E-ISSN: 2822-6771
Volume : 15 Issue : 2 Year : 2024
Quick SearchFormerly İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi Analysis of Clinical Outcomes of the ARDS Patients in the Intensive Care Unit []
. 2023; 15(2): 91-95 | DOI: 10.14744/cm.2023.54264

Analysis of Clinical Outcomes of the ARDS Patients in the Intensive Care Unit

Ebru Kaya1, Nazan Yıldız2, Ayça Sultan Şahin1
1Department of Anesthesiology and Reanimation, University of Health Sciences, Kanuni Sultan Süleyman Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye
2Department of Anesthesiology and Reanimation, Kırklareli Training and Research Hospital, Kırklareli, Türkiye

INTRODUCTION: During the follow-up of acute respiratory distress syndrome (ARDS) patients in intensive care units (ICU), there are many changing parameters such as clinical findings, vital signs, laboratory values, and treatment. In this article, we analyzed some data of some ARDS patients that we followed in our ICU, on the 1st day of admission to our ICU and the last day when they were discharged from our ICU (departure to the ward or exitus).
METHODS: We retrospectively reviewed 32 ARDS patients followed in our ICU in the tertiary ICU between January 2015 and January 2020.
RESULTS: Glasgow coma scale (GCS), heart rate (HR), mean arterial pressure (MAP), and albumin median levels were compared at the first admission and dis- charge from ICU. There was statistically significant difference between admission and discharge values of GCS, HR, MAP, and albumin. Analysis of laboratory findings including PCO2, lymphocyte, total bilirubin, sodium, APTT, and lactate also showed meaningful difference according to admission levels.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Clinical findings, vital signs, laboratory values, and treatment during the follow-up of patients in ICU s with ARDS are still not sufficient. Therefore, de- termining the clinical findings, vital signs, and some laboratory values in terms of the course of ARDS are very important for the follow-up and treatment of patients.

Keywords: Acute respiratory distress syndrome, clinical outcomes, intensive care unit

Yoğun Bakım Ünitesindeki ARDS Hastalarının Klinik Sonuçlarının Analizi

Ebru Kaya1, Nazan Yıldız2, Ayça Sultan Şahin1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği

GİRİŞ ve AMAÇ: ARDS hastaların yoğun bakım ünitelerinde takibi sırasında klinik bulguları, vital bulguları, laboratuvar değerleri ve tedavisi gibi birçok değişen parametreler mevcuttur. Bu makalede yoğun bakım ünitemizde takip ettiğimiz bazı ARDS hastalarının yoğun bakım ünitemize kabul edildiği ilk gün ve yoğun bakım ünitemizden çıkışının yapıldığı (servise çıkış veya exitus) son güne ait bazı verilerini inceledik.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 3. düzey yoğun bakım ünitemizde (YBÜ) Ocak 2015 ile Ocak 2020 ayları arasında takip ettiğimiz 32 ARDS hastası retrospektif olarak tarandı.
BULGULAR: Yapılan istatistiksel analiz sonucunda ARDS hastalarında ilk gün ölçümünün ortancasının son gün ölçümünün ortancasına göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu veriler: Glaskow koma skalası (GKS), kalp hızı (KH), ortalama arter basıncı (MAP), albümin şeklindedir.
Yapılan istatistiksel analiz sonucunda ARDS hastalarında son gün ölçümünün ortancasının ilk gün ölçümünün ortancasına göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu veriler: PCO2, lenfosit, total bilirubin, sodyum, APTT ve laktat şeklindedir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: ARDS hastaları uzun süredir takibini ve tedavisini yaptığımız hastalardır. Hastaların yoğun bakım ünitelerinde takibi sırasında klinik bulguları, vital bulguları, laboratuvar değerleri ve tedavisi gibi birçok verinin seyrine dair bilgilerimiz hala yeterli değildir. Bu nedenle ARDS hastalığının seyri açısından klinik bulguları, vital bulguları ve bazı laboratuvar değerleri belirlenmesi hastaların takip ve tedavisi açısından oldukça önemlidir. Bu hastalığın seyri açısından büyük randomize kontrollü çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Akut solunum sıkıntısı sendromu, klinik sonuçlar, yoğun bakım ünitesi

Ebru Kaya, Nazan Yıldız, Ayça Sultan Şahin. Analysis of Clinical Outcomes of the ARDS Patients in the Intensive Care Unit. . 2023; 15(2): 91-95

Corresponding Author: Ebru Kaya, Türkiye
Manuscript Language: English