E-ISSN: 2822-6771
Volume : 15 Issue : 1 Year : 2023
Quick SearchFormerly İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi Lamotrigine in the Prophylaxis of Migraine: Comparison of Effectiveness in Migraine with and without Aura in Patients with Depression and Anxiety Symptoms []
. 2023; 15(1): 74-80 | DOI: 10.14744/cm.2022.49379

Lamotrigine in the Prophylaxis of Migraine: Comparison of Effectiveness in Migraine with and without Aura in Patients with Depression and Anxiety Symptoms

Melek Özarslan1, Emel Ur Özçelik2
1Department of Neurology, University of Health Sciences Istanbul Mehmet Akif Ersoy Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye
2Department of Neurology, University of Health Sciences, Istanbul Kanuni Sultan Süleyman Training and Research Hospital, Istanbul, Türkiye

INTRODUCTION: Managing treatment of migraine attacks, especially migraine attacks with aura may be challenging. Both frequent attacks and drugs used for treatment may lead to some unwanted side effects which affect individuals’ life quality badly. This study aimed to investigate effectiveness of lamotrigine (LTG), an antiepileptic agent and mood stabilizer which has low side effects, that blocks sodium channels, in patients with migraine with aura (MwA) and migraine without aura (MwoA) who have mild-to-moderate depressive and anxious symptoms.
METHODS: A prospective, open-label, cross-sectional, and long-term dose titration study was designed. A slow dose-escalation was introduced
for LTG: 25 mg/daily for 2 weeks, 50 mg/daily for 2 weeks, and if needed dose increased, not exceeding 200 mg/daily. Dose tapering was planned for after the regular use of 6 months. Ethics Committee approval was obtained and written and verbal consent forms were acquired from participants.
RESULTS: The study comprised 128 migraineurs; 78 of them had MwA and 50 of them had MwoA. Mean age of all participants 36.1+9.64 years. In both groups; number of days with headache (p<0.001) and migraine attacks (p<0.001), visual analog scale scores (p<0.001), and MIDAS scores (p<0.001) significantly reduced after treatment. Migraine attack frequency was significantly lower in MwA than MwoA after treatment (p=0.008).
DISCUSSION AND CONCLUSION: LTG should be considered as an alternative in prophylaxis of MwA as well as MwoA, especially in treating patients with depressive and
anxious complaints and who have tolerance problems to side effects. Randomized, double-blind, and placebo-controlled large-scale studies are needed to prove efficacy of LTG.

Keywords: Lamotrigine, migraine, migraine with aura, prophylaxis of migraine

Migren profilaksisinde lamotrijin: depresyon ve anksiyete semptomları olan auralı ve aurasız migren hastalarında etkinliğin karşılaştırılması

Melek Özarslan1, Emel Ur Özçelik2
1Sağlık bilimleri Üniversitesi, İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Migren ataklarının, özellikle de auralı migren ataklarının tedavisi zorlayıcı olabilir. Hem sık ataklar hem de tedavide kullanılan ilaçlar istenmeyen yan etkilere yol açarak bireylerin yaşam kalitelerini olumsuz etkileyebilmektedir. Bu çalışmada, hafif ve orta şiddette depresif ve anksiyete belirtileri olan auralı migren (MwA) ve aurasız migren (MwoA) hastalarında sodyum kanallarını bloke eden bir antiepileptik ajan ve duygudurum dengeleyici olan ve düşük yan etki profilli LTG'nin etkinliğinin araştırılması amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Prospektif, açık-uçlu, kesitsel ve uzun süreli bir doz titrasyonu çalışması tasarlandı. İki hafta süreyle 25 mg/gün, iki hafta süreyle 50 mg/gün ve gerekirse doz artırılarak 200 mg/gün'ü geçmeyecek şekilde kademeli doz arttırımıyla LTG tedavisi uygulandı. Altı aylık düzenli kullanımdan sonra doz azaltımı planlandı. Bu çalışma için etik kurul onayı alındı ve tüm katılımcılardan yazılı ve sözlü onam formu alındı.
BULGULAR: Çalışmada 128 migren hastasının verileri analiz edildi; MwA grubunda 78 kişi yer alırken, MwoA grubunda 50 kişi vardı. Tüm katılımcıların ortalama yaşı 36.1+9.64 idi. Her iki grupta da tedavi sonrası baş ağrısı (p <0.001) ve migren atak sıklığı (p <0.001), VAS skorları (p<0.001) ve MIDAS skorları (p <0.001) anlamlı olarak azaldı. Migren atak sıklığı, tedavi sonrası MwA grubunda MwoA grubuna göre anlamlı olarak daha düşük bulundu (p=0.008).
TARTIŞMA ve SONUÇ: LTG, MwA ve MwoA'nın profilaksisinde, özellikle depresif ve anksiyete şikayetleri olan ve yan etkilere tolerans sorunu olan hastaların tedavisinde bir alternatif olarak düşünülmelidir. LTG'nin etkinliğini kanıtlamak için randomize, çift kör ve plasebo kontrollü büyük ölçekli çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Lamotrijin, migren, auralı migren, migren profilaksisi

Melek Özarslan, Emel Ur Özçelik. Lamotrigine in the Prophylaxis of Migraine: Comparison of Effectiveness in Migraine with and without Aura in Patients with Depression and Anxiety Symptoms. . 2023; 15(1): 74-80

Corresponding Author: Emel Ur Özçelik, Türkiye
Manuscript Language: English