E-ISSN: 2822-6771
Volume : 16 Issue : 2 Year : 2024
Quick SearchFormerly İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi Comparison of Culture-Negative Adult Knee Septic Arthritis Patients with Culture-Positive Patients []
. 2024; 16(2): 118-122 | DOI: 10.14744/cm.2024.92486

Comparison of Culture-Negative Adult Knee Septic Arthritis Patients with Culture-Positive Patients

Cafer Özgür Hançerli1, Necati Doğan2
1Department of Orthopedics and Traumatology, Bahçeşehir University Faculty of Medicine, Medical Park Göztepe Hospital, Istanbul, Türkiye
2Department Of Orthopaedics and Traumatology, Başakşehir Çam and Sakura City Hospital, Istanbul, Türkiye

INTRODUCTION: This study aimed to clinically compare patients with culture-negative (CN) adult knee septic arthritis and culture-positive (CP) adult knee septic arthritis patients.
METHODS: 51 patients who were operated on with the diagnosis of adult knee septic arthritis between June 2016 and May 2023 were retrospectively examined. While 23 patients with CN were called Group 1, 28 patients with CP were called Group 2. Age, gender, side, C-reactive protein (Crp) value at admission, culture results, hospital stay and follow-up periods were evaluated. In clinical evaluation, knee ROM (range of motion) and visual analog score (VAS) were evaluated.
RESULTS: Both groups had similar distributions in terms of age, gender, side and follow-up periods. Group 1's Crp level at admission and total hospital stay were lower than Group 2. (p=0.018/p=0.0001) ROM and VAS scores of both groups were similar. No patient developed deep infection.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In CN adult knee septic arthritis patients, the average Crp values at the time of admission are lower and the hospital stay is shorter. Clinically, they have similar results to CP patients in terms of ROM and VAS.

Keywords: Adult knee septic arthritis, culture negative septic arthritis, culture positive septic arthritis

Kültür Negatif Erişkin Diz Septik Artritli Hastaların Kültür Pozitif Hastalarla Kıyaslanması

Cafer Özgür Hançerli1, Necati Doğan2
1Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Medical Park Göztepe Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Istanbul
2Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Istanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada kültür negatif (KN) erişkin diz septik artritli hastalar ile kültür pozitif (KP) erişkin diz septik artritli hastaların klinik açıdan kıyaslanması amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Haziran 2016-Mayıs 2023 tarihleri arasında erişkin diz septik artrit tanısı ile opere edilen 51 hasta geriye dönük olarak incelendi. KN olan 23 hasta Grup 1 iken, KP olan 28 hasta Grup 2 olarak adlandırıldı. Yaş, cinsiyet, taraf, kabul anındaki C-reaktif protein (Crp) değeri, kültür sonuçları, hastanede yatış süresi ve takip süreleri değerlendirildi. Klinik değerlendirmede ise diz ROM (range of motion) ve vizüel analog score (VAS) değerlendirildi.
BULGULAR: Her iki grup yaş, cinsiyet, taraf ve takip süreleri açısından benzer dağılımlara sahipti. Grup 1‘in başvuru anındaki Crp düzeyi ve toplam hastanede kalış süresi, Grup 2’ye göre daha düşük idi. (p=0,018/p=0,0001) Her iki grubun ROM ve VAS skorları benzer sonuçlandı. Hiçbir hastada derin enfeksiyon gelişmedi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: KN erişkin diz septik artritli hastalar da başvuru anındaki ortalama Crp değerleri daha düşük olmakta ve hastanede yatış süreleri daha kısa sürmektedir. Klinik olarak ise KP hastalar ile ROM ve VAS açısından benzer sonuca sahiptirler.

Anahtar Kelimeler: Erişkin diz septik artrit, kültür negatif septik artrit, kültür pozitif septik artrit

Cafer Özgür Hançerli, Necati Doğan. Comparison of Culture-Negative Adult Knee Septic Arthritis Patients with Culture-Positive Patients. . 2024; 16(2): 118-122

Corresponding Author: Necati Doğan, Türkiye
Manuscript Language: English