E-ISSN: 2822-6771
Volume : 15 Issue : 1 Year : 2024
Quick SearchFormerly İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi The Effect of Favipiravir Initiation Time on Intensive Care Unit Admission Rate and Disease Progression []
. 2023; 15(1): 44-49 | DOI: 10.14744/cm.2022.03360

The Effect of Favipiravir Initiation Time on Intensive Care Unit Admission Rate and Disease Progression

Fatma Özdemir1, Serpil Şehirlioğlu1, Ülkü Aygen Türkmen1, Nurdan Kamilçelebi2, Melike Tezdönen3
1Department of Anesthesiology and Reanimation, Gaziosmanpaşa Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye
2Department of Anesthesiology and Reanimation, Medipol Mega University Hospital, İstanbul, Türkiye
3Department of Anesthesiology and Reanimation, İstinye University Hospital, İstanbul, Türkiye

INTRODUCTION: No specific treatment has been reported for coronavirus disease-2019 (COVID-19). The use of broad-spectrum antivirals has come up again for COVID-19. We aimed to investigate the effect of favipiravir (FPV) onset time on intensive care hospitalization rate and progression in the treatment of COVID-19.
METHODS: The data of 90 patients who used favipiravir in the isolation wards and intensive care units of our hospital in March, April, and May
were reviewed retrospectively. According to symptom onset time, FPV onset time, hospitalization time in the intensive care unit, exitus time, recovery, and discharge time were recorded. In addition, as a laboratory, D-dimer, ferritin, C-reactive protein (CRP), white blood cell, lymphocyte, and fibrinogen counts were recorded. Using these data, the effect of FPV onset time on the progression of the disease was investigated.
RESULTS: As a result of the statistical analysis, the mean age of those who were exitus (ex) was significantly higher than those who survived. The PCR positivity of the patients who were exitus was found to be significantly less than the survivors. The difference in CRP level increases as the time taken for the onset of FPV increases. If FPV is started late, the length of stay in the intensive care unit increases.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Nowadays, when the COVID-19 pandemic is thought to be over, there is still no effective treatment for COVID-19 in the world. The fact that FPV reduces the length of hospital stay has provided ease of treatment in pandemic days when the number of hospital beds is important. Therefore, more studies on FPV are needed.

Keywords: COVID-19, CRP, D-dimer, favipiravir, ICU

Favipravir Başlangıç Zamanının Yoğun Bakım Yatış Oranına ve Hastalık Progresyonuna Etkisi

Fatma Özdemir1, Serpil Şehirlioğlu1, Ülkü Aygen Türkmen1, Nurdan Kamilçelebi2, Melike Tezdönen3
1Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul
2Medipol Mega Üniversite Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul
3İstinye Üniversitesi Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Koronavirüs hastalığı-2019 (COVID-19) için spesifik bir tedavi rapor edilmemiştir. Geniş spektrumlu antivirallerin kullanılması COVID-19 için tekrar gündeme gelmiştir. Biz COVID-19 tedavisinde FPV başlama zamanının yoğun bakım yatış oranına ve progrese etkisini araştırmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Hastanemiz izolasyon servislerinde ve yoğun bakım ünitelerinde Mart, Nisan ve Mayıs aylarında favipravir kullanan 90 hastanın bilgileri retrospektif olarak tarandı. Semptom başlangıç zamanı göre; FPV başlangıç zamanı, yoğun bakım ünitesine yatış zamanı, exitus zamanı, şifa ile taburculuk zamanı kaydedildi. Ayrıca laboratuvar olarak; D-dimer, ferritin, CRP, WBC, lenfosit ve fibrinojen sayısı kaydedildi. Bu bilgiler eşliğinde FPV başlama zamanı ile hastalığın progresi üzerinde etkisi araştırıldı.
BULGULAR: Yapılan istatistiksel analiz sonucunda exitus (ex) olanların yaş ortalaması sağ kalanlardan anlamlı derecede yüksekti. Ex olan hastaların PCR pozitifliği sağ kalanlardan anlamlı olarak daha az bulundu. FPV başlangıcı için geçen süre arttıkça CRP düzeyindeki fark artmaktadır ve yoğun bakım ünitesinde yatış süresi artmaktadır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: COVİD-19 pandemisinin sonuna gelindiğinin düşünüldüğü bugünlerde hala COVİD-19’un dünyada etkin bir tedavisi bulunmamaktadır. FPV ülkemizde büyük hasta grubunda kullanılmasına rağmen az sayıda çalışma vardır. FPV’in hastane yatış süresini azaltması, hastane yatak sayısının önemli olduğu pandemi günlerinde tedavi kolaylığı sağlamıştır. Bu yüzden FPV ile ilgili daha çok çalışmaya ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, CRP, D-dimer, favipravir, yoğun bakım

Fatma Özdemir, Serpil Şehirlioğlu, Ülkü Aygen Türkmen, Nurdan Kamilçelebi, Melike Tezdönen. The Effect of Favipiravir Initiation Time on Intensive Care Unit Admission Rate and Disease Progression. . 2023; 15(1): 44-49

Corresponding Author: Fatma Özdemir, Türkiye
Manuscript Language: Turkish