E-ISSN: 2822-6771
Volume : 16 Issue : 2 Year : 2024
Quick SearchFormerly İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi Transurethral Resection of the Prostate (TURP) Syndrome: A Review of Perioperative Management []
. 2024; 16(2): 123-127 | DOI: 10.14744/cm.2024.85570

Transurethral Resection of the Prostate (TURP) Syndrome: A Review of Perioperative Management

Kadir Arslan, Ayça Sultan Şahin
Department of Anesthesiology and Reanimation, University of Health Sciences, Kanuni Sultan Süleyman Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye

Transurethral resection of the prostate (TURP) syndrome is a systemic complication caused by excessive absorption of electrolyte-free irrigation fluids during transurethral resection of prostate or bladder tumors. TURP syndrome can begin as early as 15 minutes after resection begins and can last up to 24 hours after surgery. The factors affecting the development of TURP syndrome are divided into two categories: patient-related factors (age, comorbid diseases, and prostate size) and surgery-related factors (type of irrigation fluid, duration, height of the fluid bag, absorption rate of irrigation fluid, and surgeon's experience). Signs and symptoms are due to hypervolemia, hyponatremia, and toxicity of substances in the irrigation fluid. Diagnosis is difficult because many signs and symptoms are variable and nonspecific. The clinical spectrum can range from asymptomatic hyponatremia and headache to nausea, vomiting, convulsions, visual disturbances, pulmonary edema, coma, cardiovascular collapse, and death. Since it may occur in the early perioperative period and causes central nervous system symptoms and signs, spinal anesthesia may be helpful for early diagnosis. When the diagnosis is made, informing the surgical team and ending the surgery is critical. Control of seizures, ensuring airway safety with endotracheal intubation, and treating hypervolemia, hyponatremia, and other electrolyte irregularities should be implemented immediately.

Keywords: Hypervolemia, hyponatremia, hyposmolarity, TURP syndrome

Transüretral Prostat Rezeksiyonu (TURP) Sendromu: Perioperatif Yönetimin Gözden Geçirilmesi

Kadir Arslan, Ayça Sultan Şahin
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul

Prostatın transüretral rezeksiyonu (TURP) sendromu, prostat veya mesane tümörlerinin transüretral rezeksiyonu sırasında elektrolit içermeyen irrigasyon sıvılarının aşırı emiliminin neden olduğu sistemik bir komplikasyonudur. TURP sendromu, rezeksiyon başladıktan 15 dakika sonra başlayabileceği gibi ameliyat sonrasında 24 saate kadar sürebilmektedir. TURP sendromunun gelişmesini etkileyen faktörler; hastaya ait faktörler (yaş, komorbid hastalıklar ve prostat büyüklüğü) ve cerrahiye ilişkin faktörler (irrigasyon sıvısının türü, uygulanma süresi, sıvının operasyon masasından yüksekliği, hastanın pozisyonu, irrigasyon solüsyonunun emilim hızı ve cerrahın tecrübesi) olarak sınıflandırılmaktadır. Belirti ve bulgular hipervolemi, hiponatremi ve irrigasyon sıvısındaki maddelerin toksisitesine bağlıdır. Klinik spektrum asemptomatik hiponatremiden elektrokardiyografik değişikliklere, baş ağrısından, bulantı, kusma, konvülsiyonlar, görme bozuklukları, akciğer ödemi, koma, kardiyovasküler kollaps ve ölüme kadar değişebilir. İntraoperatif veya postoperatif erken dönemde ortaya çıkabilmesi ve santral sinir sistemi belirti ve bulgularına yol açtığından erken tanı konulması açısından spinal anestezi tercihi genel olarak kabul görmektedir. Tanı konulduğunda cerrahi ekibin bilgilendirilerek ameliyatın sona erdirilmesi kritik önemdedir. Nöbetlerin kontrolü, havayolu güvenliğinin endotrakeal entübasyonla sağlanması, hipervolemi, hiponatremi ve diğer elektrolit düzensizliklerinin tedavisi ivedilikle uygulanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Hipervolemi, hiponatremi, hiposmolarite, TURP sendromu

Kadir Arslan, Ayça Sultan Şahin. Transurethral Resection of the Prostate (TURP) Syndrome: A Review of Perioperative Management. . 2024; 16(2): 123-127

Corresponding Author: Kadir Arslan, Türkiye
Manuscript Language: English