E-ISSN: 2822-6771
Volume : Issue : Year : 2024
Quick SearchFormerly İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi The Effect of Bone Density Measurement with Computed Tomography on Lumbosacral Fusion and Trajectory of Sacral Screw []
. 2023; 15(1): 58-62 | DOI: 10.14744/cm.2022.07742

The Effect of Bone Density Measurement with Computed Tomography on Lumbosacral Fusion and Trajectory of Sacral Screw

Güray Bulut1, Duygu Baykal2
1Department of Brain and Surgery, Medipol Global International Health Service, Private Nisa Hospital, İstanbul, Türkiye
2Department of Brain and Surgery, Health Ministry of Turkish Republic, Bursa City Hospital, Bursa, Türkiye

INTRODUCTION: Sacral screw loosening is a common complication after lumbosacral fusion surgery. This study aims to determine the locations where screw loosening may be less with the help of computed tomography (CT)-derived bone density measurements in Hounsfield units (HU) in patients undergoing posterior lumbosacral fusion and to examine the effects of determining the trajectory of sacral screw placement on fusion success.
METHODS: The files of patients who underwent lumbosacral posterior fusion for different indications in our clinic between September 2017 and
November 2020 were retrospectively reviewed. The patients’ admission complaints, neurological examination findings, diagnoses, pre-operative HU values, and intraoperative and post-operative complications were evaluated.
RESULTS: The data of 50 patients were analyzed in this study. The study group predominantly consisted of patients with spinal stenosis (n=23). There were differences between the HU values of the right and left vertebral facets and the corpus vertebra (p<0.001). The subgroup analyses revealed higher HU values in the corpus vertebra (213.5) than in the right (82.5) and left (80.5) vertebral facets (p<0.001 and p<0.001, respectively), with no difference between the right and left HU measurements (p>0.999). The comparison between genders showed no significant difference (p>0.05). The mean follow-up duration of the patients was 29.3±14.12 (range, 10–48) months.
DISCUSSION AND CONCLUSION: We are of the opinion that pre-operative CT-derived bone density in HU provides the prediction of normal, osteopenic, and osteoporotic sacral segments, thus preventing screw loosening, which paves the way for surgical failure.

Keywords: Hounsfield unit, lumbosacral stabilization, spinal stenosis

Bilgisayarlı Tomografi ile Kemik Dansite Ölçümünün Lumbosakral Füzyon ve Sakral Vidanın Yönlendirilmesine Etkisi

Güray Bulut1, Duygu Baykal2
1Medipol Global Uluslararası Sağlık Hizmetleri, Özel Nisa Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Şehir Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Bursa

GİRİŞ ve AMAÇ: Lumbosakral bölgede yapılan füzyon cerrahisinde özellikle sakruma yerleştirilen vidanın gevşemesi sıkça görülen cerrahi bir sorundur. Bu çalışmanın amacı, lumbosakral bölgede posterior füzyon uygulanan hastalarda bilgisayarlı tomografi ile yapılan ölçümlerden elde edilen Hounsfield Ünitesi cinsinden kemik dansite ölçümlerinin yardımı ile vida gevşemesinin daha az olabileceği alanların belirlenmesi ve bu sayede sakruma yerleştirilen vidanın yönünün belirlemesinin, füzyon başarısı üzerine etkilerini incelemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Eylül 2017- Kasım 2020 tarihleri arasında kliniğimizde ameliyat edilmiş olan, farklı endikasyonlara bağlı olarak lumbosakral posterior füzyon uygulanan hastaların dosyaları retrospektif olarak incelenmiştir. Hastalar, başvuru şikayetleri, nörolojik muayeneleri, tanıları, ameliyat öncesi dönemde ölçülen Hounsfield Ünitesi değerleri, ameliyat sırasında ve sonrasında gelişen komplikasyonlar açısından değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Çalışmamızda 50 hastanın verileri incelenmiştir. En sık spinal stenozlu (n=23) olgular çalışmaya dahil edilmiştir. Sağ, sol ve korpus HU ölçümleri arasında farklılık bulunmaktadır (p<0,001). Alt grup analizlerde korpus HU ölçümlerinin (213.5) sağ (82.5) ve sol (80.5) ölçümlere göre daha yüksek olduğu belirlenmiş olup (sırasıyla p<0,001 ve p<0,001), sağ ve sol HU ölçümleri arasında ise farklılık olmadığı saptanmıştır (p>0,999). Cinsiyetler arası karşılaştırmada anlamlı fark saptanmamıştır (p>0,05). Hastalar ortalama 29.3±14.12 (10-48) ay takip edilmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Ameliyat öncesi bilgisayarlı tomografi ile hesaplanan Hounsfield Ünitesinin; normal, osteopenik ve osteoporotik sakrum bölümlerinin tahmin edilmesini; bu sayede, cerrahi başarısızlığa zemin hazırlayan vida gevşemesinin önüne geçilebileceğini düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Hounsfield ünitesi, lumbosakral stabilizasyon, spinal stenoz

Güray Bulut, Duygu Baykal. The Effect of Bone Density Measurement with Computed Tomography on Lumbosacral Fusion and Trajectory of Sacral Screw. . 2023; 15(1): 58-62

Corresponding Author: Duygu Baykal, Türkiye
Manuscript Language: Turkish