E-ISSN: 2822-6771
Volume : 16 Issue : 1 Year : 2024
Quick SearchFormerly İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi Clinical Characteristics, Antibiotic Resistance Profiles, and Factors Affecting Mortality in Patients Isolated Acinetobacter Baumannii in Intensive Care Unit: Retrospective Tertiary Center Analysis []
. 2024; 16(1): 51-57 | DOI: 10.14744/cm.2023.57338

Clinical Characteristics, Antibiotic Resistance Profiles, and Factors Affecting Mortality in Patients Isolated Acinetobacter Baumannii in Intensive Care Unit: Retrospective Tertiary Center Analysis

Kadir Arslan, Ayça Sultan Şahin
Department of Anesthesiology and Reanimation, University of Health Sciences, Kanuni Sultan Süleyman Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye

INTRODUCTION: Acinetobacter baumannii is an important opportunistic pathogen that can cause severe septicemia and mortality. This study aims to investigate the antibiotic resistance profiles of patients isolated from A. baumannii in the intensive care unit (ICU) and the factors affecting mortality.
METHODS: Patients who were followed up in a tertiary ICU between January 2020 and January 2023 and who were found to have A. baumannii in various clinical samples were included in the study. The patients were divided into the mortality group (Group M) and the survival group (Group S). Their clinical features, antibiotic resistance profiles, and mortality factors were analyzed.
RESULTS: A total of 228 patients, 110 (48.2%) in Group M and 118 (51.8%) in Group S, were included in the study. The median age of the entire population was 67.5 (18–96), and 60.1% were male. A. baumannii strains were most commonly (59.2%) isolated from tracheal aspirate and sputum cultures. Resistance to carbapenems was 94.2–96.8%, aminoglycosides 88.5–99.2%, tigecycline 54.6%, and colistin 8.1%. Group M had significantly higher Acute Physiology and Chronic Health Evaluation-2 (APACHE-2) scores, mechanical ventilation requirements, and multidrug-resistant A. baumannii count. Independent risk factors for mortality were determined by APACHE-2 scores and mechanical ventilator application at the time of admission to the ICU.
DISCUSSION AND CONCLUSION: We think that in A. baumannii infections, which are highly resistant to many antibiotics and have high mortality rates, determining the risk factors indicating mortality and antibiotic resistance profiles and making treatment plans will contribute to the prognosis of the patients.

Keywords: Acinetobacter baumannii, antibiotic resistance, bacteremia, intensive care unit, mortality

Yoğun Bakım Ünitesinde Acinetobacter Baumannii İzole Edilen Hastaların Klinik Özellikleri, Antibiyotik Direnç Profilleri ve Mortaliteye Etki Eden Faktörler: Retrospektif Tersiyer Merkez Analizi

Kadir Arslan, Ayça Sultan Şahin
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Acinetobacter baumannii ciddi septisemilere ve mortaliteye sebep olabilen önemli bir fırsatçı patojendir. Bu çalışmanın amacı, yoğun bakım ünitesinde (YBÜ) A.baumannii izole edilen hastaların antibiyotik direnç profillerini ve mortaliteye etki eden faktörleri araştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 2020 ile Ocak 2023 tarihleri arasında üçüncü basamak bir YBÜ’sinde takip edilen ve çeşitli klinik örneklerinde A.baumannii saptanan hastalar çalışmaya dahil edildi. Hastalar mortalite grubu (Grup M) ve hayatta kalan grup (Grup S) olarak iki gruba ayrılarak klinik özellikleri, antibiyotik direnç profilleri ve mortaliteye etki eden faktörler analiz edildi.
BULGULAR: : Grup M’de 110 (%48.2) ve Grup S’de 118 (%51.8) olmak üzere 228 hasta çalışmaya dahil edildi. Tüm popülasyonun ortanca yaşı 67.5 (18-96) ve %60.1’i erkekti. A.baumannii suşları en sık (%59.2) trakeal aspirat ve balgam kültürlerinden izole edildi. Karbapenemlere %94.2 ile 96.8, aminoglikozidlere %88.5 ile 99.2 arasında, tigesikline %54.6 ve kolistine %8.1 direnç saptandı. Grup M’de APACHE-2 skorları, mekanik ventilatör gereksinimleri ve çoklu ilaca dirençli A. baumannii sayısı anlamlı olarak yüksek idi. YBÜ’ne kabul sırasındaki APACHE-2 skorları ve mekanik ventilatör uygulanması mortalite üzerine bağımsız risk faktörü saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bir çok antibiyotiğe yüksek oranda dirençli olan ve mortalite oranlarının yüksek olduğu A. baumannii enfeksiyonlarında mortaliteye işaret eden risk faktörlerinin ve antibiyotik direnç profillerinin belirlenerek tedavi planlarının yapılmasının hastaların prognozuna katkı sağlayacağını düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: Acinetobacter baumannii, antibiyotik direnci, bakteriyemi, yoğun bakım ünitesi, mortalite

Kadir Arslan, Ayça Sultan Şahin. Clinical Characteristics, Antibiotic Resistance Profiles, and Factors Affecting Mortality in Patients Isolated Acinetobacter Baumannii in Intensive Care Unit: Retrospective Tertiary Center Analysis. . 2024; 16(1): 51-57

Corresponding Author: Kadir Arslan, Türkiye
Manuscript Language: English