E-ISSN: 2822-6771
Volume : 15 Issue : 4 Year : 2024
Quick SearchFormerly İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi Comparison of Diagnostic Accuracy in Excisional Lymph Node Sampling Procedures Performed in Minor Surgical Procedure Rooms and Operating Theaters []
. 2023; 15(4): 339-344 | DOI: 10.14744/cm.2023.83803

Comparison of Diagnostic Accuracy in Excisional Lymph Node Sampling Procedures Performed in Minor Surgical Procedure Rooms and Operating Theaters

Engin Hatipoğlu, Betül Güzelyüz, Ahmet Askar, Server Sezgin Uludağ, Halit Eren Taşkın
Department of General Surgery, İstanbul University-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Faculty of Medicine, İstanbul, Türkiye

INTRODUCTION: Excisional lymph node biopsies are usually conducted in a minor procedure room under local anesthesia, and in some cases, they can also be carried out in an operating room under general anesthesia. Our study aims to compare the diagnostic accuracy, pathological results, and necessity for biopsy repetition of excisional lymph node biopsies performed in both the minor procedure room and the operating room.
METHODS: This study provides a retrospective analysis encompassing 60 patients who underwent excisional lymph node biopsy procedures. Within the ambit of this investigation, a comparative analysis is conducted on the outcomes of lymph node excision procedures, differentiating those carried out in the minor procedure room from those executed in the operating room.
RESULTS: Out of 47 excisional lymph node biopsy samples conducted in the minor procedure room, 45 had a diagnostic feature, while among the 13 excisional lymph node biopsy samples performed in the operating room conditions, 12 had a diagnostic feature. The entirety of samples obtained in the operating room concurred with pathology reports, and 88.9% of the samples taken in the minor procedure room demonstrated congruence between pathology report out-comes and clinical findings. In two cases where a definitive diagnosis could not be established, repeat biopsies were administered; however, alterations in the final biopsy results were observed in only one of these patients.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Considering factors like cost and the achievement of similar outcomes in both methods, we believe that conducting excisional lymph node biopsies in the setting of a minor procedure room is a preferable option.

Keywords: Anesthesia, diagnosis, excisional biopsy, general surgery, lymph node, pathology

Küçük Cerrahi İşlem Odalarında ve Ameliyathanelerde Gerçekleştirilen Eksizyonel Lenf Nodu Örnekleme İşlemlerinde Tanısal Doğruluğun Karşılaştırması

Engin Hatipoğlu, Betül Güzelyüz, Ahmet Askar, Server Sezgin Uludağ, Halit Eren Taşkın
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Istanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Eksizyonel lenf nodu biyopsisi, birçok hastalığın tanısının doğrulanmasında günlük pratikte sıklıkla uygulanmaktadır. Bu tür biyopsiler genellikle küçük cerrahi işlem odasında ve lokal anestezi altında gerçekleştirilirken, bazı durumlarda ameliyathane koşullarında ve genel anestezi altında da yapılabilmektedir. Çalışmamız küçük cerrahi işlem odasında ve ameliyathane ortamında yapılan eksizyonel lenf nodu biyopsilerinin tanısal niteliklerini, patoloji sonuçlarını ve biyopsi tekrar ihtiyacını karşılaştırmayı amaçlamaktadır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışma, şüphelenilen malignite veya lenfoproliferatif hastalıklar nedeniyle iç hastalıkları ve enfeksiyon hastalıkları bölümlerince kliniğimize yönlendirilen ve eksizyonel lenf nodu biyopsisi uygulanan 60 hastanın retrospektif analizini sunmaktadır. Çalışma kapsamında, lenf nodu eksizyon işlemleri küçük cerrahi işlem odası ve ameliyathane ortamında gerçekleştirilen örneklerin sonuçları karşılaştırılmıştır.
BULGULAR: Küçük cerrahi işlem odasında gerçekleştirilen 47 eksizyonel lenf nodu biyopsisi örneğinin 45'inde tanı koydurucu özelliğe sahip iken, ameliyathane koşullarında yapılan 13 eksizyonel lenf nodu biyopsisi örneğinin 12'si tanı koydurucu özelliğe sahip bulundu. Ameliyathane ortamında alınan örneklerin tamamı, küçük cerrahi işlem odasındaki örneklerin ise %88,9'u patoloji raporları ile klinik bulgular arasında uyumlu sonuçlar göstermiştir. Tanısı net olarak konulamayan iki olgu için biyopsi tekrarı uygulanmış olup, ancak bu hastalardan sadece birinde nihai biyopsi sonucunda değişiklik gözlemlenmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Maliyet gibi etkenler ile çalışmanın her iki yöntemde de benzer sonuçlar elde etmesi göz önünde bulundurulduğunda, eksizyonel lenf nodu biyopsilerinin ameliyathane yerine küçük cerrahi işlem odası ortamında gerçekleştirilmesinin tercih edilebilir bir seçenek olduğunu düşünmekteyiz. Ayrıca, ameliyathane koşullarında eksizyonel lenf nodu biyopsilerinin sadece seçilmiş olgularda yapılması gerektiğini düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Anestezi, tanı, eksiyonel biyopsi, genel cerrahi, lenf nodu, patoloji

Engin Hatipoğlu, Betül Güzelyüz, Ahmet Askar, Server Sezgin Uludağ, Halit Eren Taşkın. Comparison of Diagnostic Accuracy in Excisional Lymph Node Sampling Procedures Performed in Minor Surgical Procedure Rooms and Operating Theaters. . 2023; 15(4): 339-344

Corresponding Author: Engin Hatipoğlu, Türkiye
Manuscript Language: English