E-ISSN: 2822-6771
Volume : Issue : Year : 2024
Quick SearchFormerly İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi Incidental Lumbar Spinal Magnetic Resonance Imaging Findings of Patients with a Prediagnosis of Degenerative Spinal Disease []
. 2023; 15(1): 81-87 | DOI: 10.14744/cm.2023.43434

Incidental Lumbar Spinal Magnetic Resonance Imaging Findings of Patients with a Prediagnosis of Degenerative Spinal Disease

Tuğba Moralı Güler1, Ömer Faruk Ünal2, Semra Işık3
1Department of Neurosurgery, Private Medikar Hospital, Karabük, Türkiye
2Department of Radiology, Private Medikar Hospital, Karabük, Türkiye
3Department of Neurosurgery, Kanuni Sultan Suleyman Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye

INTRODUCTION: Spinal incidental lesions include incidentally detected findings from spinal imaging which is related to the vertebral column or spinal components but are not related to the disease that is being investigated. In this study, we report the incidental findings detected in lumbar spinal. Magnetic resonance imaging (MRI) examinations performed on patients with a prediagnosis of degenerative spinal disease. In addition, the frequency and clinical importance of these incidental findings are discussed.
METHODS: The lumbar spinal MRI results for 293 cases were retrospectively examined. The age, gender, clinical findings, symptoms, radiological
images, and presence/absence of neurosurgical pathology that required surgery, and incidentally, detected findings were examined.
RESULTS: About 65.20% (n=191) of 293 cases were female and 34.80% (n=102) were male. The median age was 57 years (minimum=2 years: maximum=88 years). It was determined that the median age level was higher for patients with incidental findings (p=0.011). A positive correlation was found between the age of the patient and the number of incidental findings (rs=0.17; p=0.005).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Incidental spinal findings are frequently detected with radiological imagings that are widely used today.

Keywords: Disk herniation, imaging, incidental, lumbar, pathology, spinal

Dejeneratif Spinal Hastalık Ön Tanılı Hastalarda İnsidental Lomber Spinal Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulguları

Tuğba Moralı Güler1, Ömer Faruk Ünal2, Semra Işık3
1Özel Medikar Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Ünitesi, Karabük
2Özel Medikar Hastanesi, Radyoloji Ünitesi, Karabük
3Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Spinal insidental lezyonlar, spinal görüntülemelerde rastlantısal olarak saptanan ve araştırılan hastalık dışında vertebral kolon ve spinal kanal içeriği ile ilgili birçok bulgu içerebilir. Bu çalışmada dejeneratif spinal hastalık ön tanısı ile yapılan lomber spinal MR incelemelerinde saptanan insidental bulgulardan, bu bulguların görülme sıklığından ve klinik öneminden bahsedilmektedir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmada 293 olgunun lomber spinal MR görüntülemeleri retrospektif olarak incelenmiştir. Çalışma kapsamına alınan hastaların yaşı, cinsiyeti, klinik bulguları, belirtileri, radyolojik görüntülemelerinde nöroşirurjikal açıdan cerrahi gerektirir patoloji olup olmadığı ve insidental tanı alan bulguları incelenmiştir.
BULGULAR: 293 olgunun %65,20’si (n=191) kadın, %34,80’i (n=102) erkek idi. Medyan yaş 57 yıl (minimum = 2yıl: maksimum =88 yıl) idi. İnsidental bulgu gözlenen hastalarda medyan yaş düzeyinin daha yüksek olduğu saptandı (P=0,011). Hasta yaşı ile insidental bulgu sayısı arasında da pozitif korelasyon saptandı (rs= 0,17; P=0,005).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Günümüzde yaygın kullanılmakta olan radyolojik görüntüleme yöntemlerinde insidental spinal bulgular sık tespit edilmektedir

Anahtar Kelimeler: Disk herniasyonu, görüntüleme, insidental, lomber, patoloji, spinal

Tuğba Moralı Güler, Ömer Faruk Ünal, Semra Işık. Incidental Lumbar Spinal Magnetic Resonance Imaging Findings of Patients with a Prediagnosis of Degenerative Spinal Disease. . 2023; 15(1): 81-87

Corresponding Author: Tuğba Moralı Güler, Türkiye
Manuscript Language: English