E-ISSN: 2822-6771
Volume : 16 Issue : 2 Year : 2024
Quick SearchFormerly İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi Comparison of the Results of Anterior and Anterior-Posterior Flap in External Dacryocystorhinostomy Surgery []
. 2024; 16(2): 65-68 | DOI: 10.14744/cm.2024.92408

Comparison of the Results of Anterior and Anterior-Posterior Flap in External Dacryocystorhinostomy Surgery

Zeliha Karademir, Fatma Esin Özdemir, Ibrahim Koçak
Department of Ophthalmology, University of Health Sciences, Kanuni Sultan Süleyman Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye

INTRODUCTION: The aim of this study was to compare the success rates of anterior and anterior-posterior flap anastomosis techniques in external dacryocystorhinostomy (DCR) operations.
METHODS: In our clinic, 82 eyes of 82 patients who underwent external DCR due to epiphora and chronic dacryocystitis were analyzed retrospectively. All of these patients' lacrimal canals were intubated with silicone tube. External DCR surgery was performed with single flap anastomosis in 42 eyes of 42 patients and double flap anastomosis in 40 eyes of 40 patients and control examinations were performed at 1, 3, 6, and 12 months. Surgical success was defined by open punctum lavage and by absence of epiphora after follow-up of 12 months.
RESULTS: A total of 82 cases, 62 females and 20 males, were included in the study. Anterior flap surgery was performed in 42 cases and anterior-posterior flap surgery was performed in 40 cases. Of the 40 patients who underwent anterior-posterior flap surgery, 11 were male and 29 were female, and the mean age was 46.53±15.15 years. Of the 42 patients who underwent anterior flap surgery, 9 were male, 33 were female, and the mean age was 48.19±14.15 years. While the mean follow-up period of the anterior-posterior flap group was 15.7±3.4 months, the follow-up period of the anterior flap group was 16.5±4.2 months. The success rate was 92.5 % in the anterior-posterior flap group and 90.5 % in the anterior flap group. There was no statistically significant difference between the groups in terms of surgical success (p>0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The success rates of the DCR techniques with anterior and anterior-posterior flap anastomosis were similar. Since there is no significant difference in terms of surgical success, the anterior flap anastomosis may be preferred because of the easy technique.

Keywords: Anterior flap, anterior-posterior flap, external dacryocystorhinostomy

Dakriosistorinostomi Cerrahisinde Ön ve Ön-Arka Flep Sonuçlarının Karşılaştırılması

Zeliha Karademir, Fatma Esin Özdemir, Ibrahim Koçak
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz Hastalıkları Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı eksternal dakriyosistorinostomi (DCR) ameliyatında ön ve ön-arka flep anastomoz tekniklerinin başarı oranlarını karşılaştırmak.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Kliniğimizde epifora ve kronik dakriyosistit nedeniyle eksternal DSR uygulanan 82 hastanın 82 gözü retrospektif olarak incelendi. Bu hastaların tamamının lakrimal kanalları silikon tüp ile entübe edildi. Eksternal DCR ameliyatı 42 hastanın 42 gözüne tek flep anastomoz, 40 hastanın 40 gözüne ise çift flep anastomoz ile yapıldı ve 1, 3, 6 ve 12. aylarda kontrol muayeneleri yapıldı. Cerrahi başarı, açık punktum lavajı ve 12 aylık takip sonrasında epiforanın olmaması ile tanımlandı.
BULGULAR: Çalışmaya 62'si kadın, 20'si erkek olmak üzere toplam 82 olgu dahil edildi. 42 olguya ön flep ameliyatı, 40 olguya ise ön-arka flep ameliyatı uygulandı. Ön-arka flep ameliyatı yapılan 40 hastanın 11'i erkek, 29'u kadın olup yaş ortalaması 46,53 ±15,15 idi. Ön flep ameliyatı yapılan 42 hastanın 9'u erkek, 33'ü kadın olup yaş ortalaması 48.19±14.15 idi. Ön-arka flep grubunun ortalama takip süresi 15,7 ±3,4 ay iken, ön flep grubunun ortalama takip süresi 16,5±4,2 ay idi. Başarı oranı ön-arka flep grubunda %92,5, ön flep grubunda ise %90,5 idi. Cerrahi başarı açısından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (p>0,05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: DSR tekniklerinin ön ve ön-arka flep anastomozu ile başarı oranları benzerdi. Cerrahi başarı açısından anlamlı bir fark olmadığından ön flep anastomozu tekniğinin kolay olması nedeniyle tercih edilebilir.

Anahtar Kelimeler: Ön flep, ön-arka flep, eksternal dakriyosistorinostomi

Zeliha Karademir, Fatma Esin Özdemir, Ibrahim Koçak. Comparison of the Results of Anterior and Anterior-Posterior Flap in External Dacryocystorhinostomy Surgery. . 2024; 16(2): 65-68

Corresponding Author: Zeliha Karademir, Türkiye
Manuscript Language: English