E-ISSN: 2822-6771
Volume : 15 Issue : 4 Year : 2024
Quick SearchFormerly İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi Nozocomial Infections in Patients Under 1 Year of Age Hospitalized in Pediatric Cardiology and Cardiovascular Surgery Intensive Care Unit []
. 2023; 15(4): 310-319 | DOI: 10.14744/cm.2023.05925

Nozocomial Infections in Patients Under 1 Year of Age Hospitalized in Pediatric Cardiology and Cardiovascular Surgery Intensive Care Unit

Hacer Kamalı
Department of Pediatric Cardiology, University of Health Sciences, İstanbul Mehmet Akif Ersoy Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye

INTRODUCTION: In the field of pediatric cardiology and cardiovascular surgery intensive care units (PCICU), especially neonates and infants are at higher risk for nosocomial infections. We wanted to present the infections, we encountered during the follow-up of patients in our PCICU.
METHODS: Patients <1 year of age who were hospitalized in the PCICU between January 01, 2022, and January 01, 2023, who required treatment, clinical infections, and agents that had an effect on clinical outcome were retrospectively analyzed. Bloodstream infection, clinical sepsis, pneumonia, surgical site infection, and intra-abdominal infection cases were included in the study.
RESULTS: A total of 1032 patients were followed up in the PCICU between 2022 and 2023 and 598 (58%) of them were under 1 year of age. Active infection was detected in 104/598 (17.3%) of these patients. In the assessment of patient culture samples, microbial growth was identified in 83/104 (79.8%) instances within blood cultures, 47 (45%) patients in tracheal aspirate cultures, and 12 patients (11.5%) exhibited growth in sternal swab cultures, with a notable representation of Gram-negative pathogens within all this groups. Bloodstream infections were encountered more in cases with youthful age, open sternotomy, surgical complexity, prolonged duration of central venous catheter, and extended stays within the intensive care unit.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In addition to providing care for neonates and infants with compromised immune systems, PCICUs face heightened challenges due to the increased utilization of IV catheters, leaving the sternum open after complex cardiac surgeries, and prolonged intensive care stay introduces an elevated susceptibility to infections.

Keywords: Infant, infection, pediatric cardiology and cardiovascular surgery intensive care units

Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Yoğun Bakımda Yatan 1 Yaş Altı Olgularda Görülen Nozokomiyal Enfeksiyonlar

Hacer Kamalı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Pediatrik Kardiyoloji Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Pediatrik kardiyoloji ve kardiyovasküler cerrahi yoğun bakım ünitelerinde (PCICU), özellikle yeni doğanlar ve infantlar, nozokomiyal enfeksiyonlar açısından daha yüksek risk altındadır. Biz de PCICU'muzdaki hastaların takibi sırasında karşılaştığımız enfeksiyonları sunmak istedik.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 1 Ocak 2022- 1 Ocak 2023 tarihleri arasında hastanemiz PCICU da yatan ve tedavi gerektiren, klinik gidişe etkisi olan <1 yaş olgular, klinik enfeksiyon ve ajanları geriye yönelik incelendi. Kan dolaşımı enfeksiyonu, klinik sepsis, pnömoni, cerrahi alan enfeksiyonu ve karın içi enfeksiyon olguları çalışmaya dahil edildi.
BULGULAR: PCICU da 2022-2023 arasında toplamda 1032 hasta izlenmiş olup bunların 598 (%58) tanesini 1 yaş altı olgular oluşturuyordu. Bu olguların 104/ 598 (%17,3) tanesinde aktif enfeksiyon saptandı. Hastaların kültür üremelerine bakıldığında; kan kültürlerinde 83/104(%79,8), trakeal aspirat kültürlerinde 47/104(%45) olguda anlamlı ve klinikle uyumlu üreme saptandı, sternum sürüntü kültüründe üreme olan 12/104 (%11,5) olgu oldu. Tüm enfeksiyon alanlarında saptanan ajanların önemli grubunu Gram negatif ajanlar oluşturuyordu. Yaşı küçük olan, sternum açık çıkılan, yapılan cerrahinin komplexite düzeyi yüksek, santral venöz kateter (SVK) kalma süresi ve yoğun bakım yatış süresi uzun olan olgularda kan dolaşım enfesiyonları daha fazla görüldü.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bağışıklık sistemi zayıf olan yenidoğan ve bebeklere bakım sağlamanın yanı sıra, IV kateter kullanımının artması, karmaşık kalp ameliyatlarından sonra sternumun açık bırakılması ve yoğun bakımda kalış süresinin uzaması nedeniyle PCICU'lar enfeksiyonlara yatkınlığı artıran zorluklarla karşı karşıyadır.

Anahtar Kelimeler: İnfant, enfeksiyon, pediyatrik kardioloji ve kalp damar cerrahisi yoğun bakım ünitesi

Hacer Kamalı. Nozocomial Infections in Patients Under 1 Year of Age Hospitalized in Pediatric Cardiology and Cardiovascular Surgery Intensive Care Unit. . 2023; 15(4): 310-319

Corresponding Author: Hacer Kamalı, Türkiye
Manuscript Language: English