E-ISSN: 2822-6771
Volume : 16 Issue : 1 Year : 2024
Quick SearchFormerly İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi The Comorbidity of Specific Learning Disorders in Attention Deficit Hyperactivity Disorder []
. 2024; 16(1): 58-62 | DOI: 10.14744/cm.2023.30602

The Comorbidity of Specific Learning Disorders in Attention Deficit Hyperactivity Disorder

Şennur Günay Aksoy
Department of Psychology, İstanbul Galata University, İstanbul, Türkiye

Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) is a neurobiological disorder that begins in childhood, with symptoms continuing throughout life, negatively impacting an individual’s cognitive, social, and academic functioning. Specific learning disability (SLD) is a developmental disorder characterized by its initial signs being noticeable during the preschool years. The broad category of SLD encompasses various skill deficits, but the most common symptoms are typically divided into three broad subcategories: reading disorder, written-language disorder, and mathematics disorder. Generally, there is an estimated comorbidity rate between SLD and ADHD ranging from 31% to 45%. While ADHD is conventionally defined as an externalizing disorder, children with this condition often exhibit learning difficulties and academic problems in addition to behavioral issues such as impulsivity, oppositional behavior, and conduct problems. These academic difficulties are frequently overlooked, as behavioral problems, often linked to impulsivity, tend to take precedence. The purpose of this review is to draw attention to these overlooked areas of concern in children diagnosed with ADHD, both in clinical practice and academic literature, and to review relevant literature studies.

Keywords: Attention deficit hyperactivity disorder, comorbidity, neurodevelopmental disorders, specific learning disorder

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu'nda Özgül Öğrenme Bozuklukları Eş Tanısı

Şennur Günay Aksoy
İstanbul Galata Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, İstanbul

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB), çocukluk çağında başlayan, belirtileri yaşam boyu devam eden, kişinin yaşamını bilişsel, sosyal, akademik alanlarda olumsuz yönde etkileyen nörobiyolojik bir bozukluktur. Özgül öğrenme güçlüğü (ÖÖG) gelişimsel bir bozukluk olup, ilk belirtileri okul öncesi dönemlerde fark edilir ve ÖÖG ‘nin geniş kategorisi, birçok beceri eksikliğini kapsar. Ancak en yaygın olan belirtiler genellikle üç geniş alt kategoriye ayrılır: Okuma bozukluğu, Yazılı Anlatım Bozukluğu ve Matematik bozukluğu. Genel olarak, ÖÖG ve DEHB arasında %31 ile %45 arasında bir tahmini eşlik etme oranı bulunmaktadır. Klasik olarak DEHB bir dışsallaştırma bozukluğu olarak tanımlansa da bu çocuklarda dürtüsellik, karşı gelme davranışları ve davranış bozukluğu gibi davranışsal sorunların yanı sıra öğrenme güçlükleri ve akademik sorunlara da sıklıkla rastlanır. Akademik alanda yaşanan bu güçlükler çoğu kez dürtüselliğe bağlı olarak ortaya çıkan davranış sorunlarının ön plana geçmesi nedeniyle göz ardı edilir. Bu derlemenin amacı DEHB tanısı olan çocuklarda hem klinik uygulamalarda hem de akademik yazında göz ardı edilen bu sorun alanlarına dikkat çekmek ve ilgili literatür çalışmalarını gözden geçirmektir.

Anahtar Kelimeler: Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, eş tanı, nörogelişimsel bozukluklar, özgül öğrenme bozuklukları

Şennur Günay Aksoy. The Comorbidity of Specific Learning Disorders in Attention Deficit Hyperactivity Disorder. . 2024; 16(1): 58-62

Corresponding Author: Şennur Günay Aksoy, Türkiye
Manuscript Language: English