sürecinin acil servis hasta yoğunluğuna ve acil servis işleyişine etkisini belirlemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya 14 Nisan 2021-1 Haziran 2021 tarihleri arası Konya Meram Devlet Hastanesine Covid-19 semptom ve bulguları ile başvuran hastalar dahil edildi. Çalışma için üç dönem oluşturuldu: tam kapanma öncesi dönem, tam kapanma dönemi ve tam kapanma sonrası dönem. Belirlenen bu üç dönem için günlük acil servise başvuru sayıları, günlük acil servisten pandemi servisine ya da pandemi yoğun bakıma yatan hasta sayıları ve toplam yatış sayıları kaydedildi.
BULGULAR: Belirtilen tarihler arasında acil servise başvuran 7891 hastanın verileri çalışmaya dahil edildi. Acil servise günlük başvuru sayısı, acil servisten pandemi servisine veya pandemi yoğun bakıma yatırılan hasta sayısı ve toplam yatış sayısı ile yapılan istatistiksel analizler sonucunda tüm hasta grupları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. (p=0.001).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Tam kapanma sürecinin viral pandemilerde acil servis hasta yoğunluğunun azalmasına katkı sağladığı sonucuna vardık. Sosyal izolasyonun, ilerleyen dönemlerde görülebilecek viral pandemilerde özellikle acil servisler başta olmak üzere hastane işleyişinin aksamaması açısından düşünülmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: Covid-19, acil servis, tam kapanma, hasta yoğunluğu

Gökhan Yılmaz, Ahmet Uyanık, Ismail Aktaş, Murat Akıncı, Hasan Gazi Uyar. The Effect of the Full Closure Process on the Patient Density in the Emergency Department. . 2023; 15(2): 132-137

Corresponding Author: Gökhan Yılmaz, Türkiye
Manuscript Language: English