E-ISSN: 2822-6771
Volume : Issue : Year : 2024
Quick SearchFormerly İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi Importance of Early Medical Intervention in Bismuth Subsalicylate Intoxication []
. 2023; 15(1): 88-90 | DOI: 10.14744/cm.2022.21704

Importance of Early Medical Intervention in Bismuth Subsalicylate Intoxication

Gözde Altun1, Mehmet Kızılkaya2, Ayça Sultan Şahin1
1Department of Anesthesiology and Reanimation, University of Health Sciences, Kanuni Sultan Süleyman Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye
2Department of Anesthesiology and Reanimation, Amasya University, Sabuncuoglu Serafettin Training and Research Hospital, Amasya, Türkiye

Bismuth (Bi) is a metallic element with an atomic number of 83 and a molecular weight of 208.9 daltons. It is found in two valencies (3+ and 5+). Bismuth salts are bismuth subsalicylate (BSS), ranitidin bismuth citrate, colloidal bismuth subcitrate, bismuth vanadate, and bismuth subgallate. Bismuth salts, especially bismuth subcitrate and BSS, are commonly used for the treatment of peptic ulcer, functional dyspepsia, and chronic gastritis. Bismuth intoxication is an emergency situation that should be diagnosed and treated immediately. In databases, case reports about bismuth intoxication are quite rare and in these cases, encephalopathy, nephropathy, osteoarthropathy, gingivostomatitis, and colitis were observed. In our case, we aim to present the importance of a rapid treatment procedure for a patient who took 25 tablets of Bizmopen ® and 375 mg amitriptyline to commit suicide.

Keywords: Bismuth, intoxication, lipid emulsion

Bizmut Subsalisilat İntoksikasyonunda Erken Medikal Müdahelenin Önemi

Gözde Altun1, Mehmet Kızılkaya2, Ayça Sultan Şahin1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İstanbul
2Amasya Üniversitesi, Sabuncuoğlu Şerafettin Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Amasya

Bizmut kimyasal formülü Bi, kütle numarası 208,9 ve atom numarası 83 olan metalik grubu bir elementtir. +3 ve +5 değerlikli olmak üzere iki formda bulunur.. Bizmut subsalisilat, ranitidin bizmut sitrat, kolloidal bizmut subsitrat, bizmut vanadat ve bizmut subgallat bizmut tuzlarını oluştururlar. Bizmut tuzları, özellikle bizmut subsitrat ve bizmut subsalisilat (BSS) peptik ülser, fonksiyonel dispepsi ve kronik gastrit gibi durumların tedavisinde oldukça yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Bizmut intoksikasyonu hızlı tanı konulup tedavisine başlanması gereken acil bir durumdur. Literatürde bizmut intoksikasyonu bildirimi oldukça azdır. Bildirilen vakalarda ensefalopati, nefropati, osteoartropati, gingivostomatit ve kolit görülmüştür. Bizim olgumuzda suisid amaçlı 25 adet Bizmopen ® ve 250 mg amitriptilin içeren ilaç alımı olan hastaya hızlı yaklaşımın önemini sunmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Bizmut, intoksikasyon, lipid emülsiyonu

Gözde Altun, Mehmet Kızılkaya, Ayça Sultan Şahin. Importance of Early Medical Intervention in Bismuth Subsalicylate Intoxication. . 2023; 15(1): 88-90

Corresponding Author: Gözde Altun, Türkiye
Manuscript Language: English