E-ISSN: 2822-6771
Volume : 15 Issue : 1 Year : 2024
Quick SearchFormerly İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi Pressure Ulcer Formation in Patients with a Diagnosis of COVID-19 in the Intensive Care Unit and Affecting Factors []
. 2023; 15(1): 50-57 | DOI: 10.14744/cm.2022.02438

Pressure Ulcer Formation in Patients with a Diagnosis of COVID-19 in the Intensive Care Unit and Affecting Factors

Eda Çiftci Karan1, Songül Yıldırım2, Demet Yurtsever3
1Istanbul University-Cerrahpaşa, Institute of Graduate Studies, Surgical Nursing Doctorate Program, Istanbul, Türkiye
2Istanbul Kanuni Sultan Suleyman Training and Research Hospital, Istanbul, Türkiye
3Istanbul University-Cerrahpaşa, Institute of Graduate Studies, Nursing Management Doctorate Program, Istanbul, Türkiye

INTRODUCTION: The objective of the study was to determine the incidence of pressure ulcers and the affecting factors in patients hospitalized in the intensive care unit with a diagnosis of COVID-19.
METHODS: This retrospective descriptive research was designed as a correlational study. In the study, the data of 145 patients hospitalized with a
diagnosis of COVID-19 in the 36-bed Third Level Anesthesia and Reanimation Intensive Care Unit of a public hospital in Istanbul between March 11, 2020, and June 08, 2020, were evaluated.
RESULTS: It was determined that the mean age of the patients was 63.37±16.85 years and 60% of them were male. Pressure injuries were detected in 14 (9.7%) of the patients. It was determined that 86 (59.3%) people were at high Braden risk, the mean sedation time was 8.06 ± 8.96 days, 103 (76.3%) were fed enterally, and 116 (80%) had an additional disease other than COVID-19. As a result, the number of hospitalization days, non-invasive, intubated, and sedation days were found to be significantly higher in patients with pressure ulcers compared to those without pressure sores (p<0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: As a result of the study, it was found that hospitalization days, non-invasive days, number of days intubated, and sedation days were significantly higher in patients with pressure injuries compared to those without pressure injuries, and albumin and hemoglobin values were significantly lower in patients with pressure injuries compared to those without pressure injuries.

Keywords: COVID-19, critical care, nursing care, patient positioning, pressure ulcer

Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Covid-19 Tanılı Hastalarda Basınç Yarası Oluşma Durumu ve Etkileyen Faktörler

Eda Çiftci Karan1, Songül Yıldırım2, Demet Yurtsever3
1İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Doktora Öğrencisi, İstanbul
2İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul
3İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Hemşirelikte Yönetim Doktora Öğrencisi, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Araştırmada COVİD-19 tanısı ile yoğun bakımda yatan hastalarda basınç yarası görülme sıklığı ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Prospektif tanımlayıcı ve ilişki arayıcı tipteki araştırmada, İstanbul’daki bir kamu hastanesinin 36 yataklı 3. Düzey yoğun bakım ünitesinde COVİD-19 tanısı ile yatan 145 hastanın verileri değerlendirilmiştir.
Araştırmada verilerin toplanmasında; Hasta Bilgi Formu, Braden Basınç Yaralanması Risk Değerlendirme Ölçeği, Akut Fizyoloji ve Kronik Sağlık Değerlendirmesi II (APACHE II), Nutrisyonel Risk Değerlendirme (NRS- 2002), Glasgow Koma Skalası (GKS) kullanılmıştır.
BULGULAR: Hastaların yaş ortalamasının 63.37±16.85 yıl ve %60’ ının erkek olduğu belirlendi. Hastaların 14(%9.7)’ünde basınç yaralanması olduğu saptandı. Braden Risk Değerlendirmesinde 86(%59.3) kişi yüksek riskli, sedasyon süre ortalamasının 8.06±8.96 gün olduğu, 103(%76.3)’ü enteral beslendiği, 116(%80)’nda COVİD-19 dışında başka bir ek hastalığı olduğu belirlendi. Bunun sonucunda basınç yarası olan hastalarda hastanede yatılan gün, non invaziv gün sayısı, entübe olunan gün sayısı ve sedasyon gün sayısı basınç yarası olmayanlara kıyasla anlamlı olarak daha yüksek bulunmuştur. (p˂0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Araştırma sonucunda basınç yarası olan hastalarda hastanede yatılan gün, non invaziv gün sayısı, entübe olunan gün sayısı ve sedasyon gün sayısının basınç yarası olmayanlara kıyasla anlamlı olarak daha yüksek olduğu, albümin ve hemoglobin değerlerinin basınç yarası olan hastalarda olmayanlara kıyasla anlamlı olarak daha düşük olduğu bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, kritik bakım, hemşirelik bakımı, pozisyon verme, basınç ülseri

Eda Çiftci Karan, Songül Yıldırım, Demet Yurtsever. Pressure Ulcer Formation in Patients with a Diagnosis of COVID-19 in the Intensive Care Unit and Affecting Factors. . 2023; 15(1): 50-57

Corresponding Author: Eda Çiftci Karan, Türkiye
Manuscript Language: Turkish