E-ISSN: 2822-6771
Volume : 16 Issue : 1 Year : 2024
Quick SearchFormerly İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi Unilateral Approach Bilateral Microdecompression for Degenerative Lumbar Spinal Stenosis []
. 2024; 16(1): 19-23 | DOI: 10.14744/cm.2024.46220

Unilateral Approach Bilateral Microdecompression for Degenerative Lumbar Spinal Stenosis

Luay Şerifoğlu, Mustafa Umut Etli
Department of Neurosurgery, Ümraniye Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye

INTRODUCTION: Degenerative lumbar spinal stenosis is a frequent cause of back and leg pain in elderly patients. Degenerative spinal stenosis may be due to inter- vertebral disk bulging, joint facet hypertrophy, thickening of the ligamentum flavum, and spondylolisthesis. The aim of this study is to investigate the results of unilateral approach bilateral microdecompression for degenerative lumbar spinal stenosis patients.
METHODS: We observed 78 patients who have back and/or leg pain with neurogenic claudication. The patients were scored by visual analog scale (VAS), oswestry disability index (ODI) score, and walking distance (WD). The surgical technique used in all stenotic levels was unilateral approach bilateral microdecompression. All patients were questioned and examined before surgery, post-operative 2nd year.
RESULTS: Thirty-nine males and 39 females total of 78 patients with the mean age of 64.3±7.2 were investigated. There was no statistically significance accord- ing to gender and age. Pre-operative mean VAS, ODI and WD values were 8.9±1.1, 65±17.20, 42±21.30 and post-operative 2nd year values were 1.2±0.23, 17±1.91, 1800±617.13. All three parameters were found statistically significant when compared between pre-operative and post-operative values (p<0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The results of the unilateral approach bilateral microdecompression for treating lumbar spinal stenosis are satisfying because you can achieve sufficient decompression with minimal invasive technique without dissecting and damaging the opposite side tissues.

Keywords: Chronic low back pain, spinal stenosis, unilateral approach bilateral microdecompression

Dejeneratif Lomber Dar Kanal Hastalarında Unilateral Yaklaşım Bilateral Mikrodekompresyon

Luay Şerifoğlu, Mustafa Umut Etli
Ümrani̇ye Eği̇ti̇m ve Araştırma Hastanesi̇, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Dejeneratif lomber spinal stenoz yaşlı hastalarda sırt ve bacak ağrısının sık görülen bir nedenidir. Dejeneratif spinal stenoz, intervertebral diskin şişmesi, eklem faset hipertrofisi, ligamantum flavumun kalınlaşması ve spondilolistezise bağlı olabilir. Bu çalışmanın amacı dejeneratif lomber spinal stenoz hastalarında tek taraflı yaklaşımla iki taraflı mikrodekompresyonun sonuçlarını araştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Yürüme ile birlikte artan, sırt ve/veya bacak ağrısı olan 78 hastayı gözlemledik. Hastalar görsel analog skala (VAS), Oswestry Disability Index (ODI) skoru ve yürüme mesafesi (WD) ile skorlandı. Tüm spinal dar kanal seviyelerinde kullanılan cerrahi teknik, tek taraflı yaklaşımla iki taraflı mikrodekompresyondu. Tüm hastalar ameliyat öncesinde, ameliyat sonrası ikinci yılda sorgulandı ve muayene edildi.
BULGULAR: Yaş ortalaması 64,3±7,2 olan 39'u erkek, 39'u kadın toplam 78 hasta incelendi. Cinsiyet ve yaşa göre istatistiksel olarak anlamlılık yoktu. Ameliyat öncesi ortalama VAS, ODI ve WD değerleri 8,9±1,1, 65±17,20, 42±21,30 ve ameliyat sonrası ikinci yıl değerleri 1,2±0,23, 17±1,91, 1800±617,13 idi. Her üç parametre de ameliyat öncesi ve sonrası değerler karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı bulundu(p<0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Lomber spinal stenoz tedavisinde tek taraflı yaklaşımla iki taraflı mikrodekompresyonun sonuçları tatmin edicidir çünkü karşı taraftaki dokuları kesip zarar vermeden minimal invaziv teknikle yeterli dekompresyon elde edebilirsiniz.

Anahtar Kelimeler: Kronik bel ağrısı, spinal kanal daralması, tek taraflı yaklaşım bilateral mikrodekompresyon

Luay Şerifoğlu, Mustafa Umut Etli. Unilateral Approach Bilateral Microdecompression for Degenerative Lumbar Spinal Stenosis. . 2024; 16(1): 19-23

Corresponding Author: Luay Şerifoğlu, Türkiye
Manuscript Language: English