E-ISSN: 2822-6771
Volume : 16 Issue : 2 Year : 2024
Quick SearchFormerly İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi Long-Term Clinical Outcomes Following Cryoballoon Ablation in Patients with Paroxysmal Atrial Fibrillation: Single-Center Experience []
. 2024; 16(2): 75-83 | DOI: 10.14744/cm.2024.62207

Long-Term Clinical Outcomes Following Cryoballoon Ablation in Patients with Paroxysmal Atrial Fibrillation: Single-Center Experience

Cemil Can, Abdurrahman Eren, Mehmet Altunova
Department of Cardiology, University of Health Sciences, Mehmet Akif Ersoy Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye

INTRODUCTION: Atrial fibrillation (AF) is a prevalent arrhythmia, often managed with pulmonary vein isolation (PVI) using cryoballoon ablation, particularly in symptomatic patients. This retrospective single-center study aimed to evaluate the long-term outcomes and influencing factors of cryoballoon-based PVIs.
METHODS: Seventy-four patients diagnosed with paroxysmal AF, symptomatic despite medical therapy, underwent successful cryoballoon PVI between January 2012 and August 2022. Patients were monitored for AF recurrence via ECG and Holter follow-ups. Recurrence rates were compared between groups based on various demographic, echocardiographic, biochemical, and procedural parameters.
RESULTS: A median follow-up of 27 (14.5) months revealed AF recurrence in 50% of patients. Recurrence rates at 1, 3, and 5 years were 23%, 44%, and 51.4%, respectively. Factors significantly associated with recurrence included low hemoglobin and potassium levels, enlarged left atrial diameter, mitral valve abnormalities, and elevated estimated pulmonary artery pressure. Multivariate Cox regression analysis identified left atrial diameter as an independent predictor of recurrence (HR=1.130, 95% CI: 1.010-1.285, p=0.034). A receiver operating characteristic curve was drawn and a cut-off value of 39.5 mm was determined for the left atrium using the Youden index (AUC: 0.747, 95% CI: 0.636-0.859, p<0.001). This cut-off value predicted AF recurrence with 64.9% sensitivity, 70.3% specification.
DISCUSSION AND CONCLUSION: This study confirms existing literature on cryoballoon PVI outcomes. Left atrial diameter emerges as a significant independent predictor of AF recurrence, highlighting its importance in assessing patient and procedural parameters.

Keywords: Ablation, atrial fibrillation, cryoballoon, pulmonary vein isolation

Paroksismal Atriyal Fibrilasyonu Olan Hastalarda Kriyobalon Ablasyonu Sonrası Uzun Dönem Klinik Sonuçlar: Tek Merkez Deneyimi

Cemil Can, Abdurrahman Eren, Mehmet Altunova
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Mehmet Akif Ersoy Göğüs ve Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Atriyal fibrilasyon (AF), özellikle semptomatik hastalarda sıklıkla kriyobalon ablasyonu kullanılarak pulmoner ven izolasyonu (PVI) ile tedavi edilen yaygın bir aritmidir. Bu retrospektif tek merkezli çalışma, kriyobalon bazlı PVI'ların uzun vadeli sonuçlarını ve etkileyen faktörleri değerlendirmeyi amaçladı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Medikal tedaviye rağmen semptomatik olan paroksismal AF tanısı alan 74 hastaya Ocak 2012 ile Ağustos 2022 tarihleri arasında başarılı bir şekilde kriyobalon PVI uygulandı. Hastalar EKG ve Holter takipleri ile AF nüksü açısından izlendi. Nüks oranları çeşitli demografik, ekokardiyografik, biyokimyasal ve prosedürel parametrelere göre gruplar arasında karşılaştırıldı.
BULGULAR: Ortalama 27 (14,5) aylık takip sonucunda hastaların %50'sinde AF nüksü ortaya çıktı. 1, 3 ve 5 yıllık nüks oranları sırasıyla %23, %44 ve %51,4 idi. Nüksle önemli ölçüde ilişkili faktörler arasında düşük hemoglobin ve potasyum seviyeleri, genişlemiş sol atriyum çapı, mitral kapak anormallikleri ve yüksek tahmini pulmoner arter basıncı yer alıyordu. Çok değişkenli Cox regresyon analizi, sol atriyum çapının nüksün bağımsız bir belirleyicisi olduğunu belirledi (HR=1,130, %95 GA: 1,010-1,285, p=0,034). Alıcı çalışma karakteristik eğrisi çizildi ve Youden indeksi kullanılarak sol atriyum için 39,5 mm'lik bir kesim değeri belirlendi (AUC: 0,747, %95 GA: 0,636-0,859, p<0,001). Bu kesme değeri %64,9 hassasiyet, %70,3 spesifikasyon ile AF tekrarını öngördü.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışma, kriyobalon PVI sonuçlarına ilişkin mevcut literatürü doğrulamaktadır. Sol atriyum çapı, AF nüksetmesinin önemli bir bağımsız belirleyicisi olarak ortaya çıkıyor ve hasta ve işlem parametrelerinin değerlendirilmesindeki önemini vurguluyor.

Anahtar Kelimeler: Ablasyon, atriyal fibrilasyon, kriyobalon, pulmoner ven izolasyonu

Cemil Can, Abdurrahman Eren, Mehmet Altunova. Long-Term Clinical Outcomes Following Cryoballoon Ablation in Patients with Paroxysmal Atrial Fibrillation: Single-Center Experience. . 2024; 16(2): 75-83

Corresponding Author: Cemil Can, Türkiye
Manuscript Language: English