E-ISSN: 2822-6771
Volume : 15 Issue : 4 Year : 2024
Quick SearchFormerly İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi The Mess of Erectile Dysfunction, Anxiety Disorder and Decreased Self-Esteem []
. 2023; 15(4): 350-355 | DOI: 10.14744/cm.2023.97269

The Mess of Erectile Dysfunction, Anxiety Disorder and Decreased Self-Esteem

Tanju Keten1, Ünsal Eroğlu1, Ali Yasin Özercan1, Şeref Coşer1, Ferhat Çelikkaleli1, Erdem Öztürk2, Melih Balcı3, Özer Güzel1, Yılmaz Aslan3, Altuğ Tuncel1
1Department of Urology, University of Health Sciences, Ankara Bilkent City Hospital, Ankara, Türkiye
2Department of Urology, University of Health Sciences, Dr. Abdurrahman Yurtaslan Training and Research Hospital, Ankara, Türkiye
3Department of Urology, Üsküdar University Faculty of Medicine, İstanbul, Türkiye

INTRODUCTION: Erectile dysfunction (ED), defined as the inability to acquire or maintain an erection sufficient for a satisfactory sexual activity, is often associated with psychiatric disorders. In this study, it was aimed to investigate the relationship of ED with anxiety disorder and decreased self-esteem.
METHODS: The study group (Group 1) consisted of 80 male patients older than 18 years, who applied to the urology outpatient clinic with the complaint of ED between May 1, 2022, and October 31, 2022, and the control group (Group 2) consisted of 80 healthy men in the same age group without any erection problems. Group 1 was matched with Group 2 for age and level of education. Demographic data of all participants were noted. The erection status was scored with the International Index of Erectile Function-15 (IIEF-15), the anxiety status was scored with State-Trait Anxiety Inventory (STAI I-II), and self-esteem was scored with Rosenberg Self-Esteem Scale (RSES), and the results of two groups were compared.
RESULTS: Group 1 (38.6±13.13 years) and Group 2 (36.9±9.6 years) were similar for their ages (p=0.804). The mean IIEF-EF score was 14.7±6.1 in Group 1 and 28.9±1.2 in Group 2 (p<0.01). The mean STAI I-II scores were significantly higher in Group 1 (p<0.01). The mean RSES score was significantly higher in Group 1 (2.1±1.11) compared to Group 2 (0.77±0.55), indicating lower self-esteem in patients with ED (p<0.01).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The results of our study indicated that ED was associated with low self-esteem and anxiety disorder.

Keywords: Anxiety disorder, erectile dysfunction, self-esteem

Erektil Disfonksiyon, Kaygı Bozukluğu ve Azalmış Benlik Saygısı Sarmalı

Tanju Keten1, Ünsal Eroğlu1, Ali Yasin Özercan1, Şeref Coşer1, Ferhat Çelikkaleli1, Erdem Öztürk2, Melih Balcı3, Özer Güzel1, Yılmaz Aslan3, Altuğ Tuncel1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi, Üroloji Kliniği, Ankara
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dr. Abdurrahman Yurtaslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, Ankara
3Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Tatmin edici bir cinsel aktivite için yeterli ereksiyonu sağlama veya sürdürmede yetersizlik olarak tanımlanan erektil disfonksiyonun (ED) psikiyatrik bozukluklarla birlikteliği sık görülen bir durumdur. Bu çalışmada ED’li hastalarda sık karşılaşılan kaygı bozukluğu ve azalmış benlik saygısı arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 1 Mayıs 2022-31 ekim 2022 tarihleri arasında üroloji polikliniğine ED şikayeti ile başvuran 18 yaşının üstünde 80 erkek hastadan oluşan çalışma grubu (Grup 1) ve aynı yaş grubunda herhangi bir ereksiyon problemi olmayan 80 sağlıklı erkekten oluşan kontrol grubu (Grup 2) çalışmaya dahil edildi. Hastalar yaş ve eğitim derecesine göre ED tanısı olmayan erkeklerle eşleştirildi. Tüm katılımcıların yaş, vücut kitle indeksi, eğitim durumu gibi demografik verileri not edildi. Grupların ereksiyon durumları Uluslararasi Erektil İşlev Formu-15 (IIEF-15) ile, kaygı durumları Durumluk-Sürekli Kaygı Envanteri (STAI I-II) ile ve benlik saygısı durumları ise Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği (RSES) ile değerlendirildi. Ardından sonuçlar iki grup arasında karşılaştırıldı.
BULGULAR: Grup 1 (38.6±13.13 yıl) ve Grup 2 (36.9±9.6 yıl) arasında yaş ortalaması açısından fark yoktu (p=0.804). Grup 1’de ortalama IIEF-EF skoru 14.7±6.1, Grup 2’de ise 28.9±1.2 idi (p<0.01). STAI I-II puanları değerlendirildiğinde Grup 1’de kaygı düzeyinin Grup 2’den anlamlı şekilde yüksek olduğu görüldü (p<0.01). RSES’ ne göre Grup 1’in ortalama puanı Grup 2’den belirgin şekilde yüksek bulunmuş olup bu durum Grup 1’deki düşük benlik saygısına işaret etmektedir (Grup 1 ve Grup 2 için sırasıyla; 2.1±1.11, 0.77±0.55, p<0.01)
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızın sonuçlarına göre ED, düşük benlik saygısı ve kaygı bozukluğu ile ilişkili olarak bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Kaygı bozukluğu, erektil disfonksiyon, benlik saygısı

Tanju Keten, Ünsal Eroğlu, Ali Yasin Özercan, Şeref Coşer, Ferhat Çelikkaleli, Erdem Öztürk, Melih Balcı, Özer Güzel, Yılmaz Aslan, Altuğ Tuncel. The Mess of Erectile Dysfunction, Anxiety Disorder and Decreased Self-Esteem. . 2023; 15(4): 350-355

Corresponding Author: Tanju Keten, Türkiye
Manuscript Language: English