E-ISSN: 2822-6771
Volume : 14 Issue : 2 Year : 2024
Quick SearchFormerly İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi Evaluation of the Early Treatment Response with Microwave Ablation Technique Applied to Fibroadenomas of the Breast []
. 2022; 14(2): 176-179 | DOI: 10.14744/iksstd.2022.01488

Evaluation of the Early Treatment Response with Microwave Ablation Technique Applied to Fibroadenomas of the Breast

Süleyman Sönmez1, Sevinç Dağıstanlı2, Nilüfer Bulut3
1Department of Radiology, University of Health Sciences, Kanuni Sultan Süleyman Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of General Surgery, University of Health Sciences, Kanuni Sultan Süleyman Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
3Department of Medical Oncology, Basaksehir Cam and Sakura City Hospital, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: Benign breast lesions are one of the most common diseases detected in women and the popularity of minimally invasive methods has increased in recent years for the treatment of these lesions. The purpose of the present study was to evaluate the safety and efficacy of the microwave ablation (MWA) technique as a potential therapeutic option for fibroadenomas.
METHODS: Pre- and post-procedure magnetic resonance images of a total of 20 patients, who were diagnosed with fibroadenomas, who underwent MWA ther-apy, were evaluated. Follow-up was performed with MR imaging for 6 months after the ablation treatment.
RESULTS: The mean age of the patients was found to be 27.6 (15–50) years. The mean size of fibroadenomas was measured within the range of 20.2 (9–35) mm. Technical success was achieved in all patients. After the procedure, central enhancement disappeared (100%). Furthermore, approximately 79.6% regression was obtained in tumor volume.
DISCUSSION AND CONCLUSION: MWA technique is an effective in the treatment of fibroadenomas. Treatment efficacy can be measured in the early period with MR imaging reliably.

Keywords: Benign lesions of the breast, microwave ablation, MR imaging

Memenin Fibroadenomlarına Uygulanan Mikrodalga Ablasyon Tekniği ile Erken Dönem Tedavi Yanıtlarının Değerlendirilmesi

Süleyman Sönmez1, Sevinç Dağıstanlı2, Nilüfer Bulut3
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
3Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Tıbbi Onkoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: İyi huylu meme lezyonları kadınlarda sık görülen hastalıklardan olup, son yıllarda bu lezyonların tedavisinde minimal invaziv yöntemlerin popülerliği artmıştır. Bu çalışmanın amacı, fibroadenomlar için potansiyel bir terapötik seçenek olarak mikrodalga ablasyon tekniğinin güvenliğini ve etkinliğini değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Mikrodalga ablasyon tedavisi uygulanan 20 fibroadenom tanılı hastanın işlem öncesi ve işlem sonrası manyetik rezonans görüntüleri değerlendirildi. Ablasyon tedavisi sonrası manyetik rezonans görüntüleme ile altıncı ayında takibi yapıldı.
BULGULAR: Hastaların yaş ortalaması 27,6 (15–50) yıldı. Fibroadenomların ortalama büyüklüğü 20,2 (9–35) mm aralığında ölçüldü. Tüm hastalarda teknik başarı sağlandı. İşlem sonrası tamamında santral kontrastlanma kayboldu (%100). Ayrıca tümör hacminde yaklaşık %79,6 regresyon elde edildi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Fibroadenomların tedavisinde mikrodalga ablasyon etkili bir yöntemdir. Manyetik rezonans görüntüleme ile tedavi etkinliği erken periyotta güvenilir olarak ölçülebilir.

Anahtar Kelimeler: Manyetik rezonans görüntüleme, memenin benign lezyonları, mikrodalga ablasyon

Süleyman Sönmez, Sevinç Dağıstanlı, Nilüfer Bulut. Evaluation of the Early Treatment Response with Microwave Ablation Technique Applied to Fibroadenomas of the Breast. . 2022; 14(2): 176-179

Corresponding Author: Süleyman Sönmez, Türkiye
Manuscript Language: English