E-ISSN: 2822-6771
Volume : 15 Issue : 4 Year : 2024
Quick SearchFormerly İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi The Effect of Widespread Use of Tigecycline and Colistin on Gram-negative Bacteria with Intrinsic Resistance to Tigecycline and Colistin and Investigation of Bacterial Distribution []
. 2023; 15(4): 286-290 | DOI: 10.14744/cm.2023.09719

The Effect of Widespread Use of Tigecycline and Colistin on Gram-negative Bacteria with Intrinsic Resistance to Tigecycline and Colistin and Investigation of Bacterial Distribution

Arzu İrvem
Department of Microbiology, Kanuni Sultan Süleyman Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye

INTRODUCTION: Antibiotics resistance in bacteria is an important public health problem recently. Resistance rates vary from country to country, from region to re-gion, and even from hospital to hospital. Recently, tigecycline and colistin have been widely used due to increasing multi-resistance in Gram-negative bacteria. The aim of the study was to investigate the changes in colistin and tigecycline intrinsic-resistant bacteria ratio and the effects of these drugs on the hospital flora throughout the hospital due to the widespread use of these drugs.
METHODS: In our microbiology laboratory, clinical samples were processed according to the general microbiology procedure. Bacterial identi-fication and antibiogram susceptibility tests were performed with VITEK®2 Compact, MALDI-TOF mass spectrometry (bioMérieux, France). Results were eval-uated according to CLSI and EUCAST criteria. The data were scanned retrospectively between the years 2012 and 2019. Chi-square test was used in statistical analysis. Significance was evaluated at the p<0.05 level.
RESULTS: While the number of Escherichia coli isolates decreased over the years, an increase was detected in Klebsiella spp. tigecycline intrinsic-resistant bacteria, Proteus spp., Providencia spp., and Pseudomonas spp. When evaluated with the general number of bacteria isolated over the years, Pseudomonas spp., a three-fold increase was found in 2018 and 2019 and in colistin intrinsic-resistant bacteria, Morganella spp., Proteus spp., Providencia spp., Yersinia spp., Burkholderia spp., and Eliseabethkingea spp. No statistically significant increase was detected. A significant increase was detected in Serratia spp.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Changes were detected in intrinsic-resistant bacteria and in antibiotic distribution. The antibiotic drugs used affect the entire flora, including the microbiota. The importance of patient care and antibiotic management should be emphasized, targeted therapies treatments should be made that the micro-biota will not change, or fecal transplantation methods, which are new methods to replace microbiota, should be investigated.

Keywords: Bacterial distribution, colistin, flora, intrinsic resistance, tigecycline

Tigesiklin ve Kolistin Yaygın Kullanımının Tigesiklin ve Kolistine Karşı Doğal Dirençli Gram Negatif Bakteriler Üzerine Etkisi ve Bakteri Dağılımının Araştırılması

Arzu İrvem
Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Bakterilerdeki direnç oranları son zamanlarda önemli bir sağlık sorunudur. Direnç oranları, ülkeden ülkeye, bölgeden bölgeye hatta hastaneden hastaneye farklılık göstermektedir. Son zamanlarda Gram negatif bakterilerde artan çoğul direnç nedeniyle yaygın şekilde tigesiklin ve kolistin kullanılmaya başlamıştır. Çalışmanın amacı, bu ilaçların yaygın kullanıma bağlı olarak hastane genelinde yıllara göre kolistin ve ya tigesiklin doğal dirençli bakteri oranlarındaki değişim ve bu antimikrobiyallerin hastane florasına etkisi araştırılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Mikrobiyoloji laboratuvarında klinik örnekler genel mikrobiyoloji prosedürüne göre işlenmiştir. Bakteri tanımlaması ve antibiyogram duyarlılık testleri VITEK®2 Compact, MALDI-TOF mass spectrometry (MS) (BioMérieux, France) ile yapılmıştır. Sonuçlar CLSI ve EUCAST kriterlerine göre değerlendirilmiştir. Veriler 2012-1019 yılları arasında retrospektif olarak taranmıştır. İstatistiki analizde Ki-Kare testi kullanılmış. Anlamlılık p<0.05 düzeyinde değerlendirilmiştir.
BULGULAR: İzole edilen E.coli total sayısı yıllar içinde azalırken Klebsiella spp. de artış tespit edilmiştir. Tigesiklin intrinsik dirençli başlıca bakterilerde; Proteus spp., Providencia spp., Pseudomonas spp. yıllar içinde genel bakteri sayısı ile değerlendirildiğinde Pseudomonas spp. de 2018 ve 2019 yıllarında üç kat artış saptanmıştır. Kolistin doğal dirençli bakterilerde; Morganella spp., Proteus spp., Providencia spp., Yersinia spp., Burkholderia spp., Eliseabethkingea spp. de istatistiki olarak anlamlı bir artış saptanmamıştır. Serratia spp de anlamlı artış tespit edilmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Doğal dirençli bakterilerde ve antibiyotik dağılımında değişim saptanmıştır. Kullanılan antibiyotikler mkrobiyota dahil tüm florayı etkilemektedir. Hasta bakımı ve antibiyotik yönetiminin önemi vurgulanarak, hedefe yönelik tedaviler yapılması gerektiği ayrıca mikrobiyotanın değişmeyeceği yada yerine konacağı yeni yöntemler olan fekal transplantasyon gibi yöntemleri araştırılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Bakteriyel dağılım, kolistin, flora, doğal direnç, tigesiklin

Arzu İrvem. The Effect of Widespread Use of Tigecycline and Colistin on Gram-negative Bacteria with Intrinsic Resistance to Tigecycline and Colistin and Investigation of Bacterial Distribution. . 2023; 15(4): 286-290

Corresponding Author: Arzu İrvem, Türkiye
Manuscript Language: English