E-ISSN: 2822-6771
Volume : 15 Issue : 1 Year : 2024
Quick SearchFormerly İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi The Treatment of COVID-19 and Severe Mental Illness Together: Comparing Clinical Features of Patients with Bipolar Disorder and Major Depressive Disorder []
. 2023; 15(1): 69-73 | DOI: 10.14744/cm.2022.36002

The Treatment of COVID-19 and Severe Mental Illness Together: Comparing Clinical Features of Patients with Bipolar Disorder and Major Depressive Disorder

Özgecan Tuna
Department of Adult Psychiatry, University of Health Sciences, Kanuni Sultan Süleyman Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye

INTRODUCTION: COVID-19 can be codiagnosed in people who need to be treated in psychiatry services with symptoms such as acute mood or psychotic episodes, aggression, and suicidal thoughts. The aim of the study was to compare the clinical features of patients with COVID-19 and major depressive disorder (MDD) or bipolar disorder (BD).
METHODS: Of 84 patients, 60 were diagnosed with BD, and 24 were diagnosed with MDD. Patients, who were treated in a psychiatry service for
COVID-19, were included in the study. The two groups were compared in terms of sociodemographic data, medications, psychiatric symptoms, comorbid diseases, progression (CALL) scores, laboratory markers of inflammation, and procoagulation.
RESULTS: There was no significant difference between the BD and MDD groups in terms of age and gender. While self-harm/suicidal ideation was found significantly more frequently in MDD patients compared to the BD group (p=0.024), agitation/aggression and treatment refusal rates were significantly higher in the BD group (p= 0.001, p= 0.002). Lactate dehydrogenase and ferritin levels were significantly higher in the BD group (p= 0.016, p= 0.032). Finally, there was no significant difference between the two groups in terms of CALL scores (p=0.678).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Cases diagnosed with BD may need hospitalization for manic symptoms such as agitation/aggression/rejection of treatment during the pandemic period. BD may pose a susceptibility to inflammation associated with COVID-19 or given the underlying inflammation associated with illness. The treatment and primary prevention of these patients for COVID-19 may be of particular importance.

Keywords: Bipolar disorder, COVID-19, ferritin, lactate dehydrogenase, major depressive disorder

COVID-19 ve ağır ruhsal bozuklukların bir arada tedavisi: bipolar bozukluk ve major depresyon bozukluğu tanılı hastaların klinik özelliklerinin karşılaştırılması

Özgecan Tuna
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Erişkin Psikiyatrisi Anabilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Akut bir duygudurum epizodu, psikotik bir epizod sebebi ile, ya da saldırganlık, kendine zarar verme, intihar düşünceleri gibi belirtiler ile psikiyatri servislerine yatırılarak tedavi edilmesi gereken kişilerde eş zamanlı olarak COVID-19 teşhis edilebilmektedir. Çalışmanın amacı COVID-19 olup, majör depresyon bozukluğu (MDB) ve bipolar bozukluk (BB) nedeniyle hastanede yatarak tedavi edilen hastaların klinik özelliklerini karşılaştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya COVID-19 kapalı psikiyatri servisinde yatarak tedavi edilen 60 BB ve 24 MDB tanılı olmak üzere 84 hasta dahil edilmiştir. İki grup, sosyodemografik veriler, kullanılan ilaçlar, psikiyatrik belirtiler, komorbid hastalıklar, progresyon (CALL) skorları, inflamasyonu ve tromboza yatkınlığı gösteren laboratuvar parametreleri yönünden karşılaştırılmıştır.
BULGULAR: BB ve MDB grupları arasında yaş ve cinsiyet bakımından anlamlı bir farklılık saptanmadı. Yatış endikasyonları incelendiğinde; MDB tanılı olgularda BB tanılı gruba kıyasla kendine zarar verme/intihar düşüncesi anlamlı olarak daha sık saptanırken (p = 0.024), ajitasyon/saldırganlık ve tedavi reddi oranı BB olan grupta anlamlı olarak daha yüksek saptandı (p = 0.001, p = 0.002). Laktat dehidrogenaz (LDH) ve ferritin düzeyleri BB olan hasta grubunda anlamlı olarak daha yüksek saptandı (p = 0.016, p = 0.032). Son olarak, CALL skorları açısından her iki grup arasında anlamlı bir farklılık gösterilmedi (p = 0.678).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Pandemi döneminde BB tanılı kişilerin, ajitasyon/saldırganlık/tedavi reddi gibi mani dönemi belirtileri nedeni ile yatarak tedavileri gerekebilir. BB, COVID-19 ya da hastalıkla ilgili zaten altta yatan inflamasyon ile inflamasyona yatkınlık oluşturuyor olabilir. Bu hastaların COVID-19 için tedavileri ve primer korunmaları özel bir önem arz ediyor olabilir.

Anahtar Kelimeler: Bipolar bozukluk, COVID-19, ferritin, laktat dehidrogenaz, majör depresif bozukluk

Özgecan Tuna. The Treatment of COVID-19 and Severe Mental Illness Together: Comparing Clinical Features of Patients with Bipolar Disorder and Major Depressive Disorder. . 2023; 15(1): 69-73

Corresponding Author: Özgecan Tuna, Türkiye
Manuscript Language: Turkish