E-ISSN: 2822-6771
Volume : Issue : Year : 2023
Quick SearchFormerly İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi Transanal Endoscopic Surgery in Rectal Tumors: A Single-Center Experience []
. 2022; 14(2): 202-206 | DOI: 10.14744/iksstd.2022.45722

Transanal Endoscopic Surgery in Rectal Tumors: A Single-Center Experience

Safa Vatansever1, Osman Bozbıyık2
1İdil State Hospital, Department of General Surgery, Şırnak, Turkey
2Ege University Faculty of Medicine, Department of General Surgery, İzmir, Turkey

INTRODUCTION: In this study, we aimed to investigate the feasibility, safety, and oncological results of the TEO platform and report our clinical experience.
METHODS: Patients who were operated with transanal endoscopic surgery at Ege University Hospital between 2014 and 2020 were included in the study. The data of the patients were obtained retrospectively. The surgeries were performed using the transanal endoscopic operating platform (TEO®; Karl Storz, Tuttlingen, Germany).
RESULTS: A total of 39 patients were included in this study. Twelve (31%) of the patients were female. The median age was 63 (range, 17–88) years. The median distance of the tumor from the anal verge was 8 (4–15) cm. The median tumor diameter was 39 (4–90) mm. Histopathological examination revealed malignancy in 23 (59%) patients (pTis: 14 [36%], pT1: 9 [23%]). Complication was seen in one (3%) patient. The median follow-up period was 38 (10–88) months. Two (5%) recurrences took place.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Transanal endoscopic surgery allows the excision of rectal lesions that cannot be excised with a conventional approach, with a low morbidity rate. It can also be used for definitive histopathological diagnosis of lesions whose pathology has not been fully revealed, and for the removal of the early stage malignant rectal tumors with appropriate surgical margins.

Keywords: Early rectal cancer, rectal tumor, transanal endoscopic operation

Rektal Tümörlerde Transanal Endoskopik Cerrahi: Tek Merkez Deneyimi

Safa Vatansever1, Osman Bozbıyık2
1İdil Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Şırnak, Türkiye
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada, transanal endoskopik operasyon platformunun uygunluğunu, güvenliğini, onkolojik sonuçlarını araştırmayı ve klinik deneyimimizi paylaşmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde 2014–2020 yılları arasında transanal endoskopik cerrahi ile opere edilen hastalar dahil edildi. Hastalara ait veriler retrospektif olarak elde edildi. Ameliyatlar transanal endoskopik operasyon platformu (TEO®; Karl Storz, Tuttlingen, Almanya) kullanılarak gerçekleştirildi.
BULGULAR: Çalışmaya 39 hasta dahil edildi. Hastaların 12’si (%31) kadındı. Ortanca yaş 63 yıl (yaş aralığı 17-88 yıl) idi. Tümörün anal girimden ortanca uzaklığı 8 cm (4–15 cm) idi. Ortanca tümör çapı 39 mm (4-90 mm) idi. Histopatolojik inceleme sonucunda 23 (%59) hastada malignite saptandı (pTis: 14 [%36], pT1: 9 [%23]). Bir (%3) hastada komplikasyon görüldü. Ortanca takip süresi 38 ay (10-88 ay) idi. İki (%5) hastada nüks görüldü.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Transanal endoskopik cerrahi, düşük bir morbidite oranı ile geleneksel bir yaklaşımla eksize edilemeyen rektal lezyonların eksize edilebilmesini sağlar. Ayrıca patolojisi tam ortaya konulamamış lezyonların kesin histopatolojik tanısı için de kullanılabilir. Erken evre malign rektum tümörlerinin uygun cerrahi sınır ile çıkarılması için güvenle kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Erken evre rektum kanseri, rektum tümörü, transanal endoskopik operasyon

Safa Vatansever, Osman Bozbıyık. Transanal Endoscopic Surgery in Rectal Tumors: A Single-Center Experience. . 2022; 14(2): 202-206

Corresponding Author: Safa Vatansever, Türkiye
Manuscript Language: Turkish