E-ISSN: 2822-6771
Volume : 15 Issue : 4 Year : 2023
Quick SearchFormerly İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi The Correlation Between the Cumulative Illness Rating Scale and the Knee Injury and Osteoarthritis Outcome Score in Knee Osteoarthritis Patients []
. 2023; 15(4): 273-278 | DOI: 10.14744/cm.2023.82574

The Correlation Between the Cumulative Illness Rating Scale and the Knee Injury and Osteoarthritis Outcome Score in Knee Osteoarthritis Patients

Sedef Ersoy, Nur Kesiktaş, Büşra Şirin, Mert Çetin, Nurdan Paker, Derya Buğdaycı
University of Health Sciences, İstanbul Physical Medicine and Rehabilitation Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye

INTRODUCTION: This research aimed to explore the correlation between Cumulative Illness Rating Scale (CIRS) and physical disability among individuals suffering from symptomatic knee osteoarthritis (OA).
METHODS: In this cross-sectional study, 89 individuals diagnosed with knee OA were enrolled. The severity of OA was assessed radiologically using the Kellgren–Lawrence staging method. The Knee Injury and OA Outcome Score was utilized to assess pain intensity, symptoms, daily functional ca-pacity, engagement in sports/recreation, and knee-related quality of life (QoL). The CIRS scores for all participants were calculated by the same researcher. Throughout this process, both the Kellgren–Lawrence staging and CIRS calculations were overseen by the same researcher to maintain consistency.
RESULTS: Seventy patients (78.7%) were female. 19 were male (21.3%). The mean age was 56.8 years. The mean body mass index was 30.1kg/m². Knee OA was bilateral in 81 patients (91.1%). The radiological severity of knee OA was stage II or III in 73 subjects (82.02 %). The mean Knee Injury and OA Outcome Score pain severity, symptoms, activities of daily living, sport/recreation, and knee-related QoL scores were 55.4, 19.05, 59.8, 34.2, and 54.7, respectively. A significant correlation was observed between CIRS score, and KOOS Symptoms and KOOS QoL (p<0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: In this study, there was a significant relationship between the number of comorbid diseases of the patients and their knee-related QoL.

Keywords: Comorbidity, functional impairment, knee, osteoarthritis, pain

Diz Osteoartriti Olan Hastalarda Kümülatif Hastalık Derecelendirme Ölçeği ile Diz Yaralanması ve Osteoartrit Sonuç Skoru Arasındaki Korelasyon

Sedef Ersoy, Nur Kesiktaş, Büşra Şirin, Mert Çetin, Nurdan Paker, Derya Buğdaycı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı semptomatik diz osteoartriti olan hastalarda CIRS, polifarmasi ve fiziksel engellilik arasındaki ilişkiyi araştırmaktı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu kesitsel çalışmaya diz osteoartriti olan 89 hasta dahil edildi. Osteoartrit şiddeti radyolojik olarak Kellgren-Lawrence evrelemesi ile belirlendi. KOOS Skoru, ağrı şiddetini, semptomları, günlük yaşamdaki fonksiyonu, spor/eğlence ve dizle ilişkili yaşam kalitesini (QoL) belirlemek için kullanıldı. Tüm hastaların kümülatif hastalık derecelendirme ölçeği (CIRS) ile aynı araştırmacı tarafından hesaplandı.
BULGULAR: Yetmiş hasta (%78.7) kadındı. 19'u erkekti (%21.3). Ortalama yaş 56.8 idi. Ortalama vücut kitle indeksi 30,1 kg/m² idi. Diz osteoartriti 81 hastada (%91,1) iki taraflıydı. Diz osteoartritinin radyolojik şiddeti 73 hastada (%82.02) evre II veya III idi. Ortalama CIRS puanı 1,0(0-7) olarak hesaplandı. KOOS Skoru ağrı şiddeti, semptomlar, günlük yaşamdaki fonksiyon, Spor/Eğlence ve dize bağlı QoL skorları sırasıyla 55.4, 19.05, 59.8, 34.2, 54.7 idi. CIRS skoru ile KOOS Semptom ve Yaşam kalitesi skorları arasında anlamlı (p<0,05) bir korelasyon gözlendi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışmada hastaların eşlik eden hastalık sayısı ile dizle ilişkili yaşam kaliteleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Komorbidite, fonksiyonel bozukluk, diz, osteoartirit, ağrı

Sedef Ersoy, Nur Kesiktaş, Büşra Şirin, Mert Çetin, Nurdan Paker, Derya Buğdaycı. The Correlation Between the Cumulative Illness Rating Scale and the Knee Injury and Osteoarthritis Outcome Score in Knee Osteoarthritis Patients. . 2023; 15(4): 273-278

Corresponding Author: Sedef Ersoy, Türkiye
Manuscript Language: English