E-ISSN: 2822-6771
Volume : 16 Issue : 1 Year : 2024
Quick SearchFormerly İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi Diagnostic Effectiveness of High-Resolution T2-Weighted Magnetic Resonance Imaging in Restaging Rectal Cancer After Neoadjuvant Chemoradiotherapy []
. 2024; 16(1): 13-18 | DOI: 10.14744/cm.2024.07269

Diagnostic Effectiveness of High-Resolution T2-Weighted Magnetic Resonance Imaging in Restaging Rectal Cancer After Neoadjuvant Chemoradiotherapy

Ümmihan Topal1, Hakan Yırgın2, Nermin Gündüz3, Yasin Kara2, Serhan Yılmaz2, Erkan Somuncu2, Gülseren Yılmaz4, Ayça Sultan Şahin4, Ali Kocataş2
1Department of Radiology, University of Health Sciences, Kanuni Sultan Süleyman Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye
2Department of General Surgery, University of Health Sciences, Kanuni Sultan Süleyman Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye
3Department of Pathology, University of Health Sciences, Kanuni Sultan Süleyman Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye
4Department of Anesthesiology and Reanimation, University of Health Sciences, Kanuni Sultan Süleyman Training And Research Hospital, İstanbul, Türkiye

INTRODUCTION: The staging of rectal cancer after neoadjuvant chemoradiotherapy (nCRT) influences treatment planning. It is critical to have an accurate and practical radiological identification. The technical success of a high-resolution T2-weighted magnetic resonance imaging (hT2W-MRI) sequence in restaging locally progressed rectal cancer treated with nCRT was investigated in this study.
METHODS: The study included 19 patients (mean age=56, range=37–76) who had rectal cancer surgery between 2020 and 2022, a rectum MRI, and nCRT. Following surgery, MRI data were compared to relevant histological studies.
RESULTS: hT2W-MRI correctly predicted all cancers with pathological stage T3 (100%, 5/5). Three out of four patients (75%) with pathological stages T4a and T4b were correctly predicted by hT2W-MRI. When lymph node positivity was taken into account, the hT2W-MRI prediction rate was 42.1% (8/19). All tumors with a circumferential resection margin (CRM), peritoneal reflection involvement, and extramural venous invasion were appropriately predicted by hT2W-MRI. hT2W-MRI had a good success rate in predicting pathological response (residual tumor) (89.5%, 17/19).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Incorporating the hT2W-MRI sequence into routine pelvic MRI examination sequences can be beneficial for detecting residual tumor and staging rectal cancer after nCRT.

Keywords: Advanced rectal cancer, circumferential resection margin, extramural venous invasion, magnetic resonance imaging, neoadjuvant chemoradiotherapy

Neoadjuvan Kemoradyoterapi Sonrası Rektal Kanserin Yeniden Evrelendirilmesinde Yüksek Rezolüsyonlu T2 Ağırlıklı Manyetik Rezonans Görüntülemenin Tanısal Açıdan Etkinliği

Ümmihan Topal1, Hakan Yırgın2, Nermin Gündüz3, Yasin Kara2, Serhan Yılmaz2, Erkan Somuncu2, Gülseren Yılmaz4, Ayça Sultan Şahin4, Ali Kocataş2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, İstanbul
4Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Tedavi planlaması neoadjuvan kemoradyoterapi (nCRT) sonrasında rektum kanserinin evrelenmesine bağlıdır. Doğru ve pratik bir radyolojik tanımlama önemlidir. Bu makalede, nCRT ile tedavi edilen lokal ileri rektum kanserinin yeniden evrelendirilmesinde yüksek çözünürlüklü T2 ağırlıklı manyetik rezonans görüntüleme (hT2W-MRI) dizisinin teknik başarısını analiz ettik.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışma, 2020 ile 2022 yılları arasında ameliyat olan, rektum MR çektiren ve rektum kanseri nedeniyle nCRT alan 19 hastayı (ortalama yaş = 56, aralık = 37-76) içeriyordu. Kesin ameliyatın ardından MRI verileri ilgili histolojik incelemelerle karşılaştırıldı.
BULGULAR: Patolojik evresi T3 olan tüm tümörlerin tamamı hT2W-MRI ile doğru şekilde tahmin edildi (%100, 5/5). hT2W-MRI, patolojik evreleri T4a ve T4b olan dört hastadan üçünü (%75) doğru bir şekilde öngördü. Lenf nodu pozitifliği de hesaba katıldığında hT2W-MRG öngörü oranı %42,1 (8/19) idi. hT2A-MRI, çevresel rezeksiyon sınırı (CRM), peritoneal refleksiyon tutulumu ve ekstramural venöz invazyonu olan tüm tümörleri doğru bir şekilde öngördü. HT2W-MRI'nin patolojik yanıtı (rezidüel tümör) öngörmedeki başarısı yüksekti (%89,5, 17/19).
TARTIŞMA ve SONUÇ: HT2A-MRI sekansının rutin pelvik MRG inceleme sekanslarına dahil edilmesi, hem rezidüel tümörün tanımlanması hem de nCRT sonrasında rektum kanserinin evrelendirilmesi açısından avantajlı olacaktır.

Anahtar Kelimeler: İleri rektum kanseri, çevresel rezeksiyon sınırı, ekstramural venöz invazyon, manyetik rezonans görüntüleme, neoadjuvan kemoradyoterapi

Ümmihan Topal, Hakan Yırgın, Nermin Gündüz, Yasin Kara, Serhan Yılmaz, Erkan Somuncu, Gülseren Yılmaz, Ayça Sultan Şahin, Ali Kocataş. Diagnostic Effectiveness of High-Resolution T2-Weighted Magnetic Resonance Imaging in Restaging Rectal Cancer After Neoadjuvant Chemoradiotherapy. . 2024; 16(1): 13-18

Corresponding Author: Ümmihan Topal, Türkiye
Manuscript Language: English