E-ISSN: 2822-6771
Volume : 15 Issue : 1 Year : 2024
Quick SearchFormerly İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi The Significance of Procalcitonin and Biomarkers for Patients Who are Treated in Intensive Care Unit with COPD Diagnosis []
. 2023; 15(1): 39-43 | DOI: 10.14744/cm.2022.44946

The Significance of Procalcitonin and Biomarkers for Patients Who are Treated in Intensive Care Unit with COPD Diagnosis

Onur Sarban1, Ayça Sultan Şahin2, Engin Ihsan Turan2, Ziya Salihoğlu3
1Department of Anesthesiology and Reanimation, Başakşehir Çam ve Sakura City Hospital, İstanbul, Türkiye
2Department of Anesthesiology and Reanimation, University of Health Sciences, Kanuni Sultan Süleyman Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye
3Department of Anesthesiology and Reanimation, İstanbul University-Cerrahpaşa, Cardiology Institute, İstanbul, Türkiye

INTRODUCTION: Patients with diagnosis of chronic obstructive pulmonary disease (COPD) in the intensive care unit have high mortality rate between 14% and 41%. Therefore, markers to predict mortality and morbidity in the early period of intensive care hospitalization are important for these patients. In this study, we aimed to evaluate the biochemical markers in predicting mortality, morbidity, and possible complications in the intensive care follow-up of patients with COPD diagnosis.
METHODS: Demographic data, laboratory results, treatments, complications, length of stay, mortality, and morbidity of COPD patients treated in
intensive care unit between January 2012 and January 2019 were recorded. To assess the sensitivity of C-reactive protein, procalcitonin, white blood cells, and lactate in predicting mortality and complications, patients were divided into two main groups as “deceased” and “discharge.”
RESULTS: In this study, the “procalcitonin 1st day” values of the “exitus” patient group were higher than the “discharged” group (p<0.01). Between “Procalcitonin 1st day” and “COPD stages according to Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) criteria,” the relationship was statistically significant (p<0.05). Procalcitonin measured on admission day to intensive care unit of patients who are later discharged with tracheostomies were found to be statistically significantly higher.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In this study, procalcitonin was found to be the most valuable biomarker in predicting mortality and morbidity. Procalcitonin levels measured on the day of hospitalization were found to be statistically associated with COPD stages according to GOLD criteria. Therefore, we think that for those kinds of patients, procalcitonin may be used as an early predictor of bad prognosis.

Keywords: Chronic obstructive pulmonary disease, CRP, GOLD criteria, intensive care unit, lactate, procalcitonin, white cells

Yoğun Bakımda Tedavi Gören KOAH Tanılı Hastaların Takip ve Tedavisinde Prokalsitonin ve Biyomarkerların Önemi

Onur Sarban1, Ayça Sultan Şahin2, Engin Ihsan Turan2, Ziya Salihoğlu3
1Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, İstanbul
3İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Kardiyoloji Enstitüsü, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Yoğun bakım ünitesinde takip edilen KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı) tanılı hastalar %14-%41 arasında değişen yüksek bir mortalite oranına sahiptir. Bu nedenle bu hastaların takibinde mortalite ve morbiditeyi yoğun bakım yatışlarının erken döneminde tespit edebilecek belirteçler önemlidir. Biz bu çalışmamızda biyokimyasal belirteçlerin, KOAH tanılı hastaların yoğun bakım takibinde mortalite,kötü prognoz ve olası komplikasyonları öngörme başarısını değerlendirmeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Yoğun bakım ünitesinde Ocak 2012 ve Ocak 2019 tarihleri arasında tedavi gören KOAH tanılı hastaların, demografik verileri, laboratuvar sonuçları, yoğun bakım süresinde aldıkları tedaviler, karşılaşılan komplikasyonlar, yoğun bakım yatış süreleri, mortalite ve morbidite oranları kaydedildi. CRP, prokalsitonin, beyaz küre ve laktat sonuçlarının mortalite ve komplikasyonları tahmin etmek için duyarlılıklarını tespit etmek amacıyla hastalar ''eksitus'' ve ''taburcu'' olarak iki ana gruba ayrıldı.
BULGULAR: Bu çalışmada, ''eksitus'' hasta grubunun “prokalsitonin 1. gün” değerleri ''taburcu'' grubuna göre istatistik olarak anlamlı şekilde yüksek bulunmuştur (p<0,01). Prokalsitonin birinci gün değerleri ile GOLD (Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease) kriterlerine göre KOAH evreleri karşılaştırıldığında aradaki ilişki istatistik olarak anlamlı bulunmuştur (p < 0.05). Trakeostomize bir şekilde taburcu olan hastaların yoğun bakıma yatırıldıkları gün ölçülen prokalsitonin değerleri istatistiksel olarak anlamlı şekilde yüksek bulunmuştur.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızda tek başına mortalite, morbidite ve komplikasyon gelişimini öngörmede en duyarlı belirteçin prokalsitonin olduğu bulunmuştur. Yoğun bakım yatışlarının ilk günü ölçülen prokalsitonin değerinin hastaların GOLD kriterlerine göre KOAH evreleri ile de uyumludur. Bu nedenle prokalsitonin sonuçlarının bu hasta grubunda prognoz öngörme açısından kullanılabileceğini düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: KOAH, CRP, GOLD kriterleri, yoğun bakım ünitesi, laktat, prokalsitonin, beyaz küre

Onur Sarban, Ayça Sultan Şahin, Engin Ihsan Turan, Ziya Salihoğlu. The Significance of Procalcitonin and Biomarkers for Patients Who are Treated in Intensive Care Unit with COPD Diagnosis. . 2023; 15(1): 39-43

Corresponding Author: Onur Sarban, Türkiye
Manuscript Language: Turkish