E-ISSN: 2822-6771
Volume : 15 Issue : 4 Year : 2024
Quick SearchFormerly İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi Electrocardiographic Changes and Arrhythmia Spectrum in Pediatric Patients with Acute Myocarditis []
. 2023; 15(4): 301-309 | DOI: 10.14744/cm.2023.47450

Electrocardiographic Changes and Arrhythmia Spectrum in Pediatric Patients with Acute Myocarditis

Fatma Sevinç Şengül, Perver Arslan, Ensar Duras, Sezen Ugan Atik, Pelin Ayyıldız, Alper Güzeltaş, Yakup Ergül
Department of Pediatric Cardiology, University of Health Sciences, İstanbul Mehmet Akif Ersoy Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye

INTRODUCTION: Myocarditis is a non-ischemic inflammation of the cardiac muscle and causes non-specific and variable electrocardiographic (ECG) changes, indicating the inflammatory process. In this study, we aimed to investigate the prevalence and nature of ECG changes and arrhythmias in patients diagnosed with acute myocarditis (AM).
METHODS: This retrospective study included 75 patients diagnosed with AM between January 1, 2020, and December 31, 2022, at our institution. The diagnosis was based on clinical symptoms, laboratory findings, and imaging procedures.
RESULTS: Of the 75 AM patients evaluated, 67 (89.3%) were male, with a median age of 15 years. The primary symptom was chest pain (89.3%). The peaking times of Troponin I levels varied in presentation times. Elevated creatine kinase-MB and C-reactive protein levels were observed in 62.7% and 78.7% of patients, respectively. Viral serology identified COVID-19, Coxsackievirus, influenza, and parainfluenza as common viruses. ECG and Holter abnormalities were found in 82.7% of patients, with ST-segment elevation, T-wave abnormalities, sinus tachycardia, and interventricular conduction delay being the most common. Extracorporeal membrane oxygenation therapy was required in two critical cases, unfortunately resulting in the deaths of both patients.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Myocarditis presents with varied etiology and manifestations. ECG changes and arrhythmias are commonly observed in patients with this condition. Despite comprehensive care, severe cases can lead to adverse outcomes.

Keywords: Acute myocarditis, arrhythmia, electrocardiography, pediatrics

Akut Miyokarditli Pediatrik Hastalarda Elektrokardiyografik Değişiklikler ve Aritmi Spektrumu

Fatma Sevinç Şengül, Perver Arslan, Ensar Duras, Sezen Ugan Atik, Pelin Ayyıldız, Alper Güzeltaş, Yakup Ergül
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kardiyolojisi Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Miyokardit, kalp kasının noniskemik bir inflamasyonudur ve inflamatuar süreci gösteren değişken EKG değişikliklerine neden olur. Bu çalışmada, akut miyokardit (AM) tanısı alan hastalarda Elektrokardiyografik (EKG) değişikliklerin ve aritmilerin yaygınlığını ve doğasını araştırmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu retrospektif çalışma, kurumumuzda 1 Ocak 2020 ve 31 Aralık 2022 yılları arasında AM tanısı almış 75 hastayı içermektedir. Tanı, klinik semptomlara, laboratuvar bulgularına ve görüntüleme yöntemlerine dayandırılmıştır.
BULGULAR: Değerlendirilen 75 AM hastasının 67'si (%89,3) erkek olup, ortanca yaş 15 idi. Ana başvuru semptomu göğüs ağrısıydı (%89,3). Troponin I seviyelerinin peak yapma zamanları başvuru zamanlarına göre farklılık göstermiştir. CK-MB ve CRP seviyeleri sırasıyla hastaların %62,7'si ve %78,7'sinde yüksek bulundu. Viral serolojide COVID-19, Coxsackievirus, influenza ve parainfluenza yaygın virüsler olarak saptandı. Hastaların %82,7’sinde EKG ve Holter anormallikleri bulundu; en yaygın bulgular ST segment yükselmesi, T dalgası anormallikleri, sinüs taşikardisi ve interventriküler iletim gecikmesiydi. Ekstrakorporeal Membran Oksijenasyonu tedavisi uygulanan iki hasta kaybedildi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Miyokardit, farklı etiyoloji ve belirtilerle ortaya çıkmaktadır. Bu hastalarda elektrokardiyografik değişiklikler ve aritmiler yaygın olarak gözlenmektedir. Kapsamlı bakıma rağmen, şiddetli vakalar olumsuz sonuçlara yol açabilir.

Anahtar Kelimeler: Akut miyokardit, aritmi, elektrokardiyografi, pediatri

Fatma Sevinç Şengül, Perver Arslan, Ensar Duras, Sezen Ugan Atik, Pelin Ayyıldız, Alper Güzeltaş, Yakup Ergül. Electrocardiographic Changes and Arrhythmia Spectrum in Pediatric Patients with Acute Myocarditis. . 2023; 15(4): 301-309

Corresponding Author: Fatma Sevinç Şengül, Türkiye
Manuscript Language: English