E-ISSN: 2822-6771
Volume : Issue : Year : 2024
Quick SearchFormerly İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi Risk Factor Mapping Associated with Breast Cancer: A National-Based Study []
. 2023; 15(1): 27-34 | DOI: 10.14744/cm.2022.47855

Risk Factor Mapping Associated with Breast Cancer: A National-Based Study

Burak Mehmet İlhan1, Süleyman Bademler2, Rian Dişçi3, Hasan Karanlık2
1Department of Surgery, Istanbul University Faculty of Medicine, İstanbul, Türkiye
2Department of Surgery, Istanbul University, Oncology Institute, İstanbul, Türkiye
3Department of Biostatistics, Istanbul University Faculty of Medicine, İstanbul, Türkiye

INTRODUCTION: Many risk factors have been associated with breast cancer (BC) in years. The objective of our study was to predict possible risk factors related to BC and to contribute national and global screening programs.
METHODS: A case–control study was created among women who were examined at the department of Surgery, Oncology Institute, Istanbul University, between January 2009 and December 2015. The patients were divided into two groups as 1006 women with BC diagnosis and and 3439 women witout BC. A database was formed by questioning demographics, clinical characteristics of patients, and the possible factors that could be associated with BC were analyzed.
RESULTS: According to the results of the study, high education level and being postmenopausal were found to be closely related to BC (p<0.0001). In addition, as having history of smoking (Odds Ratio [OR] 2.3; 95% confidence interval [CI]: 1.2–4.7, p=0.02), as having first-degree relative with BC (OR 2.4; 95% CI: 1.1–5.3, p=0.03), as having a member in family with BC under the age of 50 (OR 3.1; 95% CI 1.9–8.1, p=0.005), as being high body mass indexed-patient (OR 1.2; 95% CI: 1.1–1.3, p=0.001), such as not giving birth (OR 2.1; 95% CI: 1.2–4.6, p=0.01), and used postmenopausal hormone replacement therapy (OR 2.88; 95% CI: 0.02–2.4, p=0.049) were identified as important risk factors associated with BC.
DISCUSSION AND CONCLUSION: This present study has determined national-based significant risk factors associated with BC. We can surely extrapolate that this study is one of the important briefs to support national and also worldwide risk models and screening programs.

Keywords: Breast cancer, risk assessment, risk factors, screening program

Meme kanseri ile ilişkili risk faktörü haritalaması; ulusal temelli bir çalışma

Burak Mehmet İlhan1, Süleyman Bademler2, Rian Dişçi3, Hasan Karanlık2
1İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi, Onkoloji Enstitüsü, Cerrahi Onkoloji Bilim Dalı, İstanbul
3İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Ana Bilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Yıllar içinde meme kanseri (MK) ile birçok risk faktörü ilişkilendirilmiştir. Çalışmamızın amacı, MK ile ilgili olası risk faktörlerini öngörmek ve ulusal ve küresel tarama programlarına katkıda bulunmaktı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 2009-Aralık 2015 tarihleri arasında XXX Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Cerrahi Anabilim Dalı'nda muayene edilen kadınlar arasında vaka kontrol çalışması oluşturuldu. Hastalar 1006 MK tanılı ve 3439 MK'i olmayan kadın olmak üzere 2 gruba ayrıldı. Hastaların demografik özellikleri, klinik özellikleri ve MK ile ilişkilendirilebilecek olası faktörler sorgulanarak bir veri tabanı oluşturuldu.
BULGULAR: Araştırmanın sonuçlarına göre yüksek eğitim düzeyi ve postmenopozal olma MK ile yakından ilişkili bulunmuştur (p<0,0001). Ayrıca sigara içme öyküsü olması (OR 2.3; %95 CI: 1.2-4.7, p=0.02), MK tanısı olan birinci derece akraba olması (OR 2.4; %95 CI: 1.1-5.3, p=0.03); 50 yaşın altında MK'li bir aile üyesine sahip olmak (OR 3.1; %95 GA 1.9-8.1, p=0.005), vücut kitle indeksi yüksek hasta (VKİ) (OR 1.2; %95 GA: 1.1- 1.3, p=0.001) doğum yapmama (OR 2.1; %95 GA: 1.2-4.6, p=0.01) ve menopoz sonrası hormon replasman tedavisi kullanma (OR 2.88; %95 GA: 0.02-2.4, p=0.049) MK ile ilişkili önemli risk faktörleri olarak belirlendi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışma, MK ile ilişkili ulusal temelli önemli risk faktörlerini belirlemiştir. Bu çalışmanın ulusal ve ayrıca dünya çapındaki risk modellerini ve tarama programlarını destekleyecek önemli özetlerden biri olduğunu kesinlikle tahmin edebiliriz.

Anahtar Kelimeler: Meme kanseri, risk değerlendirmesi, risk faktörleri, tarama programı

Burak Mehmet İlhan, Süleyman Bademler, Rian Dişçi, Hasan Karanlık. Risk Factor Mapping Associated with Breast Cancer: A National-Based Study. . 2023; 15(1): 27-34

Corresponding Author: Burak Mehmet İlhan, Türkiye
Manuscript Language: English