E-ISSN: 2822-6771
Volume : 15 Issue : 2 Year : 2023
Quick SearchFormerly İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi Procedural Sedation Protocols with or without Ketamine in Pediatric Gastrointestinal Endoscopy: A Retrospective Cohort Study []
. 2023; 15(2): 112-119 | DOI: 10.14744/cm.2023.47965

Procedural Sedation Protocols with or without Ketamine in Pediatric Gastrointestinal Endoscopy: A Retrospective Cohort Study

Naime Yalçın1, Nurdan Kamilçelebi2, Ayça Sultan Şahin1, Barış Sandal3, Abdurrahim Derbent4, Ziya Salihoğlu5
1Department of Anesthesiology and Reanimation, University of Health Sciences, Kanuni Sultan Süleyman Research and Training Hospital, İstanbul, Türkiye
2Department of Anesthesiology and Reanimation, Medipol University, İstanbul, Türkiye
3Department of Mechanical Engineering, İstanbul University-Cerrahpasa Faculty of Engineering, İstanbul, Türkiye
4Department of Anesthesiology and Reanimation, Ege University Faculty of Medicine, İzmir, Türkiye
5Department of Anesthesiology and Reanimation, İstanbul University-Cerrahpaşa Faculty of Medicine, İstanbul, Türkiye

INTRODUCTION: A considerable difference exists in pediatric endoscopy sedation practices with the optimal sedation protocol for gastrointestinal (GI) endoscopy a subject of controversy and to investigate the safety and efficacy of sedation protocols with or without ketamine in procedural sedation for pediatric GI endoscopy.
METHODS: A total of 78 pediatric patients who received sedation anesthesia for GI endoscopy were included in this retrospective study. Anesthe- sia parameters include duration time, doses of anesthetic agents, Ramsay sedation score, respiratory and hemodynamic parameters, recovery time, modified Aldrete recovery scores, and side effects. Study parameters were evaluated with respect to ketamine dose (no ketamine group (NKG), low-dose ketamine group (LDKG, ≤0.75 mg/kg), and high-dose ketamine group (HDKG, ≥1 mg/kg).
RESULTS: The upper GI endoscopy rate (58.12% vs. 90.0%, p=0.001) was significantly lower in LDKG versus HDKG. No significant changes were observed in blood pressure levels, oxygen saturation, or heart rate compared to baseline levels. No significant difference was noted between study groups in terms of recovery time, modified Aldrete recovery scores, and nausea/vomiting. Final Ramsay sedation scores were significantly higher in NKG (p<0.05) and LDKG (p<0.01) than in HDKG.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Our findings indicate a favorable safety and efficacy profile for ketamine as a useful adjunct to procedural sedation for pediatric GI endoscopy, enabling better quality of sedation with a low risk of cardiorespiratory suppression, or serious complications.

Keywords: Children, gastrointestinal endoscopy, ketamine, patient safety

Pediyatrik gastrointestinal endoskopide ketamin ile veya ketamin olmadan prosedürel sedasyon protokolleri: retrospektif kohort çalışma

Naime Yalçın1, Nurdan Kamilçelebi2, Ayça Sultan Şahin1, Barış Sandal3, Abdurrahim Derbent4, Ziya Salihoğlu5
1İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kanuni Sultan Süleyman E.A.H.,Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul
2Medipol Üniversitesi,Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul
3İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği, İstanbul
4Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, İzmir
5Cerrahpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Tartışmalı bir konu olan, pediyatrik gastrointestinal (Gİ) endoskopi işlemi için optimal sedasyon protokolü ile sedasyon pratiği arasında önemli bir fark vardır. Pediyatrik Gİ endoskopi işlemi için sedasyon uygulamalarında ketamin içeren veya içermeyen sedasyon protokollerinin güvenilirliğini ve etkinliğini araştırmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu retrospektif çalışmaya Gİ endoskopi işlemi için sedasyon anestezisi alan toplam 78 pediyatrik hasta dahil edildi. Anestezi parametreleri; işlem süresi, anestezik ilaç dozları, Ramsay sedasyon skoru, solunum ve hemodinamik parametreler, derlenme süresi, Modifiye Aldrete derlenme skorları ile yan etkilerini içerir. Çalışmanın parametreleri, uygulanılan ketamin dozu (ketamin kullanılmayan grup (KKG), düşük doz ketamin grubu (DDKG ≤0.75 mg / kg) ve yüksek doz ketamin grubu (YDKG ≥1 mg / kg) açısından değerlendirildi.
BULGULAR: YDKG’na karşı DDKG’u, önemli ölçüde daha düşük bir üst Gİ endoskopi oranı (% 58.12'e karşı % 90.0, p = 0.001), ile ilişkilendirildi. Kan basıncı seviyelerinde, oksijen satürasyonunda veya kalp hızında başlangıç seviyelerine göre önemli bir değişiklik olmadığı gözlenildi. Çalışma grupları arasında derlenme süreleri, Modifiye Aldrete skorları ve bulantı / kusma açısından anlamlı bir fark kaydedilmedi. Son olarak, Ramsay sedasyon skorları KKG (p <0.05) ve DDKG’unda (p <0.01) YDKG’una göre anlamlı olarak daha yüksekti.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç olarak, bulgularımız, pediatrik Gİ endoskopi işlemi için prosedürel sedasyona yararlı bir yardımcı ajan olan ketamin için olumlu bir güvenilirlik ve etkinlik profiline işaret etmekte, kalp-solunum sistemi baskılanması veya ciddi komplikasyonlar açısından düşük risk olasılığı ile daha iyi sedasyon kalitesi sağlayabilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Çocuklar, gastrointestinal endoskopi, ketamin, hasta güvenliği

Naime Yalçın, Nurdan Kamilçelebi, Ayça Sultan Şahin, Barış Sandal, Abdurrahim Derbent, Ziya Salihoğlu. Procedural Sedation Protocols with or without Ketamine in Pediatric Gastrointestinal Endoscopy: A Retrospective Cohort Study. . 2023; 15(2): 112-119

Corresponding Author: Naime Yalçın, Türkiye
Manuscript Language: English