E-ISSN: 2822-6771
Volume : 16 Issue : 2 Year : 2024
Quick SearchFormerly İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi Clinical and Radiological Outcomes of Cheilectomy in High-Grade Hallux Rigidus: A Retrospective Analysis []
. 2024; 16(2): 69-74 | DOI: 10.14744/cm.2024.02997

Clinical and Radiological Outcomes of Cheilectomy in High-Grade Hallux Rigidus: A Retrospective Analysis

Necati Doğan1, Halil Büyükdoğan2, Tahir Burak Sarıtaş3, Gürkan Çalışkan4, Cemil Ertürk4
1Department of Orthopaedics and Traumatology, Başaksehir Çam and Sakura City Hospital, İstanbul, Türkiye
2Department of Orthopaedics and Traumatology, Beykent University Hospital, İstanbul, Türkiye
3Department of Orthopaedics and Traumatology, Tuzla State Hospital, İstanbul, Türkiye
4Department of Orthopaedics and Traumatology, University of Health Sciences, Kanuni Sultan Süleyman Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye

INTRODUCTION: This retrospective study aims to assess the clinical and radiological outcomes of cheilectomy in patients diagnosed with Grade 3-4 Hallux Rigidus.
METHODS: Nineteen patients (21 feet) who underwent cheilectomy between January 2016 and September 2018 were retrospectively analyzed. Clinical evaluation included a range of motion (ROM), Visual Analog Scale (VAS), and American Orthopedic Foot and Ankle Society (AOFAS) scoring. Radiological assessment involved examining osteophyte recurrence and arthrosis progression through both anteroposterior (AP) and lateral X-ray images.
RESULTS: The average patient age was 52 years, with a mean follow-up of 26.2 months. Following cheilectomy, significant improvements in dorsiflexion and total joint ROM were observed compared to preoperative levels (p=0.001). VAS scores significantly decreased at the last follow-up compared to preoperative values (p=0.018). Based on AOFAS scoring, 19 out of 21 feet achieved good to excellent results, while 2 patients showed poor outcomes. Radiologically, no osteophyte recurrence was noted. One patient required arthroplasty revision.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Cheilectomy may offer favorable outcomes in well-selected patients with high-grade Hallux Rigidus, particularly when joint mobility preservation is desired over arthrodesis.

Keywords: Cheilectomy outcomes, hallux rigidus treatment, joint mobility preservation

Yüksek Dereceli Halluks Rigidus'da Çeliyektominin Klinik ve Radyolojik Sonuçları: Retrospektif Analiz

Necati Doğan1, Halil Büyükdoğan2, Tahir Burak Sarıtaş3, Gürkan Çalışkan4, Cemil Ertürk4
1Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul
2Beykent Üniversitesi Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul
3Tuzla Devlet Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul
4Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu retrospektif çalışma, Grade 3-4 Halluks Rigidus tanısı konmuş hastalarda çeliyektominin klinik ve radyolojik sonuçlarını değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 2016-Eylül 2018 tarihleri arasında Grade 3-4 Halluks Rijidus tanısıyla çeliyektomi uygulanan 19 hastayı (21 ayak) geriye dönük olarak değerlendirdik. Hastalarımızın son takibinde klinik bulguları; 1.MTP eklemin hareket açıklığı (EHA), Visual Analog Skor (VAS) ve AOFAS (Amerikan Ortopedik Ayak ve Ayak Bileği Derneği) skorlamasıyla fonksiyonel düzeyi değerlendirilerek yapıldı. Radyolojik inceleme ise iki yönlü radyografi üzerinden osteofitlerin nüksü, artrozun ilerlemesi incelenerek yapıldı.
BULGULAR: Ortalama hasta yaşı 52, ortalama takip süresi 26,2 ay idi. Çeliyektomi sonrasında dorsifleksiyon ve toplam eklem hareket serbestliği değerlerinde ameliyat öncesine göre anlamlı iyileşmeler gözlendi (p=0,001). Son kontrolde VAS skorlarında ameliyat öncesi değerlere göre anlamlı düşüş görüldü (p=0,018). AOFAS skorlamasına göre 21 ayaktan 19'u iyi ila mükemmel sonuçlar elde ederken 2 hasta kötü sonuçlar gösterdi. Radyolojik olarak osteofit nüksüne rastlanmadı. Bir hastada artroplasti ile revizyon sağlandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çeliyektomi, iyi seçilmiş yüksek dereceli Halluks Rigiduslu hastalarda, özellikle artrodez yerine eklem hareketliliğinin korunması istendiğinde olumlu sonuçlar sunabilir.

Anahtar Kelimeler: Çeliektomi sonuçları, halluks rigidus tedavisi, eklem hareketinin korunması

Necati Doğan, Halil Büyükdoğan, Tahir Burak Sarıtaş, Gürkan Çalışkan, Cemil Ertürk. Clinical and Radiological Outcomes of Cheilectomy in High-Grade Hallux Rigidus: A Retrospective Analysis. . 2024; 16(2): 69-74

Corresponding Author: Necati Doğan, Türkiye
Manuscript Language: English